BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaśniok Michał
Tytuł
Marketing polityczny w środowisku wirtualnym
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, 152 s., rys., tab., bibliogr. s. 139-147
Słowa kluczowe
Marketing polityczny, Polityka, Rzeczywistość wirtualna, Zarządzanie strategiczne, Politologia, Przegląd literatury
Political marketing, Politics, Virtual reality, Strategic management, Political science, Literature review
Abstrakt
Przedstawiono specyfikę współczesnej polityki oraz zanalizowano zjawisko marketingu politycznego - nowej filozofii myślenia i działania w polityce. Zaprezentowano tło prowadzenia działań we współczesnej polityce, a następnie specyfikę procesów politycznych, które zachodzą w środowisku wirtualnym. Opisano praktyczne konsekwencje, które towarzyszą podjęciu decyzji o uruchomieniu działań politycznych w świecie wirtualnym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza rynku. Praca zbiorowa pod red. H. Mruka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 2. Analiza rynku. Systemy i mechanizmy. Praca zbiorowa pod red. S. Mynarskiego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1993.
 3. Anghern A.: Designing Mature Internet Business Strategies: The ICDT Model. "European Management Journal", August 1997.
 4. Banasik A.: Podstawowe cechy politycznego komunikatu językowego. W: Polityka - przedmiot badań i formy jej przejawiania się. Praca zbiorowa pod red. P. Dobrowolskiego i M. Stolarczyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 5. Beck U.: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 6. Berman D.: We the E-People. "BusinessWeek", February 28, 2000.
 7. Bielski I.: Podstawy marketingu. Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 1998.
 8. Borucka J., Skrzypiński D.: Polityka skuteczna: marketingowa analiza sukcesu wyborczego. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
 9. Bowler S., Farrell D.M.: Electoral Strategies and Political Marketing. St. Martin's, New York 1992.
 10. Brennan R.: Does Political Marketing Need the Concept of Customer Value? Middlesex University Business School. The Burroughts, Hendon 2004, s. 13.
 11. Bronakowski H.: Rynek i nowy marketing. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003.
 12. Buksiński T.: Racjonalność współdziałali. Szkice z filozofii polityki. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1996.
 13. Bulak P.: Wykorzystanie Internetu w marketingu politycznym. "Marketing i Rynek" 2001, nr 6.
 14. Butler P., Collins N.: Strategic Analysis in Political Markets. "European Journal of Marketing" 1996, Vol. 30(10/11).
 15. Butler P., Collins N.: Strategic Analysis in Political Markets. "European Journal of Marketing" 1996, Vol. 30 (10/11).
 16. Całek A., Jaśniok M., Kasperek K, Piłat M., Polok G.: Zarządzanie zespołem. Motywacja i działanie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 17. Chmaj M., Sokół W., Żmigrodzki M.: Teoria partii politycznych. Wydawnictwo Morpol, Lublin 2001.
 18. Czajkowski A.: Wyborca na rynku politycznym. W: Marketing polityczny w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. A.W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 19. Dean D.: A Faustian Pact? Political Marketing and the Authoritarian Personality. "Journal of Public Affairs", August 2004.
 20. Denton R.E., Woodward G.C.: Political Communication in America. Praeger, Wesport 1998.
 21. Drucker P.F.: Menedżer skuteczny. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1994.
 22. Dunn D.: Comic Book Political Marketing: An Initial Overview. PSA Conference, Leicester 2003.
 23. Egan J.: Political Marketing: Lessons from the Mainstream. "Journal of Marketing Management" 1999, Vol. 15, Issue 6.
 24. Farrell D.M.: Campaign Strategies and Tactics. W: Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perspective. Praca zbiorowa pod red. L. de Duca, R.G. Niemi, P. Norris. Sage Publications Inc., London 1996.
 25. Farrell D.M.: The Internationalization of Election Campaign Consultancy. W: Campaign Warriors: Political Consultants in Elections. Praca zbiorowa pod red. J.A. Thurbera, C.J. Nelson. Brookings Institution, Washington 2000.
 26. Frątczak-Rudnicka B.: Socjalizacja polityczna w rodzinie w warunkach kryzysu. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990.
 27. Gardner H., Rees P., Tsanti M.: Election 2001. The Silent Majority: Women. "Journal of Marketing Management" 2001, Vol. 17, Issue 9-10.
 28. Gogolewski M., Klonowski M., Kubiak P., Kutyłowski M., Lauks A., Zagórski F.: Kleptographic Attacks on E-Voting Schemes. Czerwiec 2006.
 29. Graham P.: Marketing in the Public Sector: Inappropriate or Merely Difficult? "Journal of Marketing Management" 1994, Vol. 10.
 30. Grodzka D.: E-demokracja. Biuro Analiz Sejmowych Infos, 2009, nr 14 (61).
 31. Grudzewski A., Hejduk I.: Kierunki zarządzania w XXI wieku. W: Kierowanie ludźmi na początku XXI wieku. Materiały pokonferencyjne. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2001.
 32. Gugnin A., Gugnina T.: Czarny PR w Polsce i Rosji (środek manipulowania i źródło kryzysów). W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej. Tom I. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 33. Gugnin A., Kassan K.: Integracja europejska jako podstawa rozwoju politycznego marketingu-mix. W: Współczesne procesy integracyjne w wymiarze społeczno-ekonomicznym. Praca zbiorowa pod red. J. Adamczyka. Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2003.
 34. Gugnina T.: Marketing wyborczy w realiach Europy Środkowej i Wschodniej. W: Współczesne procesy integracyjne w wymiarze społeczno-ekonomicznym. Praca zbiorowa pod red. J. Adamczyka. Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2003.
 35. Harris P., Lock A.: Political Marketing Funding and Expenditure in the UK General Election Campaign of 2005. "Journal of Marketing Management" 2005, Vol. 21.
 36. Henneberg S.C.: The Views of an Advocatus Dei: Political Marketing and Critics. "Journal of Public Affairs" 2004, Vol. 4, No. 3.
 37. Hull J.: Lobbying Brussels: A View from Within. W: Lobbying in European Community. Praca zbiorowa pod red. S. Mazeya i J. Richardsona. Routledge, London 1995.
 38. Jaśniok M.: Istota markowania produktów na rynku przemysłowym i politycznym - próba określenia efektywności. W: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach integracji i globalizacji gospodarki. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 2003.
 39. Jaśniok M.: Strategie marketingowe na rynku politycznym. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 40. Kamiński S.: Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992.
 41. Key V.O.: Southern Politics in State and Nation. Vintage Books, Random House, New York 1949.
 42. Kieżel E., Sobczyk-Kolbuch A.: Analiza rynku. Wybrane zagadnienia. Część 1. Elastyczność popytu. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice 2002.
 43. Kohno T., Stubblefield A., Rubin A.D., Wallach D.S.: Analysis of an Electronic Voting System. February 27, 2004.
 44. Korzeniowski K.: Psychospołeczne uwarunkowania zachowań wyborczych. W: Psychologia polityczna. Praca zbiorowa pod red. K. Skarżyńskiej. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999.
 45. Kossecki J.: Elementy nowoczesnej wiedzy o sterowaniu ludźmi. Socjotechnika, socjocybernetyka, psychocybemetyka. Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2001.
 46. Kotler Ph., Andreasen A.R.: Strategic Marketing for Nonprofit Organizations. Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey 1991.
 47. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V.: Marketing. Podręcznik europejski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 48. Kozłowska A.: Reklama. Socjotechnika oddziaływania. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.
 49. Krajewski W.: Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych. Książka i Wiedza, Warszawa 1998.
 50. Kucharczyk J.: Polska jako marka. "Biuletyn Biura Reklamy TVP S.A." 2002, nr 4.
 51. Lazarsfeld P.F., Berelson B., Gaudet H.: The People's Choice. How the Voter Makes Up His Mind in the Presidential Campaign. Duell, Sloan and Pearce, New York 1944.
 52. Lees-Marshment J.: The Marriage of Politics and Marketing. "Political Studies" 2001, Vol. 59.
 53. Lilleker D.G.: Political Marketing: The Cause of an Emerging Democratic Deficit in Britain? The Haworth Press Inc. 2005.
 54. Lipset S.M., Rokkan S.: Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments: An Introduction. W: Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. Praca zbiorowa pod red. S.M. Lipseta i S. Rokkana. The Free Press, New York 1967.
 55. Lock A., Harris P.: Political Marketing: More Questions than Answers. Manchester 1999.
 56. Makowski W.: Reklama polityczna a t.zw. wola społeczna. Odbitka z wydawnictwa "Themis Polska - pismo nauce i prawu poświęcone". Serja III. Tom VIII. Drukarnia K. Kowalewski, Warszawa 1932.
 57. Marczewska-Rytko M.: Internet jako narzędzie marketingu politycznego - rzeczywistość czy przyszłość nowej polityki? W: Marketing polityczny - założenia teoretyczne, reguły działania, praktyka kampanijna. Praca zbiorowa pod red. M. Kolczyńskiego. Górnośląska Wyższa Szkoła Flandlowa, Katowice 2005.
 58. Marland A.: Marketing Political Soap: A Political Marketing View of Selling Candidates Like Soap, of Electioneering as a Ritual, and of Electoral Military Analogies. "Journal of Public Affairs" 2003, Vol. 3, Issue 3.
 59. Mazur M.: Cybernetyka a zarządzanie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.
 60. Mazur M.: Marketing polityczny. Wyczerpujący przegląd technik i metod stosowanych w kampanii wyborczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 61. McNair B.: An Introduction to Political Communication. London - New York 1995.
 62. Mrozowski M.: Media masowe - władza, rozrywka i biznes. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001.
 63. Muszyński J.: Leksykon marketingu politycznego. Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2001.
 64. Mynarski S.: Analiza rynku. Makromechanizmy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
 65. Nauka o polityce. Praca zbiorowa pod red. A. Bodnara. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1998.
 66. Needham C: Brands and Political Loyalty. "Journal of Brand Management" 2006, Vol. 13, No. 3.
 67. Newman B.I.: The Marketing of the President. Political Marketing as Campaign Strategy. California 1994.
 68. Nimmo D.: Political Persuades. The Techniques of Modern Election Campaigns. Transaction Publishers, New Brunswick - London 2001.
 69. Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych. Praca zbiorowa pod red. K. Łabędzia i M. Mikołajczyk. Instytut Nauk Społecznych Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001.
 70. O'Shaughnessy N.: Towards an Ethical Framework for Political Marketing. "Psychology & Marketing", December 2002.
 71. Partycki S.: Społeczne funkcje rynku. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.
 72. Pawełczyk P.: Socjotechniczne aspekty gry politycznej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2000.
 73. Perloff R.M.: Political Communication: Politics, Press and Public in America. LEA, London 1998.
 74. Pinto-Duschinsky M.: Rola pieniędzy politycznych. W: Finansowanie polityki. Wybory, pieniądze, partie polityczne. Praca zbiorowa pod red. M. Wałeckiego. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000.
 75. Piontek D.: Mity reklamy politycznej. W: Kulturowe instrumentarium panowania. Praca zbiorowa pod red. P. Załęckiego. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 76. Pluta-Olearnik M.: Marketing usług - idee, zastosowania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
 77. Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy. Praca zbiorowa pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 78. Polsby N.W., Wildavsky A.: Presidential Elections: Strategies and Structures of American Politics. Berkeley 1996.
 79. Porter M.E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 80. Pratkanis A., Aronson E.: Age of Propaganda. The Everyday Use and Abuse of Persuasion. Revised Edition. W.H. Freeman and Company 2001.
 81. Raciborski J.: Zachowania wyborcze Polaków. W: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Praca zbiorowa pod red. M. Marody. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 82. Reeves P., de Chernatony L.: Political Brand Choice in Britain. University of Birmingham, 2003.
 83. Richards B.: Political Marketing and the Emotional Citizen. Elections on the Horizon: Marketing Politics to the Electorate in the USA and UK. Haworth Press Series in Political Marketing, London 2004.
 84. Rosenwein R.: Why Media Mergers Matter. "Brill's Content" 2000, No. 1.
 85. Ryszka F.: Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
 86. Sackman A.: Labour's Problem and the Changing Values of the United Kingdom Electorate. University of Manchester, Blackburn College Corporation 1992.
 87. Savigny H.: Labour, Political Marketing and the 2005 Election: A Campaign of Two Halves. "Journal of Marketing Management" 2005, No. 21.
 88. Scammell M.: Designer Politics. How Elections are Won. Macmillan Press Ltd., London 1995.
 89. Śliwińska K., Jaśniok M.: Ewolucja procesów na rynku politycznym jako konsekwencja integracji europejskiej. W: Zarządzanie i marketing. "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej" 2007, z. 14.
 90. Śliwińska K.., Jaśniok M.: Lojalność jako kapitał strategiczny ugrupowania politycznego w strukturze hierarchicznej i sieciowej. W: Zasady i techniki marketingu politycznego. Praca zbiorowa pod red. J. Klisińskiego. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 2009.
 91. Sobkowiak L.: Działania polityczne. Teoria i praktyka. W: Marketing polityczny w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. A.W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 92. Steinberg A.: Political Campaign Management. A Systems Approach. Health and Company, London 1976.
 93. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013. Załącznik nr 3. Priorytety rozwoju społeczeństwa informacyjnego w opinii Internautów. Podsumowanie wyników badania. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008.
 94. Studnicki-Gizbert K.W.: Jak funkcjonuje rynek. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 95. Szczegóła L.: Polityka jako marketing. W: Metafory polityki. Tom 2. Praca zbiorowa pod red. B. Kaczmarka. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
 96. Szpunar M.: Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności - eksplikacja teoretyczna. "Studia Socjologiczne" 2004, nr 2 (173).
 97. Trentowski B.: Stosunek filozofii do cybernetyki, czyli sztuki rządzenia narodem. Rzecz treści politycznej. Księgarnia J.K. Żupańskiego, Poznań 1843.
 98. Urban M.: Mechanizmy legitymizacji przywódców politycznych w świetle teorii i praktyki marketingu politycznego. W: Przywództwo polityczne. Praca zbiorowa pod red. T. Bodio. "Studia Politologiczne" 2001, Vol. 5.
 99. Weber M.: Polityka jako zawód i powołanie. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1998.
 100. Weintraub E., Pinkleton B.E.: Positive and Negative Effects of Political Disaffection on the Less Experienced Voter. "Journal of Broadcasting & Electronic Media", Spring 1995.
 101. Wielki J.: Elektroniczny marketing poprzez Internet. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 102. Wimmer P.: Elektroniczna demokracja. Wydawnictwo Helion, Warszawa 2004, maszynopis.
 103. Wiszniowski R.: Marketing wyborczy. Studium kampanii wyborczych w systemach prezydenckich i semiprezydenckich (Finlandia, Francja, Polska, Stany Zjednoczone). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław 2000.
 104. Wiszniowski R.: Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego. W: Marketing polityczny w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. A.W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 105. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Praca zbiorowa pod red. B. Szmulika i M. Żmigrodzkiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 106. Wróbel S.: O pojęciu i modelach zachowań wyborczych. W: Polityka: przedmiot badań i formy jej przejawiania się. Praca zbiorowa pod red. P. Dobrowolskiego i M. Stolarczyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
 107. Żabiński L.: Marketing a zarządzanie. O niektórych relacjach dyscyplinarnych. "Marketing i Rynek" 2002, nr 9.
 108. Zachowania konsumentów - determinanty, racjonalność. Praca zbiorowa pod red. E. Kieżel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 109. Zaleska Z.: Perswazja w języku polityki. "Dialogi polityczne. Varia" 2008, nr 9.
 110. Zbieranek J.: W stronę reformy procedur głosowania w Polsce. "Analizy i Opinie", nr 52, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.
 111. Żukowski A.: Marketing. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu