BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laskowska Iwona (University of Lodz, Poland)
Tytuł
The Impact of Health on Professionally Active People's Incomes in Poland : Microeconometric Analysis
Wpływ stanu zdrowia na dochody osób aktywnych zawodowo w Polsce : analiza mikroekonometryczna
Źródło
Comparative Economic Research, 2010, vol. 13, nr 1-2, s. 129-144, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Mikroekonometria, Stan zdrowia ludności, Aktywność zawodowa ludności, Kapitał ludzki, Wydajność pracy, Dochody ludności
Microeconometrics, Health status of the population, Activity rate of population, Human capital, Labour efficiency, People's income
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
We współczesnym świecie jednym z podstawowych czynników rozwoju jest kapitał ludzki, w szerokim rozumieniu oznaczający "zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia, energii witalnej zawartej w społeczeństwie" (Domański, 1993). Zdrowie, obok edukacji, stanowi zatem jeden z wyznaczników jego jakości. Determinuje wydajność pracy, rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny człowieka, warunkuje przeciętną długość życia. Stanowi zasób wpływający na funkcjonowanie poszczególnych osób, przedsiębiorstw-poprzez związek z ich konkurencyjnością- oraz całej gospodarki. Wpływ zdrowia na procesy ekonomiczne może być obserwowany w skali makro i na poziomie jednostek. W prezentowanych badaniach podjęta została próba weryfikacji hipotezy, iż jednym z czynników determinujących dochody indywidualne osób aktywnych zawodowo jest stan zdrowia. Przyjęto założenie, że istnieje możliwości wpływu zdrowia na obniżenie dochodów, nie tylko ich całkowitą utratę. W analizie wykorzystane zostały mikrodane zgromadzone w ramach badania Diagnoza Społeczna 2009. Oszacowana została funkcja bazująca na równaniu płac Mincera z logarytmem dochodu osobistego w charakterze zmiennej objaśnianej i charakterystykami respondenta (płeć, staż pracy, wykształcenie, wykonywany zawód) w charakterze zmiennych objaśniających. Przede wszystkim jednak, do modelu włączone zostały zmienne związane ze zdrowiem respondenta. Wyniki badań potwierdzają istnienie pozytywnej zależności dochodów osób aktywnych zawodowo od stanu zdrowia mierzonego jego samooceną. Osoby deklarujące zły stan zdrowia osiągają dochody przeciętnie o 20% niższe niż osoby, które cieszą się dobrym stanem zdrowia (przy założeniu, że pozostałe charakterystyki badanej osoby są takie same). W przypadku mężczyzn zależność dochodów od stanu zdrowia jest nieznacznie silniejsza niż w przypadku kobiet. (abstrakt oryginalny)

In contemporary world human capital is one of the basic elements of development. In a broad understanding it means "the resource of knowledge, skills, health and stamina in the society" (Domański, 1993). Health, besides education, is one of the determinants of its quality. It determines work efficiency, physical and intellectual development, and conditions the average lifespan. It is the resource influencing the functioning of individuals, enterprises - having a connection with their competitiveness - and the whole economy. The impact of health on economic processes may be observed both on macroscale level and on the level of individuals. In the presented research an attempt was made to verify the hypothesis that the state of health is one of the factors determining professionally active people's incomes. It was assumed, that there is a possibility of the health state impact on decreasing incomes, not only on their complete loss. In the analysis the micro data gathered in the research "Social Diagnosis 2009" were used. The function was estimated basing on Mincerian wage equation with the logarithm of personal income as a dependent variable and respondents characteristics (gender, work experience, practiced profession) as independent variables. Above all, however, variables connected with respondents health were included in the model. The outcome of the research confirms the occurrence of positive interaction between professionally active people's incomes and the self-assessed state of health. People declaring a bad state of health have incomes by 20% on average lower than people who enjoy good health (assuming that the remaining characteristics of the surveyed person are the same). In case of men, the impact of health state on incomes is slightly greater than in case of women. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R J., (1997) Determinants of economic growth: a cross-country empirical study, Cambridge, MA: MIT Press
 2. Bhargava A, Jamison DT, Lau L, Murray C. (2001), Modelling the effects of health on economic growth, 'Journal of Health Economics' no. 20
 3. Bloom D, Canning D, Graham B. (2003), Longevity and Life cycle savings, 'Scandinavian Journal of Economy' no. 105
 4. Bloom D, Canning D, Sevilla J. (2001), The effect of health on economic growth: theory and evidence, Cambridge MS, National Bureau of Economic Research (NBER Working Paper 2001 No. 8587) (http://www.nber.org/papers/w8587) http://www.nber.org/papers/w8587
 5. Bloom D., Cannining., Sevilla Y. (2004), The Effect of Health on Economic Growth: A Production Function Approach, 'World Development' no. 32
 6. Charles KK. (1999), Sickness in the family: health shocks and spousal labor supply, Working Paper no. 2000-011 http://www.fordschool.umich.edu/research/papers/PDFfiles/00-011.pdf
 7. Contoyannis P, Rise N. (2001), The impact of health on wages: evidence from British Household Panel survey, 'Empirical Economy' no. 26
 8. Disney R, Emmerson C, Wakefield M. (2006), Ill health and retirement in Britain: a panel data-based analysis, 'Journal of Health Economics' no. 25
 9. Domański S. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa
 10. Feeny D., Furlong W., Torrance G.W., Goldsmith C.H., Depauw Z., Deaton M., Boyle M. (2002), Multiattribute and Single-Attribute utility Functions for Health Utilities Index Mark 3 System, 'Medical Care' no. 40
 11. Gambin L.M. (2005), The impact of health on wages in Europe -does gender matter? HEDG Working Paper 05/03
 12. Gannon B, Nolan B. (2003), Disability and labour market participation. HRB Working Paper, June ( www2.eur.nl/bmg/ecuity/public_papers/ECuity3wp8Gannon.pdf
 13. Golinowska S. (ed.) (2007), Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu, IPiSS, Warszawa
 14. Grossman M. (1972), On the concept of health capital and the demand for health, 'Journal of Political Economy' no. 80
 15. Health Status of Poland's Population (2008), Wojtyniak B., Goryński P., (ed.), The National Institute of Public Health, the National Department of Hygiene
 16. Jabłońska G. (2009), Healthy as a Pole - sick absenteeism in Poland www.labourmarket.pl
 17. Jamison D, Lau L, Wang J. (2004), Health's contribution to economic growth in an environment of partially endogenous technical progress, disease control priorities project, Working Paper 10 (www.fic.nih.gov/dcpp)
 18. Jiemenez-Martin S, Labeaga JM, Martınez Granado M. (1999), Health status and retirement decisions for older European couples http://www.ceps.lu/iriss/documents/irisswp1.pdf
 19. Macroeconomics and health: Investing in health for economic development, (2001) Commission on Macroeconomics and Health, Geneva
 20. Mince J. (1974), Schooling. Experience and Earnings, Columbia University Press, New York
 21. Mossey J.M., Shapiro E. (1982), Self-Related Health: a Predictor of Mortality Among the Elderly, AJPH, Vol. 72 no. 8
 22. Pelkowski J. M, Berger MC. (2004), The impact of health on employment, wages, and hours worked over the life cycle, 'Quarterly Review of Economy and Finance' no. 44
 23. Salomon J.A., Murray C.J.L., Ustun T.B., Chaterji S. (2002), Health status valuations in summary measures of population health, [in]: Health systems performance assessment: debates, methods and empiricism, ed. C.J.L. Murray, B.D. Evans, WHO, Genewa
 24. Sick absenteeism in Poland, the Social Insurance Institution yearbooks of the selected years.
 25. Smith J.P. (1999), Healthy bodies and thick wallets: the dual relation between health and economic status,' Journal of Economic Perspectives', Vol. 13, no. 2
 26. Smith J.P. (2003), Consequences and predictors of new health events, The Institute for Fiscal Studies (IFS), WP03/22
 27. Smith J.P. (2004), Unravelling the SES: health connection, 'Population and Development Review', Vol. 30, Supplement: Aging, Health, and Public Policy
 28. Social Diagnosis 2009. Conditions and Quality of Life of Poles, edited by J. Czapiński, T. Panek, Warsaw: Social Monitoring Council 2009
 29. Stern S. (1989), Measuring the effect of disability on labor force participation, 'Journal of Human Resources', 24(3)
 30. Suhrcke M., Rocco L., Mazzuco S., Urban D., Steinherr A. (2007), Economic Consequences of Noncommunicable Diseases and Injuries in the Russian Federation, WHO
 31. Suhrcke M, McKee M, Sauto Arce R, Tsolova S, Mortensen J. (2006), The contribution of health to the economy in the European Union, 'Public Health' vol. 120, no. 11
 32. Tobiasz-Adamczyk B. (2000), Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 33. The contribution of health to the economy in the European Union (2005), Brussels, European Commission
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.2478/v10103-009-0034-3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu