BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brodziński Zbigniew (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Skala i możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich za pośrednictwem LGD
Scale and Possibilities of Rural Development Financing Through LAG
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 35-43, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Program LEADER, Rozwój obszarów wiejskich, Obszary wiejskie
LEADER Programme, Rural development, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest wskazanie możliwości wspierania rozwoju obszarów wiejskich przez lokalne grupy działania (LGD), na przykładzie grup Leadera z woj. warmińsko-mazurskiego. W pracy przedstawiono wyniki analizy dostępnych dokumentów opisujących warunki realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO) w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Następnie, na przykładzie LGD z woj. warmińsko-mazurskiego, przedstawiono plany wydatkowania dostępnych środków na realizację lokalnych strategii rozwoju (LSR). W podsumowaniu stwierdzono, że suma środków przeznaczonych na realizację LSR jest wręcz symboliczna wobec lokalnych potrzeb. LGD, dzięki aktywnemu poszukiwaniu innych niż PROW źródeł finansowania realizacji celów LSR, może stanowić ważny czynnik wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to point out possibilities and rural development support through LGD, based on the example of Leader group from Warmia and Mazury voivodeship. Results of documents describing conditions of the Community Support Framework 2007-2010 realization were presented within rural areas development. Moreover, based on the example of local activity group (LAG) from Warmia and Mazury voivodeship plans of funds directed for local strategies development (LSD) realization were presented. It was found that the amount of funds directed for LSD realization is relatively small (symbolic) in comparison to local needs. LAG by active looking for other than PROW finance source realization of LSD can be very important factor of economic and social development of rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błąd M., 2006. Wsparcie procesów dywersyfikacji ekonomicznej na obszarach wiejskich w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, t. VIII, z. 4, 54-58.
 2. Brodziński Z., 2009. Partnerstwo terytorialne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - efekty działań na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego. Zesz. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 530. Ekonomiczne Problemy Usług nr 31, 27-35.
 3. Brodziński Z., 2010. Wybrane źródła finansowania obszarów wiejskich, [w:] Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 r. GUS, US w Olsztynie, Olsztyn.
 4. Furmankiewicz M., 2006. Współpraca między sektorowa w ramach "partnerstw terytorialnych" na obszarach wiejskich w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne nr 2(24), 117-136.
 5. Jahns H., 2009. Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013. Referat na konferencji "Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich", Warszawa, 8 grudnia 2009 r. http://ksow.pl/uploads/ media/mrr.pdf
 6. Klamut M., 2008. Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna. Red. Z. Strzelecki. Wyd. PWN, Warszawa, 47-77.
 7. Oś IV PROW 2007-2013 - Lokalne Grupy Działania i Lokalne Strategie Rozwoju. Wyd. MRiRW, Warszawa 2009.
 8. Polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/in-dexpl.
 9. Puchała J., 2008. Rola Lokalnych Grup Działania w zwiększeniu innowacyjności regionów. Zesz. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 501. Ekonomiczne Problemy Usług nr 22, 293-300.
 10. Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnych grup działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW na lata 2007-2013 (DzU Nr 103, poz. 659).
 11. Słodowa-Hełpa M., 2008. Fundusze Unii Europejskiej jako instrumenty stymulujące partnerstwo na obszarach wiejskich, [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Szanse rozwojowe obszarów wiejskich w przestrzeni europejskiej. Red. S. Sokołowska, A. Bisaga. Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
 12. Słodowa-Hełpa M., 2010. Obszary wiejskie w polityce spójności Unii Europejskiej i Polski, maszynopis.
 13. Smolik J., 2009. Ocena wpływu funduszy Unii Europejskiej na rozwój gmin wiejskich i miejsko--wiejskich. Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy nr 539/2009.
 14. Sobczyk A., 2009. Monitorowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej jako narzędzie wsparcia w realizacji planów rozwojowych. Zesz. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 530. Ekonomiczne Problemy Usług nr 31, 116-124.
 15. Surówka K., Winiarz M., 2009. Kondycja ekonomiczna gmin w Polsce po 2003 roku. Zesz. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 530. Ekonomiczne Problemy Usług nr 31, 135-142.
 16. Swianiewicz P., 2009. Wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy. Wspólnota nr 37/939. http://www.wspolnota.org.p1/content/view/9926/2.
 17. Wankiewicz B., 2009. Innowacyjne rozwiązania w zakresie oddziaływania zasobów finansowych gmin na rozwój samorządności. Zesz. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 530. Ekonomiczne Problemy Usług nr 31, 160-169.
 18. Wojciechowski E., 2003. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Wyd. Delfin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu