BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimkiewicz Aldona (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Poziom świadomości emerytalnej a rozwój pracowniczych programów emerytalnych
Level of Pension Awareness and Development of Employee Pension Plans
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 259, s. 33-48, tab., bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), System emerytalny, Emerytury, Aktywa emerytalne, Analiza zależności
Employee pension programmes, Pension schemes, Pensions, Pension assets, Dependency analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem publikacji jest analiza zależności pomiędzy poziomem świadomości emerytalnej reprezentowanej przez uczestników systemu emerytalnego w obrębie jego III segmentu a wysokością dochodów w okresie poprodukcyjnym. Charakter tego zagadnienia można określić jako dość złożony, w związku z czym należy szerzej przedstawić problematykę pracowniczych programów emerytalnych (dalej program, PPE) w kontekście przyjętych rozwiązań systemowych. Wyznaczają one miejsce i warunkują funkcje PPE w długofalowym procesie gromadzenia środków emerytalnych na okres starości. Dochód z PPE ma uzupełniać wysokość emerytury wynikającej z uczestnictwa w obligatoryjnych filarach ubezpieczenia emerytalnego. Badania wskazują raczej na istotne obniżenie poziomu życia na emeryturze w porównaniu ze standardem istniejącym w okresie aktywności zawodowej. Znaczącego spadku poziomu zaspokojenia potrzeb nie są w stanie wynagrodzić związane z nabyciem statusu emeryta dodatkowe przywileje i zmiana pozycji społecznej. Przewidywana niższa niż dotychczas stopa zastąpienia wynagrodzenia przez emeryturę pociąga za sobą ważkie pytania o realne możliwości wypełnienia luki dochodowej, która wystąpi po przejściu na emeryturę. Obniżenie poziomu bezpieczeństwa socjalnego w systemach prowadzonych i gwarantowanych przez państwo powoduje przerzucenie części odpowiedzialności na ubezpieczonych. (fragment tekstu)

This paper aims at analysis of development of Employee Pension Plans as a measurement of pension awareness among the society. Unsatisfactory development of Employee Pension Plans shows insufficient use of the voluntary form of income support in old age by both employers and employees. This may indicate lack of sufficient tax incentives and too low pension awareness and that non-tax benefits for employers do not play as significant role as expected. As a result, loss of pension assets from the base of the pension system will not be set-off adequately as evidenced by declining. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bińczycka-Majewska T., Założenia reformy systemu emerytalnego i ocena jego realizacji, [w:] Dziesięć lat reformy emerytalnej w Polsce, PSUS, Kudowa Zdrój 2009.
 2. Departament Analiz, Komunikacji Społecznej i Informacji, Wysokość emerytur w nowym systemie ubezpieczeń społecznych, KNUiFE, Warszawa 2003.
 3. Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia, Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, NIK, Warszawa 2002.
 4. Gąsiorek-Madzia S., Pracownicze programy emerytalne jako forma motywowania pracowników, [w:] F. Chybalski, I. Stanieć (red.), 10 lat reformy emerytalnej w Polsce. Efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 5. Golinowska S., Wdrażanie nowego systemu emerytalnego, [w:] L. Kolarska-Bobinska (red.), Cztery reformy. Od koncepcji do realizacji, Instytut Spraw Publicznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
 6. Jędrasik-Jankowska l., Ubezpieczenie społeczne. Tom 2. Ubezpieczenie rentowe. Ubezpieczenie emerytalne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003.
 7. Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, wyd. 3, Zakamycze, Kraków 2006.
 8. Klimkiewicz A., Znaczenie świadomości w ubezpieczeniu emerytalnym, [w:] F. Chybalski, I. Stanieć (red.), 10 lat reformy emerytalnej w Polsce. Efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 9. Kłos B., Wysokość emerytur w nowym systemie emerytalnym, [w:] B. Kłos (red.), System emerytalny 9 lat po reformie, "Studia BAS", nr 11, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2008.
 10. KNF, Cztery kroki do wyższej emerytury, http://www.knf.gov.pl/Images/KNF_wyzsza_emery-tura_26-ll_10_tcm75-24713.pdf.
 11. Muszalski W., Ubezpieczenie społeczne. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2004.
 12. Skoczyński J., Nowa regulacja pracowniczych programów emerytalnych, [w:] T. Bińczycka-Majewska (red.), Konstrukcje prawa emerytalnego, Zakamycze, Kraków 2004.
 13. Sowiński T., Finanse ubezpieczeń społecznych, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 14. Szczepański M., Brzęczek T., Determinanty rozwoju pracowniczych programów emerytalnych w Polsce w świetle badań opinii pracodawców. "Polityka Społeczna'" 2008, nr 8.
 15. Szumlicz T, Atrybuty świadomości i przezorności ubezpieczeniowej, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" 2006, z. 1.
 16. Szumlicz T., O kształtowaniu świadomości ubezpieczeniowej, [w:] Ubezpieczenia w polskim obszarze rynku europejskiego. Wyzwania i oczekiwania, Wydawnictwo Branta, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 17. Szumlicz T., Wspomóc oszczędzanie, "Miesięcznik Ubezpieczeniowy" 2010, nr 6.
 18. UKNF, Indywidualne konta emerytalne w 1 półroczu 2010 r., dostęp na stronie: http://www.knf.gov.pl/Images/IKE_VI_2010_tcm75-24217.pdf.
 19. UKNF, Pracownicze programy emerytalne w 2009 roku, Warszawa 2010, dostęp na stronie: http://www.knf.gov.pl/Images/PPE_2009_tcm75-23168.pdf.
 20. UKNF, Rejestr pracowniczych programów emerytalnych, dostęp na stronie: http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Rejestry_i_Ewidencje/index.html.
 21. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, t.j. DzU 2009, nr 205, poz. 1585 ze zm.
 22. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. DzU 2000, nr 54, poz. 654, ze zm.
 23. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, DzU 2004, nr 116, poz. 1205 ze zm.
 24. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, DzU 2004, nr 116, poz. 1207 ze zm.
 25. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, T.j. DzU 2010, nr 11, poz. 66 ze zm.
 26. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych, t.j. DzU 2001, nr 60, poz. 623.
 27. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, DzU 2011, nr 75, poz. 398.
 28. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, T.j. DzU 1998, nr 21, poz. 94 ze zm.
 29. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, DzU 2004, nr 146, poz. 1546 ze zm.
 30. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, T.j. DzU 2010, nr 34, poz. 189 ze zm.
 31. Zych A., Dylematy trzeciego filara ubezpieczenia emerytalnego, PiZS 2006, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/763
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu