BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszczak-Szumacher Grażyna (University of Lodz, Poland)
Tytuł
The Impact of European Integration Processes on Poland's Foreign Trade
Wpływ procesów integracyjnych na handel zagraniczny Polski
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 223, s. 95-105, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Macroeconomic and Regional Aspects of the European Integration
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Handel wewnątrzgałęziowy, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Integracja gospodarcza Polski z UE
Foreign trade, Intra-industry trade, Direct investments, Foreign investment, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W opracowaniu dokonano analizy wymiany handlowej Polski z zagranicą w okresie 1995-2005. W pierwszej kolejności scharakteryzowano dynamikę i strukturę obrotów według grup krajów i grup towarowych, a następnie zaprezentowano wartości wskaźnika intensywności handlu wewnątrzgałęziowego Grubela-Lloyda wyznaczone na podstawie danych o 3-cyfrowej klasyfikacji SITC dla pięciu grup towarowych (towary surowcochłonne, pracochłonne, kapitałochłonne oraz intensywne technologicznie łatwe i trudne do imitowania) oraz dwunastu grup klasyfikacji PKWiU. Wskaźnik ten wykazuje wyraźny wzrost w badanym okresie, co świadczy o zwiększaniu się konkurencyjności gospodarki polskiej. Najważniejszą częścią opisywanego badania była analiza regresji testująca hipotezy o wpływie wyspecyfikowanych czynników na zmiany wskaźnika intensywności handlu wewnątrzgałęziowego. Przeprowadzono ją w kilku wariantach, przy wykorzystaniu próby czasowej dla każdej z 12 grup towarowych, a także z zastosowaniem próby przekrojowo-czasowej. Analiza ta wykazała, iż w polskiej wymianie handlowej o udziale handlu wewnątrzgałęziowego decydują czynniki związane z realizowaniem się w gospodarce postępu technicznego, takie jak bezpośrednie inwestycje zagraniczne, relacja nakładów na maszyny i urządzenia do produkcji sprzedanej oraz udział nowych wyrobów w produkcji sprzedanej. (abstrakt oryginalny)

This study is concentrated on the analysis of the Polish foreign trade in the period 1995-2005. First the dynamics and the structure of foreign trade were characterized, then the values of Grubel-Lloyd index were presented. This index expressing intra-industry trade intensity was calculated using 3-digit SITC classification to construct five commodity groups (material-intensive, labour-intensive, capital-intensive. Technological-intensive: high-tech and medium-tech) and twelve PKWiU classification groups. Grubel-Lloyd index was rising in analysed period, so it indicates growth of the Polish economy competitiveness. The crucial part of discussed study was the regression analysis testing the hypothesis concerning the influence of some economic factors on Grubel-Lloyd index. This analysis was carried out using time series data or alternatively panel data. The conclusion was, that the intra-industry trade intensity depends on technical progress realize in the Polish economy, expressed by foreign direct investments, relation between investment outlays on machinery and equipment to output, as well as share of new and modified products in the total output. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Budnikowski A., E. Kawecka-Wyrzykowska (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 1998
  2. Kawecka-Wyrzykowska E., R. Michalski, Mroczek, J. Niemczyk M. Szwabe, A. Władyniak, Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Europejską w okresie realizacji stowarzyszenia w ramach Układu Europejskiego (1992-2003). Biblioteka Europejska 35, UKIE, Warszawa 2005
  3. Misala J., E. Pluciński, Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską Teoria l praktyka, ELIPSA, Warszawa 2000
  4. Orłowski W., Koszty i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej: metody, modele, szacunki, CASE, Warszawa 2000
  5. Pluciński E., Ekonomia gospodarki otwartej. Wybrane zagadnienia teoretyczno-empiryczne z perspektywy członkostwa Polski z U E, ELIPSA, Warszawa 2004
  6. Pluciński E., Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku Unii Europejskiej, Żurawia Papers, Zeszyt 4, Wydawnictwo Naukowe Schola, Warszawa 2005
  7. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, PWN, Łódź, Warszawa 2001
  8. Żukrowska K., Powiązania instytucyjne Polski z gospodarką światową, Raport Nr 15, IRiSS, Warszawa 1994
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu