BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glińska Urszula (Politechnika Białostocka; Polska Akademia Nauk w Warszawie)
Tytuł
Odważnie czy z obawą? : Oczekiwania Polaków wobec rozwoju Polski w świetle wyników badań Narodowego Programu Foresight "Polska 2020" - wybrane aspekty
Boldly or Fearfully? : the Expectations of Poles Regarding Poland's Development in the Light of the Survey Results of the "Poland 2020" National Foresight Programme - Selected Aspects
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2011, nr 12, s. 24-38, rys., tab.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Potrzeby społeczne, Otwartość na zmiany, Prognozowanie
Economic development, Social needs, Openness to change, Forecasting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań nad rozwojem Polski w perspektywie 2020 r. oraz przedstawia najważniejsze kierunki zmian modernizacyjnych wyznaczonych Polsce w kolejnej dekadzie. Narodowy Program Foresight "Polska 2020" przeprowadzony w Polsce po raz pierwszy na tak szeroką skalę stał się początkiem dobrych praktyk budowania wizji rozwoju na podstawie metod naukowych oraz wspólnej społecznej debaty. W ten sposób badania foresightowe zarówno wpisują się w obszar najnowszych badań dokonywanych w naukach społecznych wykorzystujących triangulację metod, jak i realizują postulaty demokracji deliberatywnej, według której społeczeństwo jest aktywnie włączone w proces decyzyjny dotyczący realizacji ich potrzeb, kreowania przyszłej rzeczywistości, w której będą funkcjonować. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of a survey on Poland's development until 2020 and presents the most important trends in modernisation specified for Poland over the coming decade. The "Poland 2020" National Foresight Programme, which was held in Poland for the first time on such a wide scale, has become the start of good practices of building a vision of development based on scientific methods and a common public debate. In this way, the foresight surveys both suit the area of the most recent surveys conducted in social sciences using a triangulation of methods and implement the postulates of a deliberative democracy, according to which the public is actively involved in the decision-making process regarding the satisfaction of their needs and the creation of a future reality in which they will operate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2004.
  2. Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2009.
  3. Kleiber M., Bendyk E., Kuciński J. (red.), Wyniki Narodowego Programu Foresight "Polska 2020", Warszawa 2009.
  4. Kowalewska A., Gruszczyński J. (red.), Zastosowanie metody Delphi w Narodowym Programie Foresight "Polska 2020". Główne wyniki, doświadczenia i wnioski, Warszawa 2009, s. 14.
  5. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W., Granice wzrostu, Warszawa 1973.
  6. Nazarko J. i in. (red.), Badanie ewaluacyjne realizowanych w Polsce projektów foresight, Białystok 2010.
  7. PAN, Wdrażanie wyników Narodowego Programu Foresight "Polska 2020" oraz programów resortowych i branżowych w warunkach kryzysu, Warszawa, 5.06.2009 r.
  8. www.polska2020.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu