BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kierepka Maria (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Unijne wsparcie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej w województwie lubelskim w latach 2002-2006
The EU Support for Competitiveness of Agri-food Economy in Lublin Province in 2002-2006
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 157-168, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Sektor rolno-spożywczy, Gospodarka żywnościowa, Konkurencyjność, Fundusze unijne, Gospodarka rolna
Agri-food sector, Food economy, Competitiveness, EU funds, Agriculture economy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie Voivodeship
Abstrakt
Przedmiotem artykułu była analiza unijnego wsparcia konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej województwa lubelskiego w latach 2002-2006. Wyodrębniono 9 działań z programów: SAPARD, SPO Rolnictwo 2004-2006 i PROW 2004-2006, które w sposób zarówno bezpośredni, jak i pośredni miały znaczący wpływ na realizację wybranego do analizy celu strategicznego. Podmioty sektora rolno-żywnościowego oraz poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wsparto kwotą w wysokości 1 179 240 tys. PLN. Najwięcej środków trafiło do rolników (68,7%). Przemysł przetwórczy pozyskał 21,3%, natomiast 10% wykorzystanego budżetu przeznaczono na poprawę infrastruktury na obszarach wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The subject of the article was to analyze the EU support of agri-food sector competitiveness in lubelskie province in the years 2002-2006. Nine activities were separated from such programs as SAPARD, SOP Agriculture 2004-2006 and RDP 2004-2006, which both directly and indirectly had a significant influence on the implementation of the strategic goal chosen for the analysis. The entities of agri-food sector and improvement of conditions of keeping business activity in rural areas were supported with the amount of 1 179 240 thousand PLN. Most funds went to farmers (68.7%). Processing industry gained 21.3%, while 10% of the used budget was spent on improving infrastructure in rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bułkowska M, 2007. Ocena realizacji programu PROW w Polsce w latach 2004-2006. Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 2, 47-51.
  2. Chmurzyńska K., 2008. Wpływ SPO Rolnictwo na poprawę konkurencyjności gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 3, 67-72.
  3. Czubak W., Pawlak K., 2008. Rozdysponowanie środków finansowych wynikających z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój modelu rolnictwa industrialnego i zrównoważonego w Polsce. Raport PW nr 102, IERiGŻ, Warszawa, 51-86.
  4. Droździel L., 2007. ARiMR - Trzy lata po akcesji. ARiMR, Warszawa.
  5. MRiRW, 2004. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Warszawa.
  6. MRiRW, 2009. Wstępna analiza realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, część 2. Warszawa.
  7. Raczkowski M., 2002. Możliwości wykorzystania Programu SAPARD w Polsce. Rocz, Nauk. SERiA, t. IV, z. 2.
  8. Rudnicki R., 2008. Program SAPARD jako czynnik wzrostu konkurencyjności gospodarstw rolnych w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 2, 230-233.
  9. Woś A., 1998. Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa, 8.
  10. Ziółkowska J., 2006. Mikroekonomiczna ocena efektywności finansowego wsparcia polskiego rolnictwa ze środków unijnych i krajowych w 2005 roku. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy nr 522, IERiGŻ, Warszawa, 27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu