BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mantaj Andrzej (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Multivariate Analysis in 3x3 Type Table
Analiza wielowymiarowa w tablicy typu 3x3
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 255, s. 273-283, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Methodological Aspects of Multivariate Statistical Analysis : Statistical Models and Applications
Słowa kluczowe
Analiza korelacji, Macierze, Analiza wielowymiarowa, Analiza statystyczna
Correlation analysis, Matrix, Multi-dimensional analysis, Statistical analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Praca zawiera propozycję metod analizy cech jednostek przestrzennych w tabelach wielodzielczych, przedstawioną na przykładzie tabeli dwudzielczej typu 3 x 3. Do prezentacji zastosowanych metod wykorzystano dane dotyczące 143 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich woj. podkarpackiego według stanu na 31.12.2007 r. Przedstawiona w pracy analiza, poza oceną kształtowania się charakterystyk w wydzielonych ze względu na przyjęte cechy kryterialne podklasach, objęła również przykłady zastosowania metod jednoczesnego opisu zmienności i współzależności badanych charakterystyk oraz ustalanie wpływowych jednostek przestrzennych, wykorzystując w tym celu uogólnione odchylenie standardowe, średnie z bezwzględnych wartości różnic między współczynnikami korelacji, wyznaczniki macierzy - korelacji, statystykę Kaisera-Meyera-Olkina, wartości własne macierzy korelacji, a także macierze rzutowania i wartości dźwigniowe. (abstrakt oryginalny)

In the paper there was presented the proposal of methods of analysis of features of spatial units in contingency tables on the example of four-fold table of 3x3 type. Apart from assessment of shaping of characteristics in the subclasses separated due to the adopted criterion features, there were applied the methods describing simultaneous shaping of variability in them, interdependences, and there were found influential spatial units, using generalized standard deviation, means from absolute values of differences between correlation coefficients, determinants of correlation matrixes. Kaiser-Meyer-Olkin statistics, feature values of correlation matrixes, and also projection matrixes and lever values. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziechciarz J. (2003). Ekonometria (Econometrics). AE Wroclaw.
  2. Gatnar E., Walesiak M. (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych (Methods of Statistical Multivariate Analysis in Marketing Tests). AE Wroclaw.
  3. Fisz M. (1967). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna (Calculus of Probability and Mathematical Statistics). PWN. Warszawa.
  4. Malarska A. (2005). Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS (Statistical Analysis of Data Enhanced by SPSS Program). SPSS Polska, Kraków.
  5. Pawłowski Z. (1976). Statystyka matematyczna (Mathematical Statistics). PWN. Warszawa.
  6. Witek T. (1993). Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin (Valorisation of Agricultural Production Space of Poland According to Communes). Puławy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/708
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu