BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stola Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Efektywność banków komercyjnych, a ograniczenia działalności kredytowej
Effectiyeness of Commercial Banks vs. Limiting Loans Activity
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 231-239, tab.
Słowa kluczowe
Efektywność banków, Banki komercyjne, Rekomendacje, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Efektywność techniczna
Banks' efficiency, Commercial banks, Recommendation, Data Envelopment Analysis (DEA), Technical efficiency
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
Abstrakt
Celem opracowania jest ukazanie w jakim stopniu rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczące ograniczenia akcji kredytowych banków oraz wprowadzenie restrykcyjnej polityki kredytowej przez banki komercyjne, mogłoby wpłynąć na poziom efektywności technicznej tych banków. Do przeprowadzenia symulacji wybrano w sposób celowy, dwanaście banków komercyjnych, funkcjonujących w polskim sektorze bankowym, notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Do oszacowania miar efektywności wykorzystana została nieparametryczna metoda - Data Envelopment Analysis (DEA) o stałych i miennych efektach skali. (fragment tekstu)

The effectiveness of commercial banks' activity in the Polish banking sector is being identified with achieyed financial results by these banks. From one side extrinsic factors have influence on a profit, for example the economic situation and legal both in Poland, as well as in the European Union. Others factors like competition on the financial market also could have influence on this sector. From the other side the performance of banks is made conditional on the operating politics taken on of this bank, for example granting loans. The main aim of elaboration is shown recommendations of the Polish Financial Supervision Authority (KNF), concerning restrictions of the acacia of loans banks and implementing the restrictive credit policy by commercial banks, have influenced on the level of the technical effectiveness of these banks. For making a simulation have chosen in the intentional way, twelve commercial banks, functioning in the Polish banking sector, quoted on the Warsaw Stock Exchange, To estimate of measures of the effectiveness was used a nonparametric method - Envelopment Analysis Date (DEA) about permanent and changeable of economy scale. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Charnes A., Cooper W. W., Rhoades A., Measuring the Efficiency of decision making units, "European Journal of Operational Research", No 2, 1978, p. 429-430.
  2. Golędzinowski P., Wptyw regulacji systemu bankowego na jego efektywność, "Materiały i studia", nr 235, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009, s. 23.
  3. Guzik B., Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 42.
  4. Pawłowska M., Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, "Materiały i studia", nr 192, NBP, Warszawa 2005, s. 20.
  5. Rogowski G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, WSB, Poznań 1998, s. 130.
  6. Sikora D., Kulczycki A., Efektywność oddziału banku detalicznego jako czynnik przewagi konkurencyjnej, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 69.
  7. Stola E., Skala działalności kredytowej a efektywność techniczna banków komercyjnych, [w:] Zarządzanie finansami - Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 587 - Finanse, Rynki finansowe, ubezpieczenia nr 26", Szczecin 2010.
  8. Stola E., Stefański A., Wpływ zmienności kursów walutowych na ryzyko kredytowe banków, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 98, Wrocław 2010, s. 318).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu