BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Motyka Krzysztof (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Prawo do prywatności
The Right to Privacy
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej. Administracja i Zarządzanie (12), 2010, nr 85, s. 9-36, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona praw człowieka, Ochrona prywatności, Regulacje prawne, Prawo międzynarodowe, Prawo do prywatności
Human rights protection, Protection of privacy, Legal regulations, International law, Right to privacy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prawo do prywatności jest z całą pewnością jednym z najbardziej interesujących uprawnień jednostki. Żadne inne jej uprawnienie nie było tak jak ono adorowane, ale też, i to od samego początku, tak szeroko kontestowane. Żadne też nie stało się przedmiotem tak licznych i tak zażartych sporów, znacznie wykraczających poza doktrynę i praktykę prawa. Funkcjonuje ono od lat w świadomości społecznej, także w Polsce, i z pewnością niejeden z nas wie, że proklamowane jest ono w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i zagwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka czy Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, jak również w naszej Konstytucji, która podobnie jak wspomniane dokumenty międzynarodowe, stanowi, że "każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym" (art. 47)1. Wykład ten jednak chciałbym poświęcić drogom i bezdrożom prawa do prywatności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, nie tylko dlatego, że właśnie im poświęciłem kilkanaście lat badań zwieńczonych rozprawą habilitacyjną, ale przede wszystkim z uwagi na fakt, iż to właśnie tam zostało ono powołane do istnienia, tam debaty wokół niego były i są nadal najgorętsze, a w tamtejszej kulturze prawnej odgrywa ono szczególną rolę. (abstrakt oryginalny)

The right to privacy is one of the most interesting entitlements of the individual certainly. None for its authorizing wasn't different the same as it adored, but also, and what's more from very beginning, so widely protested. None also became the object of so numerous still fierce disputes, much going beyond doctrine and the practice of the law. It is functioning for years in the social awareness, also in Poland, and more than one of us knows with absolute certainty that it is being proclaimed in the universal declaration of human rights and guaranteed in the European Human Rights Convention or the international covenant of civil rights and Political, as well as in our Constitution, which similarly to recalled international documents, constitutes, that "everyone has the right to the legal protection of the private life, family, of the reverence and the good name and for deciding on one's private life" (art. 47). However I would like to devote this lecture to highways and byways of the right to privacy in the United States of America, not only because I just devoted a dozen or so years of examinations crowned with a postdoctoral thesis to them, but above all because of the fact that it just there stayed it to the being, there debates around its were appointed and they are still hottest, and in the local legal culture it is playing the particular role. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bulman J., Publishing Privacy: Intellectual Property, Self-Expression, and the Victorian Novel, "Hastings Communications and Entertainment Law Journal" 26 (2003).
  2. Motyka K., Prawo do prywatności i dylematy współczesnej ochrony praw człowieka. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych, Lublin: Verba 2006.
  3. Schawbel S.R., Comment: Are You Taking Any Prescription Medication?: A Case Comment on Weld v. CVS Pharmacy, Inc., "New England Law Review" 35 (2001).
  4. Warren S.D., Brandeis L.D., The Right to Privacy, "Harvard Law Review" 4 (1890).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-5822
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu