BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Koszty według rodzajów i typów działalności w jednostkach sektora finansów publicznych
Costs in Public Sector
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 174, s. 83-95, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość sektora publicznego, Finanse publiczne, Koszty
Public sector accounting, Public finance, Costs
Uwagi
strszcz., summ.
Abstrakt
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych wykorzystuje coraz częściej narzędzia stosowane do tej pory w rachunkowości sektora prywatnego. Na przełomie ostatnich dziesięciu lat wprowadzono wiele zmian w rachunkowości sektora finansów publicznych, których celem było zbliżenie jej do rachunkowości przedsiębiorstw prywatnych. Jedną z nich jest obowiązek sporządzania rozbudowanego sprawozdania finansowego, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. W artykule omówiono zasady ewidencji kosztów rodzajowych i funkcjonalnych w jednostkach sektora finansów publicznych. Przedstawiono zakres wykorzystania kosztów ewidencjonowanych w układzie rodzajowym i funkcjonalnym do przeprowadzenia rozbudowanej analizy finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych i bieżącej kontroli kosztów. (abstrakt oryginalny)

The main task of this article is to show the role of changes in the public sector, the aim of which was to bring it closer to the private sector. One of these changes is an obligation to prepare an extensive financial statement which will include: balance sheet, profit and loss account and statement of changes in the fund of an administrative unit. Profit and loss account as element of financial report has been prepared in the public sector since 2006, but there was not obligatory recording of costs in detail (amortisation, payroll, external services, taxes and charges, social security and other benefits, consumption of materials and energy). Units of the public sector usually used amortization (401) and cost according to kind (400). These changes give an opportunity to prepare profits and loss account in the public sector much more easily. We also should remember that in public sector we can use functional expenses, especially now when performance budget will be a part of global and local budget. Growing the wage and range of financial analysis which is very helpful instrument of management. Especially now, when in public sector we use more Instruments of accounting typical for private sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Filipiak, B., Czekaj, M., 2009, Model sprawozdania finansowego, w: B. Filipiak (red.), Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 2. Jaruga, A.A., 2001, Koszty i efekty: zarys koncepcyjny, w: A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowanie, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 3. Jerzemowska, M. (red.), 2004, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 4. Luder, K., Jones, R., 2003, The diffusion of accrual accounting and budgeting, w: European Governments - A Cross - Country Analysis, Reforming Governmental Accounting and Budgeting in Europe, PriceWaterHouseCoopers, Germany.
 5. Paszula, M., 2006, Klasyfikacja kosztów w Systemie Informacji Ewidencji Dokonań (SIED) w świetle potrzeb Systemu Sprawozdawczości Finansowej (SSF), w: A. Karmańska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 6. Potoczny, K., 2001, Rachunkowość budżetowa, Wydawnictwo eMPi2, Poznań.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, 2001, Dz.U. nr 153, poz. 1752.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r., w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa oraz niektórych jednostek samorządu terytorialnego, 2006, Dz.U. nr 142, poz. 1020 z 2006 r.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 2010, Dz.U. nr 128, poz. 861.
 10. Sierpińska, M., Jachna, T., 2006, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 11. Skoczylas, W., 2010, Perspektywy rozwoju analizy finansowej organizacji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 56, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 12. Świderska, G.K. (red.), 2003, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa.
 13. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., 2009, Dz.U. nr 157, poz. 1240.
 14. Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r., 1997, Dz.U. nr 9, art. 1, 2, 3, poz. 43 z późn. zm.
 15. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., 2009, z późniejszymi zmianami Dz.U. nr 152, poz. 1223.
 16. Winiarska, K., Kaczurak-Kozak, M., 2010, Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 17. Winiarska, K., Wołoszyn, A. J., 2004, Rachunkowość budżetowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 18. Zysnarska, A., 2002, Rachunkowość sektora finansów publicznych, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk.
 19. Zysnarska, A., 2010, Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu