BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipińska Danuta (University of Lodz, Poland)
Tytuł
National Urban Wastewater Treatment Program : Assessment of Task Implementation
Ocena realizacji zadań określonych w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych
Źródło
Comparative Economic Research, 2011, vol. 14, nr 1, s. 97-120, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Odpady komunalne, Oczyszczanie ścieków, Ochrona środowiska, Procesy dostosowawcze do wymagań UE
Commercial wastes, Sewage treatment, Environmental protection, Demand adjustment process
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono ocenę zaawansowania zadań ujętych w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, niezbędnych dla spełnienia celów pośrednich określonych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej w części dotyczącej Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Omówiono przyczyny opóźnień w realizacji zaplanowanych inwestycji w stosunku do przyjętych w Krajowym programie terminów oraz konsekwencje tych opóźnień. Dokonano również obliczenia efektu ekologicznego w zakresie zanieczyszczeń biodegradowalnych osiągniętego w 2009 r. w odniesieniu do poszczególnych województw oraz całego kraju. (abstrakt oryginalny)

This paper presents an assessment of the state of advancement of work on tasks encompassed by the National Urban Wastewater Treatment Program that are vital in meeting the transitional goals as defined in the Poland's Treaty of Accession to the European Union in the section relating to Council Directive 91/271/EEC concerning urban wastewater treatment. Reasons behind delays in completing planned projects with respect to deadlines earmarked in the National Urban Wastewater Treatment Program are discussed, as are the consequences of the delays. Environmental effects in the area of biodegradable pollutants as achieved in 2009 in terms of individual voivodeships and the country as a whole have also been calculated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of July 18, 2001 - The Water Code (Journal of Laws of 2005, No. 239, item 2019, with subsequent amendments)
 2. Directive 91/271/EEC of May 1991 concerning urban waste water treatment (1991), (OJ L 135, 30.05.1991)
 3. Druga Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - AKPOŚK 2009, (2010), Ministerstwo Środowiska, Warszawa
 4. Dymaczewski Z., Oleśkiewicz J.A., Sozański M.M. (1997), Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, PZITS, Poznań
 5. Informacja o wynikach kontroli realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2010), Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego NIK, Warszawa
 6. Informacja z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w 2008 r. (2009), KZGW, Warszawa
 7. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych zatwierdzony przez Radę Ministrów w dn. 16 grudnia 2003 r. Ministerstwo Środowiska, Warszawa
 8. Pierwsza Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - AKPOŚK 2005, (2005), Ministerstwo Środowiska, Warszawa
 9. Poradnik dotyczący gospodarki ściekowej w kontekście wykonania Krajowego Programu oczyszczania ścieków komunalnych,(2010), KZGW, Warszawa
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (2006), (Dz. U. Nr 137, poz. 984)
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (2010), (Dz. U. 2010 nr 137 poz. 922)
 12. Terms and Definition under the Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC), Final version of Commission paper, (2007), Brussels
 13. Trzecia Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - AKPOŚK 2010 - Projekt (2010), Ministerstwo Środowiska, Warszawa
 14. http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu