BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wdowiński Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kurs walutowy i handel zagraniczny jako czynniki wzrostu gospodarczego : ekonometryczna analiza mechanizmów dostosowawczych w polskiej gospodarce
The Exchange Rate and Foreign Trade as Factors of Economic Growth : Econometric Analysis of the Adjustment Mechanisms in the Polish Economy
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 4/2, s. 197-224, tabl., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Kurs walutowy, Handel zagraniczny, Wzrost gospodarczy, Import, Eksport, Analiza ekonometryczna, Estymacja
Exchange rates, Foreign trade, Economic growth, Import, Export, Econometric analysis, Estimation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W artykule pokazano wyniki analiz symulacyjnych na podstawie kwartalnego modelu handlu zagranicznego Polski. W modelu zostały uwzględnione najważniejsze związki makroekonomiczne oraz podział importu i eksportu według pięciu najważniejszych partnerów handlowych Polski i grup towarowych SITC 0-9. Model zawiera równania łączące sferę realną i rynek pracy z rynkiem pieniężnym. Analizę ex. post przeprowadzono dla okresu 2002:2-2006:4. Wnioski zostały sformułowane w odniesieniu do najważniejszych zmiennych endogenicznych. Podstawowy wniosek jaki wynika z analizy symulacyjnej stanowi, że polityka stóp procentowych RPP jest istotnym elementem polityki gospodarczej. Okazało się bowiem, że zmiany stopy procentowej miały wpływ na kurs walutowy i na indeksy cen. Ponadto, kurs walutowy złoty/euro nie okazał się szczególnie istotnym czynnikiem pobudzania eksportu. Takim czynnikiem wzrostowym był popyt zagraniczny. Z punktu widzenia transmisji zakłóceń płynących ze świata odnotowano umiarkowany wpływ zmian ceny ropy naftowej na inflację w Polsce. Ponadto, likwidacja premii za ryzyko z punktu widzenia przyjęcia założenia o wspólnej polityce monetarnej (przystąpienie do strefy euro) skutkowała aprecjacją złotego względem euro do poziomu ok. 4 zł/euro. (abstrakt oryginalny)

In the paper we have shown the results of simulation analysis on the basis of a quarterly model of foreign trade of Poland. The model includes the main macro-economic relationships and the breakdown of imports and exports by the five main trading partners of Poland and SITC groups 0-9. The model links the real sector and the labor market with a money market. The simulation analysis was carried out for the period 2002:2-2006:4. Main conclusions are the following. The simulation provides that the interest rates policy of Monetary Policy Council is an important element of economic policy. It turned out that the interest rate changes have an impact on the exchange rate and prices. In addition, the exchange rate of zloty/euro has not proven to be a particularly important factor in boosting exports. This growth factor was the foreign demand. From the point of view of transmission coming from world markets, we noticed a moderate effects of oil prices on inflation in Poland. In addition, the decline of risk premium in terms of a presumption of a common monetary policy (accession to the euro zone) resulted in the zloty appreciation against the euro to around 4 zł/euro. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baranowski P. (2008), "Reguła Taylora i jej rozszerzenia," Gospodarka Narodowa 7-8.
 2. Barteczko K., Bocian A. (1996), Modelowanie polityki makroekonomicznej, PWE, Warszawa.
 3. Bradley J., Zaleski J. (2003), "Ocena wpływu Narodowego Planu Rozwoju Polski na lata 2004-2006 na gospodarkę przy zastosowaniu modelu HERMIN," Gospodarka Narodowa 7-8.
 4. Brzeszczyński J., Kelm R. (2002), Ekonometryczne modele rynków finansowych: modele kursów giełdowych i kursów walutowych, WIG Press, Warszawa.
 5. Charemza W. W., Strzała K. (eds.) (2002), East European transition and EU enlargement: a quantitative approach, Springer-Verlag, N.Y.
 6. Karadeloglou P., Chobanov G., Delakorda A., Milo W., Wdowiński P. (2001), "The exchange ratę, prices and the supply response under transition: a simulation study," [w:] Papazoglou C., Pentecost E. (eds.), Exchange rate policies, prices and supply-side response. a study of transitional economies, Palgrave Macmillan, N.Y.
 7. Kelm R. (2001), "Ekonometryczny model kursu złotego w latach 1992-1998," Ekonomista 2, 201-26.
 8. Kwiatkowski E., Roszkowska S., Tokarski T. (2004), "Granice wzrostu bezzatrudnieniowego w Europie i krajach WNP," Ekonomista l.
 9. Łapińska-Sobczak N. (1997), Makromodel sektora finansowego: studium ekonometryczne dla gospodarki polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Maciejewski W. (1981), Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej, PWN, Warszawa.
 11. Meese R. A., Rogoff K. (1983), "Empirical exchange rate models of the seventies: do they fit out of sample?," Journal of International Economies 14, 3-24.
 12. Milo W., Łapińska-Sobczak N. (2002), Stabilność rynków finansowych a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Milo W., Wesoły Z., Cieśluk U. (1999), Bezrobocie, aktywność kapitałowa, ceny a wzrost gospodarczy Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Mroczek W., Rubaszek M. (2003), "Determinanty polskiego handlu zagranicznego," Materiały i Studia 161, NBP.
 15. Plich M. (2002), Budowa i zastosowanie wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Sztaudynger J.J. (1997), Ekonometryczne modelowanie produkcji, wymiany zagranicznej i zadłużenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Taylor J. B. (1993), "Discretion versus Policy Rules in Practice," Carnegie-Rochester Series on Public Policy 39.
 18. Wdowiński P. (2002), "Wielorównaniowy model cen i płac przeciętnych: analiza symulacyjna," [w:] Milo W. (red.), Prognozowanie i symulacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 19. Wdowiński P. (2005a), "Financial markets and economic growth in Poland: simulations with an econometric model," [w:] Milo W., Wdowiński P. (eds.), Issues in modelling, forecasting and decision-making in financial markets, Zeszyt Naukowy 192, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 20. Wdowiński P. (2005b), "Empiryczne modele kursów walutowych: ocena trafności prognoz," [w:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Wybrane zagadnienia ilościowych analiz ekonomiczno-finansowych, Zeszyt Naukowy 193, Folia Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 21. Wdowiński P. (2007), "Modelowanie i prognozowanie kursu walutowego złoty/euro," Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 5, Uniwersytet Gdański, Sopot.
 22. Wdowiński P., Baranowski P., Kiełtyka P. (2006), "Bezrobocie a wzrost gospodarczy - analiza kointegracyjna," [w:] Krajewski S., Kaczorowski P. (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 23. Wdowiński P., Milo W. (2002), "EU enlargement and trade balance effects in the Polish economy: simulations with the model of regional trade," [w:] Karadeloglou P. (ed.), Enlarging the EU: the trade balance effects, Palgrave Macmillan, N.Y.
 24. Wdowiński P., Zglińska-Pietrzak A. (2006), "Modeling and forecasting exchange rates: a monetary approach," [in:] Milo W., Wdowiński P. (eds.), Financial markets: principles of modeling, forecasting and decision-making, FindEcon Monograph Series, Advances in Financial Market Analysis, Number l, Łódź University Press, Łódź.
 25. Welfe A., Karp P., Kelm R. (2002), Makroekonometryczny kwartalny model gospodarki Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 26. Welfe W. (ed.) (1997), Economies in transition and the world economy: models, fore-casts and scenarios, P. Lang, Frankfurt am Main.
 27. Welfe W. (red.) (1995), Kwartalny model gospodarki Polski. Struktura i własności, UNO, Warszawa.
 28. Welfe W. (red.) (1996), Średniookresowy ekonometryczny model gospodarki narodowej Polski w warunkach transformacji, Absolwent, Łódź.
 29. Welfe W., Florczak W., Welfe A. (2000), "The annual macromodel of the Polish economy (model version W8-98)," [w:] Welfe W., Wdowiński P. (eds.), Proceedings of the conference Macromodels '99, Absolwent, Łódź.
 30. Welfe W., Welfe A. (2004), Ekonometria stosowana, wyd. II, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu