BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieteska-Rosiak Beata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Formy pomocy państwa dla poszkodowanych przez żywioł na przykładzie powodzi 2010
The Forms of Assistance of States for Injured by Element on Example of Flood 2010
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2011, t. 259, s. 159-172, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Klęski żywiołowe, Powódź, Pomoc państwowa, Pomoc poszkodowanym
Natural disaster, Flood, State aid, Victim assistance
Uwagi
summ.
Abstrakt
Powódź to zjawisko losowe, którego wystąpienie może powodować wysokie straty materialne i niematerialne. Negatywne bezpośrednie i pośrednie skutki tego żywiołu, wśród których wymienia się m. in. szkody w życiu, zdrowiu i mieniu zarówno mieszkańców, przedsiębiorstw jak i państwa wymagają od władz rządowych organizacji takiej pomocy, która zmniejszyłaby rozmiar zarejestrowanych szkód. Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie i omówienie form pomocy, jakie gwarantuje państwo poszkodowanym na przykładzie powodzi z 2010 r. (fragment tekstu)

Flooding is a phenomenon whose can cause high losses of material and immaterial. Negative effects such as harm to life, health and property, both residents, businesses and state governments require organizations such aid, which would reduce the size of the damage. The article presents the forms of state aid to victims of flooding on the example of Flood 2010. The aid was sent to residents, businesses, farms and local governments. It consisted of such assistance as: simplified building procedures, resignation of various charges, protection of employees, financial assistance in the form of grants, loans and credit. Government support in the event of a disaster of national scale is indispensable. Very important now is flood protection, which in Poland is insufficient. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Glapiak E., Straty po powodzi, "Rzeczpospolita Polska", 7 czerwca 2010 r.
 2. Grączewska-Ivanova E., Inwestycje publiczne i gminne bez ubezpieczenia, "Gazeta Prawna", 4-6 czerwca 2010, nr 107.
 3. http://www.mswia.gov.p1/portal/pl/2/8735/Ponad_22_mld_zl_pomocy_dla_powodzian.html z dnia 16 listopada 2010 r.
 4. http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/641/8584/Pieniadze_unijne_na_usuwanie_skutkow_powod zi.html z dnia 16 listopada 2010.
 5. Komunikat w sprawie szkód spowodowanych przez powodzie, burze oraz ulewne deszcze w maju, czerwcu, sierpniu i wrześniu, Komisja Nadzoru Finansowego, 3 listopada 2010 r., http://www.knf.gov.pl.
 6. Matyszewska E., Fiskus nie bierze podatku od pomocy dla powodzian, "Gazeta Prawna", 20 maj 2010, nr 97.
 7. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.
 8. Piekielnik T., Straciłeś towary w powodzi, zalicz je do kosztów, "Rzeczpospolita", 1 lipca 2010 r.
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, DzU 2010, nr 1141.
 10. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2009 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych i zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, DzU 2009, nr 193, poz. 1492.
 11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzanie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych i zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, DzU 2010, nr 132, poz. 890. Wykaz gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, osunięcia ziemi, wiatru lub intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w maju i czerwcu 2010 r., Załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. poz. 890.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie ziemi lub huragan w 2010 r., DzU 2010, nr 132, poz. 889.
 13. Sawicka K., Pomoc dla budujących mieszkania komunalne, "Gazeta Prawna", 13 lipca 2010, nr 134.
 14. Topolewska M., Gminy rozpoczęły wypłatę do 100 tys. zł zasiłku dla powodzian, "Gazeta Prawna", 20 lipca 2010, nr 139.
 15. Ustawa z 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r., DzU 2010, nr 123, poz. 835.
 16. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, DzU 2001, nr 156, poz. 1118 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r., DzU 2010, nr 148, poz. 2141.
 18. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne, DzU 2001, nr 115, poz. 1229.
 19. Wiktorowska B., Pomoc dla firm i osób poszkodowanych przez powódź, "Gazeta Prawna", 5 lipca 2010, nr 128.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/770
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu