BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozik Maciej (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu)
Tytuł
Model teoretyczny instytucji rozporządzenia w doktrynie prawa konstytucyjnego
Theoretical Model of Institution of Ordinance in Doctrine of Constitution Law
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (11), 2010, nr 84, s. 181-201, bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Prawo konstytucyjne, Źródła prawa
Constitutional law, Sources of law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje genezę i rozwój instytucji rozporządzenia w prawie konstytucyjnym. Rozporządzenie jako źródło prawa ma swoją długą historię sięgającą na kontynencie europejskim czasów XVIII-wiecznych rewolucji w Europie. Współczesne pojmowanie rozporządzenia jako aktu wykonawczego do ustawy, wydawanego przez organ władzy wykonawczej, oparte jest w dużej mierze właśnie na poglądach wypowiedzianych w nauce prawa francuskiego, niemieckiego i angielskiego końca XVIII i początkach XIX wieku. Niniejszy artykuł omawia również poszczególne cechy rozporządzenia jako źródła prawa konstytucyjnego o charakterze wykonawczym w stosunku do ustaw. Przedstawiony został także model kontroli aktów wykonawczych – rozporządzeń zarówno przez organy administracji państwowej, jak i organy sądowe, w tym przede wszystkim Trybunału Konstytucyjnego. (abstrakt oryginalny)

The present article describes the origin and development of the institution of ordinance in constitutional law. Ordinance as a source of law possesses a long history, which dates back to the revolutions in 18th century Europe. The modern understanding of ordinance as an executive act accompanying a law, issued by executive powers, is based mainly on opinions expressed in the French, German and English legal science at the end of the 18th and beginning of the 19th century. The present article also discusses individual attributes of ordinance as a source of constitutional law with an executive nature in relation to acts of law. The article also presents a model of inspection of executive acts – ordinances, both by state administration bodies and by judicial bodies, including especially the Constitutional Tribunal. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałaban A., Wytyczne ustawowe, „Przegląd Legislacyjny” nr 2 z 2002.
 2. Bałaban A., Polskie problemy ustrojowe. Konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka, Zakamycze, Kraków 2003.
 3. Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 4. Boć J., W sprawie zgodności rozporządzeń z ustawami, AUWr. Prawo CLXVIII, Wrocław 1990.
 5. Buzek J., Projekt Konstytucji Państwa Polskiego i ordynacji wyborczej sejmowej oraz uzasadnienie i porównanie projektu Konstytucji Państwa Polskiego z innymi konstytucjami, Nakładem Rządu Polskiego, Warszawa 1918, t. I.
 6. Działocha K., Pojęcie aktu normatywnego w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, „Studia Prawnicze” 1989, z. 2-3.
 7. Działocha K., Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Annales UMCS, Sectio G, Vol. XXXVII, UMCS, Lublin 1990.
 8. Działocha K., Źródła prawa powszechnie obowiązującego wobec praktyki konstytucyjnej, [w:] System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. M. Granata, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Nałęczów 2000.
 9. Działocha K., Uwaga 2 do art. 92, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, t. I.
 10. Działocha K., Skwara B., Gwarancje wykonawczego charakteru rozporządzeń (aspekt materialny), PiP z. 10 z 2007.
 11. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa 1998.
 12. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Liber, Warszawa 2003.
 13. Gdulewicz E., Parlament a rząd w Republice Francuskiej. Sfera ustawodawcza, UMCS, Lublin 1990.
 14. Gdulewicz E., Kręcisz W., Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii, [w:] Ustroje państw współczesnych, pod red. W. Skrzydły, UMCS, Lublin 2000.
 15. Gdulewicz E., Konstytucyjny system źródeł prawa, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, pod red. W. Skrzydły, Verba, Lublin 2003.
 16. Gwiżdż A., Kilka uwag o tworzeniu prawa pod rządami nowej konstytucji, „Gdańskie Studia Prawnicze”, z 1998, t. III.
 17. Jedlinek G., Gesetz und Verorddnung, Freiburg 1887.
 18. Jennings W., Cabinet Government, Cambrige 1947.
 19. Komarnicki W., O zmianie Konstytucji polskiej, [w:] Wacław Komarnicki o ustroju państwa i konstytucji, Wstęp, wybór i opracowanie S. Kilian, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000.
 20. Kraczkowski R., Dekretowanie ustaw w Polsce w latach 1918-1926, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994.
 21. Krukowski S., Geneza Konstytucji z 17 marca 1921 roku, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1977.
 22. Krukowski S., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r. [w:] Konstytucje Polski. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, pod red. M. Kallasa, PWN, Warszawa 1990 t. II.
 23. Lewicka R., Kontrola prawotwórstwa administracji o charakterze powszechnie obowiązującym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 24. Łustacz L., Ustawa i rozporządzenie w klasycznej doktrynie francuskiej i niemieckiej, PWN, Warszawa 1968.
 25. Carre de Malberg, Contribution á la thèorie gènèrale de l’ètat, Paris 1920, t. I.
 26. Materiały do nauki prawa konstytucyjnego (lata 1914-1939), pod red. Szymczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
 27. Meyer O., Deutsches Verwaltungsrecht, München u. Leipzig, 1924.
 28. Mikuli P., Zasada podziału władz a ustrój brytyjski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006.
 29. Mołdawa T., Konstytucje Polskie 1918-1998, Elipsa, Warszawa 1999.
 30. Oniszczuk J., Źródła prawa w nowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, HFPC, Warszawa 2001.
 31. Piłat K., Sąd stosuje rozporządzenia, jeśli są zgodne z ustawą, „Rzeczpospolita” z dnia 17 lipca 2009.
 32. Projekty konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1920, cz. 1.
 33. Rozmaryn S., O rozporządzeniach i uchwałach Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, PiP z. 10 z 1953.
 34. Rozmaryn S., Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, PWN, Warszawa 1966.
 35. Rousseau J., Umowa społeczna, Wyd. Marek Derewecki, Kęty 2007.
 36. Sarnecki P., System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002.
 37. Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Zakamycze, Kraków 2003.
 38. Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Zakamycze, Kraków 1998.
 39. Sulikowski A., Konstytucja w systemie źródeł prawa V Republiki Francuskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
 40. Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 41. Wronkowska S., Stanowisko Rady Legislacyjnej w sprawie „konstruowania” upoważnień do wydawania rozporządzeń, „Przegląd Legislacyjny” nr 3-4 z 1998 roku.
 42. Wronkowska S., Koncepcja źródeł prawa, „Rzeczpospolita” nr 175 z 1998 roku.
 43. Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Ars boni et aequi, Poznań 2003.
 44. Wronkowska S., Model rozporządzenia jako aktu wykonawczego do ustaw w świetle konstytucji i praktyki, [w:] Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, pod. red. A. Szmyta, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 45. Zakrzewski W., Ustawa i delegacja ustawodawcza w Anglii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Rozprawy i Studia, 1960, t. XXVIII.
 46. Zakrzewski W., Działalność prawotwórcza w doktrynie francuskiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Prace Prawnicze, z. 9, Kraków 1962.
 47. Zakrzewski W., Zakres przedmiotowy i formy działalności prawotwórczej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1979.
 48. Ziembiński Z., „Akt normatywny” czy „akt prawotwórczy”, PiP z. 11-12 z 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-5822
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu