BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wszelaki Aneta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Zasady sporządzania sprawozdania finansowego banku w świetle założeń koncepcyjnych Międzynarodowych standardów rachunkowości
Principles of Making a Bank Financial Statement in the Light of Conceptual Assumptions of the International Accounting Standards
Źródło
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 14, t. 2, s. 315-324, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Banki, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Sprawozdawczość finansowa
Financial statements, Banks, International Accounting Standards (IAS), Financial reporting
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano prawne aspekty dotyczące sprawozdawczości finansowej banków oraz zakres sprawozdania finansowego banku zgodnie z Założeniami koncepcyjnymi i MSSF (MSR). Przedstawiono także charakterystykę elementów sprawozdania finansowego banku według Założeń koncepcyjnych i MSSF (MSR).

The current accounting standards in force must provide for the comparability of banks on an international scale. This necessitates the existence of a "common" accounting system by creating a financial statement based on conceptual assumptions laid out by the International Accounting Standards and International Standards of Financial Reporting. Having implemented international standards, each bank has to work out its own template of financial statements and carry them out according to its own best judgment. This means, however, that the generated information does not necessarily have to be unbiased and clear. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF/MSR) a ustawa o rachunkowości-podobieństwa i różnice [2005], red. A. Jaruga, SkwP, Warszawa.
  2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. [2006], Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
  3. Międzynarodowy standard rachunkowości nr l „Prezentacja sprawozdań finansowych" 12008), Rozporządzenie Komisji (We) Nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego standardu rachunkowości (MSR) l .
  4. Międzynarodowy standard rachunkowości nr 7 „Rachunek przepływów pieniężnych" [2007], MSSF, SkwP, Warszawa.
  5. Rozporządzenie (WE) 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów sprawozdawczości, Dz.Urz. UE L 243/2002.
  6. Serdyński R. i in. [2009] Międzynarodowe standardy rachunkowości, Poltext, Warszawa.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009 nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
  8. Walińska E. [2005], Międzynarodowe standardy rachunkowości: ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  9. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych [2007], MSSF, SKwP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu