BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzelak Eugeniusz
Tytuł
Radykalne zmiany w rolnictwie polskim w XX wieku
Radical Changes in Polish Agriculture in the 20th Century
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2011, nr 4, s. 7-34, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Ludność, Produkcja rolna, Warunki życia ludności, Historia
Agriculture, Population, Agricultural production, People's living conditions, History
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zmiany jakościowe i ilościowe, jakie dokonały się w rolnictwie polskim w ostatnim stuleciu, były niezwykłe w całej historii Polski. Dotyczyły one zarówno produkcji rolniczej, jak i liczby oraz położenia ludności wiejskiej. W artykule omówiono sytuację rolnictwa w kolejnych okresach: przed I wojną światową, w II Rzeczypospolitej, w latach PRL-u i ostatnich latach transformacji po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Opierając się na dostępnych danych statystycznych i literaturze, autor dokonuje porównań liczby i warunków bytowych ludności, struktury agrarnej, struktury zasiewów, plonów, obsady i produktywności zwierząt, a także metod i technik produkcji w rolnictwie Polski, w poszczególnych okresach historycznych. (abstrakt oryginalny)

The qualitative and quantitative changes taking place in Polish agriculture in the last century proved exceptional in the entire history of Poland. They concerned agricultural production, as well as the number and location of the rural population. This article discusses the agricultural situation in the following periods: before the 1st World War, in the 2nd Republic of Poland, in the People's Republic of Poland, and in the recent transformation period after Poland's accession to the European Union. Based on the statistical data and literature available, the authors compare the number and living conditions of the population, the agrarian structure, the sowing structure, the crops, the livestock, and the productivity of animals, as well as the production methods and technologies in Polish agriculture in various historical periods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grabski W.: Materiały w sprawie włościańskiej. Warszawa 1919.
 2. Kieniewicz S.: Historia Polski 1795-1918. PWN, Warszawa 1983.
 3. Mały Rocznik Statystyczny GUS 1939.
 4. Mały Rocznik Statystyczny GUS 1975.
 5. Mały Rocznik Statystyczny GUS 2007.
 6. Mieszczankowski M.: Rolnictwo Drugiej Rzeczypospolitej. Książka i Wiedza, Warszawa 1983.
 7. Mieszczankowski M.: Tendencje rozwoju produkcji rolnej w n Rzeczypospolitej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6, 1979.
 8. Orficki W.: Gęstość wiejskiej ludności rolniczej w Polsce. Rolnictwo, 1937.
 9. Poniatowski J.: Przeludnienie wsi i rolnictwa. Warszawa 1935; Rozmiary przeludnienia w świetle krytyki. Rolnictwo, nr 87,1937.
 10. Produktywność krów, kur i owiec oraz trzody chlewnej - roczniki statystyczne GUS.
 11. Rocznik Statystyczny GUS. Warszawa 1981.
 12. Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa 1986-1990. GUS, Warszawa 1992.
 13. Rolnictwo w 2007 r. GUS, Warszawa 2008.
 14. Rychlik T.: Rolnictwo w trzydziestoleciu Polski Ludowej. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1974.
 15. Rynek mięsa. Stan i perspektywy. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Analizy Rynkowe, październik 2007.
 16. Rynek mleka. Stan i perspektywy. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Analizy Rynkowe, październik 2008.
 17. Wieś w liczbach w Polsce burżuazyjno-obszarniczej i w Polsce Ludowej. Wyd.II. Książka i Wiedza, Warszawa 1954.
 18. Zegar J. St.: Ludność rolnicza i gospodarstwa chłopskie w świetle PSR 1996. Studia i Monografie, nr 88. IERiGŻ, Warszawa 1999.
 19. Zegar J.St.: Źródła utrzymania rodzin związanych z rolnictwem. Studia i Monografie, nr 133. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
 20. Żabko-Potopowicz A.: Rolnictwo w Polsce. Warszawa 1938.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu