BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piątkowski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wpływ polityki spójności Unii Europejskiej na wzrost zatrudnienia i rozwój gospodarczy : implikacje dla Polski
The Impact of Cohesion Policy of the European Union to Employment Growth and Economic Development : Implications for Poland
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2010, nr 4, s. 83-99, rys., tab., wykr., bibliogr. 7 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Polityka spójności, Fundusze strukturalne, Zatrudnienie, Rozwój gospodarczy
Cohesion policy, Structural funds, Employment, Economic development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem tej pracy jest ukazanie roli polityki spójności w kontekście rozwoju gospodarczego i polityki zatrudnienia. Autor stara się pokazać, że europejskie fundusze pomocowe Unii Europejskiej odgrywają pozytywną rolę w niwelowaniu różnic pomiędzy regionami Wspólnoty. Tym samym przyczyniając się do ich lepszego rozwoju. Dokument jest podzielony na dwie główne części. W pierwszej z nich autor przedstawia główne cele polityki spójności UE i jej główne priorytety, które mają na celu zmniejszenie dysproporcji społeczno-gospodarczych regionów. Autor skupia się również na temat poszczególnych elementów polityki spójności UE, tj. społecznej, gospodarczej i terytorialnej spójności. Autor przedstawia dostępne instrumentarium i poziomu finansowania w zakresie polityki spójności, w tym krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W drugiej części artykułu autor przedstawia podstawowe dane makroekonomiczne dotyczące zatrudnienia i rozwoju gospodarczego w Polsce, w porównaniu z danymi z innych państw członkowskich. Dane obejmują okres przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz pierwszego (2004-2006) i na początku drugiego (2007-2013) okresu realizacji programu. Dane tabelaryczne i wykresy opracowane są na podstawie materiałów Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i baz danych Eurostatu i Eur-Lex.

The main goal of this paper is to show the role of cohesion policy in the context of economic development and employment policy. In the paper the author tries to show, that European Union aid funds have a positive role in extenuating the differences between regions of the Community. Therefore, contributing to their better development. The paper is organized into two main parts. In the first one, the author presents the main objectives of EU cohesion policy and its main priorities, which are designed to reduce socio‑economic disparities of regions. Author focuses also on the individual components of the EU cohesion policy, i.e. social, economic and territorial cohesion. The author presents the available instruments and the level of funding for cohesion policy, including national and regional operational programs. In the second part of paper the author presents the basic macroeconomic data concerning employment and economic development in Poland, compared with data from other Member States. The figures cover the period before the Polish accession to the European Union and the first (2004–2006) and the beginning of the second (2007–2013) program period. Tabular data and charts are based on materials of the Central Statistical Office, Ministry of Regional Development and databases of Eurostat and the Eur‑lex. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Warszawa 2003.
  2. Gorzelak G., Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
  3. Grosse T.G., Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
  4. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Bruksela 2007.
  5. Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności. (Dz.U. L 291 z 21.10.2006, s. 11-32).
  6. "Rozwój regionalny w Małopolsce" nr 1/13/2008, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2008.
  7. Third Report on economic and social cohesion, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu