BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rapkiewicz Maciej (Uniwersytet Łódzki, doktorant)
Tytuł
Kategorie powiązane z windykacją zakładów ubezpieczeń, ujęte w zagregowanych bilansach za lata 2001-2009
The Categories Related to the Debt Collecting in Insurance Companies, in Aggregate Balance Sheets (Years 2001-2009)
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 259, s. 91-111, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Windykacja należności, Działalność ubezpieczeniowa, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Zarządzanie należnościami
Receivables vindication, Insurance activity, Insurance company, Receivables management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest dokonanie analizy zagregowanych wartości bilansowych z lat 2001-2009, powiązanych z windykacją ubezpieczeniową. Analiza dotyczy przede wszystkim wierzytelności ubezpieczeniowych, czyli typowych dla działalności ubezpieczeniowej, gdzie dłużnikami są przede wszystkim osoby będące klientami zakładów ubezpieczeń. Ponadto wskazane zostały mechanizmy powstawania wierzytelności przysługujących zakładom ubezpieczeń. Analizy dokonano przede wszystkim w oparciu o publikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego zagregowane dane ze sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń, głównie wartości określonych pozycji bilansowych, stanowiących istotne źródło danych do oceny polityki w zakresie zarządzania należnościami. (fragment tekstu)

There are two kinds of insurance liabilities: unpaid insurance premium and insurance subrogation. Data related to both kinds of insurance liabilities are published by insurance companies in financial reports. The publication depicts data related to insurance liabilities, published in balance sheets of polish insurance companies (life companies as well as non-life companies), from 2001 to 2009. The accomplished analysis provides below - mentioned results: insurance liabilities are more important in the activity of non-life insurance companies (in comparison to life insurance companies) and higher influence on the total balance sheet value of unpaid premium than insurance subrogation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 2. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 3. Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Toruń 2006.
 4. Kukiełka J., Poniewierka D., Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia transakcji kredytowych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003.
 5. Lisowski J., Specyfika należności w działalności ubezpieczeniowej, [w:] S. Wieteska (red.), Ubezpieczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 6. Machala R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 7. Maliszewska M., Ryzyko regulacji działalności ubezpieczeniowej, [w:] T. Sangowski (red.), Finansowe narzędzia zarządzania zakładem ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 2005.
 8. Milewski R. (red.), Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 9. Ronka-Chmielowiec W. (red.), Zarządzanie finansami w zakładach ubezpieczeń, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2004.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, DzU 2009, nr 226, poz. 1825.
 11. Shim Jae K., Siegel Joel G., Dyrektor finansowy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 12. Szkudlarek B,, Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym w zakładach ubezpieczeniowych, [w:] S. Wieteska (red.), Ubezpieczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 13. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r., DzU 2003, nr 124, poz. 1151, z późn. zm.
 14. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., tj. DzU 2009, nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/766
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu