BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chromińska Natalia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Guliński Jacek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Lesicki Andrzej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Strategia rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : przygotowanie i wdrażanie
The Development Strategy of Adam Mickiewicz University in Poznań
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 167, s. 131-141, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie strategiczne
Company development strategy, Higher education, Strategic management
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Abstrakt
Strategia rozwoju jest dokumentem ulepszającym zarządzanie w każdej organizacji, również w szkole wyższej. Pozwala konsekwentnie realizować bardzo konkretnie wyznaczone cele organizacji. Jest dokumentem, na podstawie którego władze uczelni budują klarowne plany pracy, a pracownicy mogą rozliczać władze z "obiecanych" w strategii działań. Nowe władze UAM w 2008 roku podjęły się przygotowania dokumentu strategicznego wyznaczającego przyszłość uczelni na najbliższe 10 lat. Dokument powstawał niecały rok, tworzony był przez doświadczony zespół autorów i był kilkakrotnie poddany konsultacjom społecznym. "Strategia rozwoju UAM na lata 2009-2019" składa się z misji, wizji, celów strategicznych, operacyjnych oraz kart działań. Autorzy w "Strategii" przedstawili również wiele dylematów strategicznych, których rozwiązanie będzie zależeć od bieżącej sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski i Unii Europejskiej. Cztery cele strategiczne zawarte w strategii to fundamentalne w szkole wyższej "nauczanie" i "badania", ale również "misja społeczna" uczelni, czyli kreowanie wzajemnych relacji z otoczeniem, oraz cel horyzontalny - "profesjonalne zarządzanie". Nad poprawnym i terminowym wdrażaniem postanowień "Strategii" czuwa obecnie Zespół ds. Oceny Wdrażania Strategii Rozwoju UAM. (abstrakt oryginalny)

The statement of strategy is a document improving management of every organization, including a higher education institution. It facilitates consistent implementations of precisely set objectives of a given organization. It is a document on the basis of which the ruling body of the university formulates transparent action plans and, in turn, the university faculty and staff can hold the ruling body responsible for actions promised in the strategy. In 2008 new authorities of Adam Mickiewicz University set out to prepare a strategy document mapping out the future of the university for the nearest decade. This document, completed within nearly a year, was created by a team of experts and in the process of its creation it was repeatedly consulted by a number of university elective bodies. The document "The Development Strategy of Adam Mickiewicz University in Poznań for the period 2009-2019" consists of the mission of the university, the vision, strategic objectives, operational goals and activity charts. The authors of the Strategy also presented a number of strategic dilemmas whose solution depends on the current social and economic situation in Poland and the EU. The four strategic objectives defined in the Strategy consist of research, transfer of knowledge, which are fundamental for every higher education institution but also the social mission of university, that is creation of mutual relations between the university and its social environment, and a horizontal objective - professional management. Correct and timely implementation of the Strategy is now being monitored by the Standing Committee for the Implementation of the Development Strategy of AMU. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chromińska, N. (red.), 2009, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w roku akademickim 2008/2009, UAM, Poznań.
  2. Guliński, J., Lesicki, A. (przewodniczący zespołu autorów), 2009, Strategia rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2019, UAM, Poznań.
  3. Sójka, J., 2009, Zarządzanie strategiczne a idea Uniwersytetu w: Uniwersytet. Tradycje - dzień dzisiejszy - przyszłość, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN 978-83-232-2058-9.
  4. Wójcicka, M. (red.), 2001, Dokument misji instytucji szkolnictwa wyższego w: Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny, Uniwersytet Warszawski, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
  5. Woźnicki, J., 2009, Bilans i Perspektywy zmian legislacyjnych w polskim szkolnictwie wyższym - referat wygłoszony na seminarium naukowym "Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego?", 6.04.2009r., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
  6. Woźnicki, J. (przewodniczący Komitetu Sterującego), 2009, Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020: Projekt środowiskowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ISBN 978-83-235-0575-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu