BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Satoła Łukasz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji)
Tytuł
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego - analiza empiryczna
Indebtedness of Territorial Self-Government Units - Empirical Analysis
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2012, nr 1-2, s. 72-85, tab.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Zadłużenie, Zarządzanie długiem, Analiza empiryczna
Local government, Indebtedness, Debt management, Empirical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problem oceny skali zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiono uwarunkowania, które decydują o tym, że samorządy korzystają ze zwrotnych źródeł finansowania. Wskazano również na prawne, ekonomiczne, społeczne i polityczne przyczyny ograniczenia poziomu zadłużenia samorządów. Na tym tle wskazano na potrzebę formułowania oraz realizowania polityki długu jednostek samorządu terytorialnego. W grupie gmin oraz powiatów stwierdzono, że zadłużenie, po spadku w latach 2006-2008, w latach 2009-2010 ponownie wzrosło i osiągnęło poziom najwyższy w całym analizowanym okresie. Zadłużenie województw samorządowych w latach 2006-2009 sukcesywnie zmniejszyło się, natomiast skokowy jego wzrost nastąpił dopiero w 2010 r. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of the assessment of the scale of territorial self-government unit debt. It sets out the conditions which determine the fact that self-governments use refundable sources of financing. The legal, economic, social and political reasons for reducing the level of self--government debt have also been presented. The need to formulate and implement the debt policy of self-governments has been suggested in this light. It was concluded that, after a decline In 2006-2008, debt of municipalities and counties increased again and reached its highest level in the whole of the period reviewed. The debt of voivodship self-governments progressively declined in 2006-2009, after which, it jumped in 2010. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson J.R., Schwartz E., Management Policies in Local Government Finance, Waszyngton 1996, s. 314.
 2. Bitner M, Kulesza M., Nowa definicja państwowego długu publicznego? Problemy związane z interpretacją przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, "Samorząd Terytorialny" 2011/7-8, s. 15-30.
 3. Gaudemet P.M., Molinier J., Finanse publiczne, Warszawa 2000, s. 78-81.
 4. Guziejewska B., Iluzje fiskalne w zdecentralizowanych systemach finansów publicznych, w: L. Patrzałek (red.), Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, Poznań 2009, s. 62-65.
 5. Jastrzębska M., Polityka długu jednostki samorządu terytorialnego, "Bank i Kredyt" 2002/9, s. 27-30.
 6. Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, Warszawa 2008.
 7. Kołaczkowski B., Ratajczak M., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2010, s. 53-54.
 8. Kosek-Wojnar M.(red.), Dług lokalny w teorii i praktyce, Kraków 2007, s. 61-62.
 9. Musgrave R.A., Musgrave P.B., Public Finance in Theory and Practice, Nowy Jork 1989, s. 114.
 10. Ofiarski Z., Dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" 2010/1-2, s. 25-33.
 11. Owsiak S., Polityka finansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy samorządu terytorialnego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 526 Ekonomiczne Problemy Usług" 2009/29, s. 15-16.
 12. Piotrowska-Marczak K., Dyskusyjne problemy zarządzania fi nansami publicznymi, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2010/112, s. 557-565.
 13. Świderek I., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowych uregulowań - zarys problemu, "Samorząd Terytorialny" 2011/6, s. 40-47.
 14. Wiśniewski M., Ocena zdolności kredytowej gminy, Warszawa 2011, s. 29.
 15. Zadłużenie sektora finansów publicznych - III kw. 2010 r., www.mf.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu