BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świtłyk Michał (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)
Tytuł
Efektywność polskiego rolnictwa w latach 1998-2009
Efficiency of Polish Agriculture in 1998-2009
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2011, nr 4, s. 59-75, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Efektywność rolnictwa, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Badania naukowe, Efektywność techniczna
Agriculture, Efficiency in agriculture, Data Envelopment Analysis (DEA), Scientific research, Technical efficiency
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania było zbadanie efektywności technicznej rolnictwa poprzez określenie współczynników efektywności technicznej, opracowanie rankingu efektywności rolnictwa przy zastosowaniu metody superefektywności DEA, próba wyjaśnienia efektywności rolnictwa przy zastosowaniu indeksu produktywności całkowitej Malmquista (TFP) oraz określenie efektywności rolnictwa metoda SFA dla poszczególnych badanych lat oraz w czasie. Analizie poddano wyniki rolnictwa w układzie wojewódzkim. Wartość przeciętnych współczynników efektywności technicznej DEA w poszczególnych latach wahała się w granicach 99,3%-100,0%, a wartość indeksu produktywności całkowitej Malmquista w latach 1998-2009 wyniosła 9,4%, przy czym na jego wzrost miał wpływ indeks zmian technologicznych (9,4%) rocznie. Obliczenia współczynników efektywności wykonane przy zastosowaniu modeli BC1 i BC2 stochastycznej funkcji granicznej (SFA) potwierdziły wysoką efektywność polskiego rolnictwa w analizowanych latach. W przypadku modelu BC1 wahała się ona od 86,7 % (2002) do 100% (2006, 2007). Rozwiązania modelu BC2 dostarczyły nieznacznie niższych wyników w porównaniu z wynikami modelu BC1. Współczynniki efektywności w tym modelu wynosiły od 86,3% (2001) do 99,8% (l 998). Współczynniki efektywności SFA obliczone w czasie wykazują systematyczny wzrost. W modelu BC1 w 1998 r. współczynnik efektywności wynosił 45,0%, a w 2009 r. osiągnął wartość 78,4%, natomiast w modelu BC2 współczynniki efektywności wynosiły 52,2% w 1998 r. i 96,9% w 2009 r. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to examine the technical efficiency of agriculture by identifying the coefficients of technical efficiency, development of agricultural efficiency ranking using DEA superefficiency method, an attempt to clarify the efficiency of agriculture by using an index of Malmquist total factor productivity (TFP) and to determine the efficiency of agriculture by the SFA for each year of the period audited. We analyzed the results of agriculture presented by the provincial structure. The value of the average DEA technical efficiency ratios in individual years ranged from 99.3% to 100.0% and the index value of the total Malmquist productivity in 1998-2009 was 9.4%, while its growth was the impact of technological change index (9.4%) per year. Calculations of coefficients of efficiency made by using BC1 and BC2 models of stochastic frontier functions (SFA) confirmed high efficiency of Polish agriculture in the analyzed period. In the case of BC1 model, it ranged from 86.7% (2002) to 100% (2006,2007). Solutions BC2 model provided slightly lower results compared with the results of BC1 model. Efficiency coefficients hi this model ranged from 86.3% (2001) to 99.8% (1998). Efficiency coefficients calculated at the time the SFA show steady growth. Li the BC1 model in 1998 efficiency ratio was 45.0% and in 2009 reached 78.4%, while in the BC2 model efficiency coefficients were 52.2% in 1998 and 96.9% in 2009. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aigner D. J., Lovell C.A.K., Schmidt P.: Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. Journal of Econometrics, 6, 1977.
 2. Aldaz N., Millan J. A. : Regional productivity of Spanish agriculture in a panel DEA framework. Applied Economics Letters, 10, 2003.
 3. Balcombe K., Davidova S., Latruffe L.: Productivity change in polish agriculture: an application of a bootstrap procedure to Malmquist indices. 99th seminar of the EAAE Copenhagen, Denmark, August 24-27, 2005, http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/24572/1/cp05ba06.pdf, dostęp 01.09.2011.
 4. Baran J.: Efektywność skali produkcji w sektorze przetwórstwa mleka. Rozprawa doktorska. SGGW, Warszawa 2010.
 5. Barnes A.P., Revoredo-Giha C., Sauer J. Elliott J., Jones G. : A report on technical efficiency at the farm level 1989 to 2008. Final Report to Defra, London 2010. http://archive.defra.gov.uk/evidence/economics/foodfann/reports/documents/farmefficiency.pdf, dostęp 01.09.20011.
 6. Battese G.E., Coelli T.J. : Frontier production functions, technical efficiency and panel data: with application to paddy farmers in India. Journal of Productivity Analysis, 3, 1992.
 7. Battese G.E., Coelli T.J.: A model for technical inefficiency effects in a stochastic frontier production function for panel data. Empirical Economics, 20, 1995.
 8. Brümmer B., Glauben T., Thijssen G.: Decomposition of productivity growth using distance functions: the case of dairy farms in three European countries. American Journal of Agricultural Economics, 84(3), 2002.
 9. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E.: Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research, vol. 2, issue 6, 1978.
 10. Coelli T., Prasada R., Battese G.: An introduction to efficiency and productivity analysis. Kluwer Academic Publishers, Boston 1998.
 11. Gambau A.M.: Regional technical efficiency: a stochastic frontier approach. Applied Economics Letters, 5, 1998.
 12. Guyomard H., Latruffe L., Le Mouël Ch.: Technical efficiency, technical progress and productivity change in French agriculture: do subsidies and farm's size matter? 96th EAAE Seminar, 10-11 January 2006, Tänikon. Switzerland. www.rennes.inra.fr/smart/content/download/2931/30267/.../3_anikon.pdf, dostęp 01.09.2011.
 13. Hadley D.: Efficiency and productivity at the farm level in England and Wales 1982 to 2002; archive.defra.gov.uk/evidence/economics/foodfarm/reports/.../Product.pdf, dostęp 01.09.2011.
 14. Latruffe L.: Farm technical efficiency, credit and investment microeconomic analysis in Poland. PhD Thesis, University of Paris, 2004.
 15. Matthews A., Newman C., Thorne F.: Productivity in Irish agriculture. The Rural Economy Research Centre, Working Paper Series, Working Papers 06-WP-RE-14, Dublin 2006. w, dostęp 01.09.11.
 16. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych (red. E. Gatnar, M. Walesiak). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 17. Piesse, J., Thirtle, C., Hadley, D.: Current and historie relative agricultural productivity and performance: sector and farm level. Chapter 1 in Impact on UK of increasing agricultur al productivity in new member states. Report for DEFRA, Project No. EPES 0203/4,2004.
 18. Rusielik R., Świtłyk M.: Zmiany efektywności technicznej rolnictwa w Polsce w latach 1998-2006. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 96, z. 3.
 19. Steczkowski J., Zeliaś A.: Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997.
 20. Zawalińska K. : Konkurencyjność polskiego rolnictwa w kontekście integracji z Unią Europejską. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Warszawski, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu