BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeniowska Dominika (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Tytuł
Wpływ czynników psychologicznych na podejmowanie decyzji dotyczących płynności finansowej przedsiębiorstwa w okresie niestabilności gospodarczej
Psychological Factors' Influence on Liquidity Decision Making Process in Times of Economic Instability
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 247, s. 289-306
Tytuł własny numeru
Instytucje finansowe i pozafinansowe w warunkach zmian koniunktury
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Psychologia biznesu, Proces decyzyjny
Decision making, Enterprises financial liquidity, Business psychology, Decision proces
Uwagi
summ.
Abstrakt
W początkowym fragmencie artykułu przybliżone zostaną zagadnienia ogólne związane z podejmowaniem decyzji. Zostaną tu wyjaśnione pojęcia decyzji, decydowania oraz cechy dobrej decyzji, w tym związane z płynnością finansową przedsiębiorstwa. Zwrócona zostanie uwaga na istnienie dwóch podstawowych nurtów funkcjonujących w teorii podejmowania decyzji: normatywnego oraz deskryptywnego (będącego zapleczem teoretycznym rozważań tego artykułu). Wskazane zostaną również dyscypliny naukowe, w których ten ostatni znajduje szersze zastosowanie. Rozważania poświęcone też będą różnym poziomom zasobów informacyjnych i adekwatnym do nich problemom decyzyjnym, w tym tzw. warunkom niepewności, z którymi ma do czynienia decydent w okresie niestabilności gospodarczej. Zasadnicza część artykułu poświęcona jest tzw. pułapkom decyzyjnym; są to, w najprostszym ujęciu, niedoskonałości czy też błędy w ocenianiu, pojawiające się z przyczyn o różnorodnym podłożu. Ze względu na ogromną ilość pułapek zidentyfikowanych i opisanych przez badaczy, dokonano niezbędnych ograniczeń. Wybrano te, które, zdaniem autorki, mogą się pojawiać w sytuacjach dotyczących zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa w okresach niestabilności gospodarczej. Zrezygnowano z prezentacji pułapek związanych z grupowym podejmowaniem decyzji, bowiem wydłuża ono proces decyzyjny, a w okresie niestabilności gospodarczej często bywa tak, że decyzje muszą być podejmowane bezzwłocznie. Z tego względu lepiej, gdy decydentem jest jedna osoba. Skoncentrowano się więc na tych pułapkach, które bezpośrednio dotykają podmiotu podejmującego decyzje. Podjęto także próbę uporządkowania wybranych pułapek. (fragment tekstu)

Article presents selected mechanisms that can distort liquidity management process in times of economic instability. It concentrates on errors (heuristics, biases) that may increase probability of making a bad choice. They are called "decision traps". The practical aim of this article is to make managers and finance directors in enterprises aware of certain non-economical mechanisms (coming from their mind, emotions, locus of control etc.) influencing their decisions. Such knowledge can help them to control detrimental factors and therefore improve quality of their decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000, s. 156
 2. M. H. Bazerman, Judgment in Managerial Decision Making, John Wiley & Sons, New York 1994, s. 42
 3. I. G. Dambolena, J. M. Hulman, A Primary Rule for Detecting Bankruptcy: Watch the Cash, "Financial Analysts Journal", September-October, 1988, s. 74.
 4. D. Doliński, Racjonalne i egotystyczne mechanizmy unikania kontroli nad biegiem zdarzeń, [w:] M. Kofta (red.), Psychologia aktywności, Zaangażowanie, sprawstwo, bezradność, Wyd. Naukom, Poznań 1993, s. 195-196
 5. R. M. Dawes, The robust beauty of improper linear models in decision making, [w:] D. Kahneman, P. Slovic, A. Tversky, Judgment under uncertainty. Heuristics and Biases, Cambridge University Press, New York, 1982
 6. B. Dzik, Hazard, [w:] T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 573-575
 7. P. Ekman, R. Davison, Natura emocji - podstawowe zagadnienia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001
 8. W. Flakiewicz, B. Wawrzyniak, Zasady podejmowania decyzji kierowniczych, PWE, Warszawa 1978, s. 17
 9. R. Gałgan, Windykacja w dobie kryzysu finansowego, http://e-rachunkowosc.pl/artykul. php?view=1557
 10. J. R. Gordon, A Diagnostic Approach to Organizational Behavior, Allyn & Bacon, Boston 1991, s. 242
 11. D. J. Isenberg, How Senior Managers Think, "Harvard Business Review", November-December 1984, http://harvardbusiness.org/product/how-senior-managers-think/an/84608-PDF-ENG
 12. D. Kahneman, P. Slovic, A. Tversky, Judgment under uncertainty. Heuristics and Biases, Cambridge University Press, New York, 1982, s. 14-18,23-100,163-201
 13. E. Langer, The illusion of control, "Journal of Personality and Social Psychology", 1975, no. 32, s. 311-328.
 14. S. Lichtenstein, B. Fischhoff, Do those who know more also know more about how much they know, "Organizational Behaviourand Human Performance" 1977, no. 20, s. 157-183
 15. T. Nelson, Psychologia uprzedzeń, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003
 16. J. Penc, Decyzje w zarządzaniu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, s. 126-127
 17. A. Pudzyńska, Dlaczego doszukujemy się porządku tam gdzie go nie ma. O nieracjonalności inwestorów giełdowych, "Ekonomia - Biuletyn Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego" 2004, nr 13, s. 208
 18. S. P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 181
 19. J. E. Russo, P. J. H. Shoemaker, Decision traps, Doubleday, New York 1989
 20. H. A. Simon, Rationality as Process and as Product of Thought, "American Economic Review" 1978, no. 68, s. 1-16
 21. P. Singer, Should we trust our moral intuitions? "Project Syndicate", March, 2007, http://www.utilitarian.net/singer/by/200703--.htm
 22. J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, G. R. Gilbert Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 1998, s. 238
 23. W. H. NG. Thomas, K. L. Sorensen. L. T. Eby, Locus of control: meta-analysis, "Journal of Organizational Behavior", September 2006, no. 27, s. 1057-1087
 24. A. Tversky, D. Kahneman, The framing of decision and the psychology of choice, "Science" 1981, vol. 211, no. 4481
 25. T. Tyszka, Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, PWN, Warszawa 1986, s. 231-237
 26. T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004
 27. T. Tyszka, Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999, s. 11
 28. T. Tyszka, T. Zaleśkiewicz, Racjonalność decyzji, PWE, Warszawa 2001, s. 224-226
 29. T. Tyszka, P. Zielonka, Expert Judgments: Financial Analysts Versus Weather Forecasters, "Journal of Psychology and Financial Markets" 2007, vol. 3, no. 3, s. 152-160
 30. B. WeigI, Stereotypy i uprzedzenia, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, s. 214
 31. D. Zakay, The Impact of Time Perception Processes on Decision Making Under Time Stress, [w:] O. Svenson, J. Maule (eds.), Time Pressure and Stress in Human Judgment and Decision Making, Plenum Press, New York 1993, s. 59-72
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/570
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu