BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktorowicz Justyna (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Evaluation of Structural Funds - Methodological Aspects
Ewaluacja funduszy strukturalnych - aspekty metodologiczne
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 223, s. 149-166, tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Macroeconomic and Regional Aspects of the European Integration
Słowa kluczowe
Ewaluacja, Fundusze strukturalne, Metody ilościowe, Metodologia badań, Przegląd literatury
Evaluation, Structural funds, Quantitative methods, Research methodology, Literature review
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Ewaluacja staje się coraz bardziej doceniana, a potrzeba jej prowadzenia zauważana jest w niemal każdej dziedzinie działalności. Ewaluacja powinna wymuszać racjonalność działań, jest więc dla sektora publicznego tym, czym mechanizm rynkowy dla sektora prywatnego. Obecna rosnąca popularność badań ewaluacyjnych wynika ze współczesnych tendencji w zakresie zarządzania organizacjami (m.in. Total Ouality Management, New Public Management), a w kontekście Unii Europejskiej z wzrastającej roli funduszy strukturalnych. Niniejsza praca ma charakter przeglądowy i porusza problematykę ewaluacji w szerokim ujęciu. Kluczowy aspekt analizy stanowią zagadnienia metodologiczne związane z ewaluacją funduszy strukturalnych. Autorka dokonała przeglądu literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz dokumentacji polskiej i unijnej, a także raportów ewaluacyjnych w celu wskazania tendencji w zakresie aplikacji metod ilościowych w ewaluacji. (abstrakt oryginalny)

The instrument of evaluation is being more and more valued, and the need to deploy it is perceivable in almost every field of activity. Evaluation should impose rational actions, therefore it has the same importance for the public sector as the market mechanism for the private sector. The visibly growing popularity of evaluation research results from modern tendencies of organization management (among others Total Quality Management, New Public Management), and in the context of the European Union from the increasing role of structural funds. This paper has a survey character and deals with problems of evaluation in the wide perspective. The essential aspect of study is the methodology conducting evaluation of structural fund. In this paper the peculiarities of using different methods during individual evaluation phases have taken into account and preliminarily assessed their usefulness. Author has done the review of literature, legislation and Polish and UE documentation, as well as evaluation reports with the aim of indicating tendency in the application of quantitative data in evaluation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bradley J., Aggregate and Regional Impact: The Cases of Greece, Spain, Ireland and Portugal, Office of the Official Publications of the European Communities, Brussels, 1997
 2. Commission of the European Communities, E3ME: An Energy-Environment-Economy Model for Europe, No 16715, Official Publications, Luxembourg 1995
 3. Conseil Scientifique de l'évaluation, Petite guide de l'évaluation des politiques publiques. Mars Paris: CSE, 1996
 4. Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Found, the European Social Found and the Cohesion Found and repealing Regulation (EC) No 1260/1999
 5. Council Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on the Structural Found
 6. Ekiert K., Ewaluacja v administracji publicznej. Funkcje, standardy i warunki stosowania, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2004
 7. Ewaluacja Funduszy Strukturalnych, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003
 8. Ewaluacja - kwestie ogólne, materiały szkoleniowe, Warszawa 2005
 9. European Commission, QUESTII. A Multi-Country Business Cycle and Growth Model, Economic Papers, No. 123, October 1997
 10. Evaluating EU Expenditure Programmes: A Guide: Ex post and intermediate evaluation including glossary of evaluation terms, http://www.europa.eu.int/comm/budget/evaluation/key-documents_en.htm
 11. Ex-ante evaluation: A Practical Guide for Preparing Proposals for Expenditure Programmes, http://www.europa.eu.int/comm/budget/evaluation/keydocuments_en.htm
 12. Kierkowski T., Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze społeczno--gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, PARP, Warszawa 2002
 13. Kokeś M., Ex-ante evaluation of NSRF 2007-2013 - Czech experience, II Konferencja Ewaluacyjna, Warszawa, 22.11.2006
 14. Koprowicz L. (ed.), Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997
 15. Olejniczak K., Ewaluacja programów pomocowych Unii Europejskiej - wprowadzenie, [w:] G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Kasprzyk (red.), Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej. Doświadczenia polsko-niemieckie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004
 16. Patton M. Q., Utilisation -focused evaluation, Sage, Beverly Hills, CA 1986
 17. Patton M. Q., Qualitative Research & Evaluation Methods, Wyd. 3, SAGE Publications, New-bury Park, CA 2002
 18. Raimondo L., The Italian experience in conducting ex-ante evaluation for 2007-2013 period in the light of lessons learned in 2000-2006 period, II Konferencja Ewaluacyjna, Warszawa, 22.11.2006
 19. Rossi P., H. Freeman, Evaluation. A systematic approach, Sage, Newbury Park, CA 1993
 20. Szlachta J., Polskie doświadczenia w zakresie ewaluacji, II Konferencja Ewaluacyjna, Warszawa, 22.11.2006
 21. The Mid Term Evaluation of Structural Fund Interventions; http://www.europa.eu.int/cornm/regional_połicy/sources/docoffic/working/sf2000f_en.htm
 22. Treasury H. M., Policy evaluation: a guide for managers, Londres: Her Majesty's Stationary Office, London 1998
 23. Treyz F., G. Treyz, Evaluating the Regional Economic Effects of Structural Funds Programs Using the REMI Policy, Insight Model, 5th European Conference on Evaluation of the Structural Funds, Budapest, 26-27.07.2003
 24. Yuill D., J. Bachller, Evaluating the Cohesion Policy: The Development of Ex Ante Evaluation of the Structural Funds, II Konferencja Ewaluacyjna, Warszawa, 22.11.2006
 25. Zaleski J., J. Bradley, P. Tomaszewski, M. Zembaty, Ocena wpływu funduszy Unii Europejskiej na polską gospodarkę za pomocą modelu makroekonomicznego HERMIN, Konferencja "Wpływ funduszy UE na sytuację makroekonomiczną Polski", Warszawa, 25.01.2007
 26. Zarządzanie cyklem projektu. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu