BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klóska Rafał (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Level of Socio-Economic Development of Polish Provinces after Entering the European Union
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województw w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 223, s. 167-173, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Macroeconomic and Regional Aspects of the European Integration
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Województwo, Analiza wielowymiarowa, Analiza skupień
Social economic development, Voivodship, Multi-dimensional analysis, Cluster analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Metody ilościowe znajdują szerokie zastosowanie w procesach analiz, diagnoz i prognoz gospodarczych a przy ich użyciu opis i ocena kształtowania się zmiennych ekonomicznych w czasie lub przestrzeni, jak również przewidywania dotyczące kierunku i charakteru zmian tych zmiennych stają się bardziej precyzyjne. Celem artykułu jest statystyczna analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski. Ustalono kolejność poszczególnych województw z uwagi na przyjęte kryterium ogólne reprezentowane przez proponowane w badaniu zmienne oraz przeprowadzono analizę skupień celem wyodrębnienia podgrup podobnych województw. (abstrakt oryginalny)

Quantitative methods find a great application in analysis processes, diagnoses and economic prognoses by means of description and estimation of forming economic variables in time and space as well as expectations regarding direction and character of changes of these variables are becoming more precise. In the article the Level of socio-economic development of Polish provinces has been analysed. The sequence of individual provinces has been established considering a stated general criterium represented by the suggested variables in the research and cluster analysis has been carried out to isolate subgroups of similar provinces. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Luszniewicz A., T. Słaby, Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003
  2. Malina A., Analiza cennikowa jako metoda klasyfikacji regionów Polski, "Przegląd Statystyczny" 2006, Nr 1
  3. Malina A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków 2004
  4. Pociecha J., B. Podolec, A. Sokołowski, K. Zając, Metody taksonomiczne w badaniach Społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa 1988
  5. Rocznik Statystyczny Województw 2006, GUS, Warszawa 2006
  6. Sokołowski A., Analizy wielowymiarowe, Materiały kursowe StatSoft Polska, Kraków 2005
  7. Walesiak M., Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" 1993, Nr 654. Seria: Monografie i Opracowania, No 101
  8. Zeliaś A. (ed.), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa 1989
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu