BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mularska-Kucharek Monika (Uniwersytet Łódzki), Świątek Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Aktywność społeczna mieszkańców Łodzi : analiza wybranych wymiarów
The Social Activity Of Lodz Residents : the Analysis of Selected Dimensions of the Activity
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2011, nr 4, s. 68-83, ryc., tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo obywatelskie, Zachowania społeczne, Postawy społeczne, Więzi społeczne, Badania naukowe
Civic society, Social behaviour, Social attitudes, Social bond, Scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Znamienną cechą Polski jest niski poziom aktywności społecznej we wszystkich analizowanych wymiarach. Choć przeważają postawy bierne, od kilku lat dostrzega się również enklawy obywatelskiego zaangażowania. Można wskazać dziedziny, w których Polacy najchętniej przejawiają inicjatywę, poświęcając wolny czas na pracę społeczną. Oprócz tego da się wyróżnić najbardziej aktywne grupy społeczne. W niniejszym artykule została przeanalizowana aktywność społeczna mieszkańców Łodzi w dwóch wybranych wymiarach: działań na rzecz swojej społeczności i udziału w organizacjach obywatelskich. Starano się odpowiedzieć na pytanie o poziom aktywności łodzian, a także ustalić korelaty wyżej wymienionych wymiarów. W analizie uwarunkowań aktywności społecznej uwzględniono następujące zmienne niezależne: płeć, wiek, zawód, wykształcenie i dochód. (abstrakt oryginalny)

A low level of social activity in all dimensions is a characteristic feature of Poland. However, some enclaves of social activity do exist: there are fields of social life in which Poles are more active and devote more spare time to them; we can also distinguish active social groups. The article is an attempt to analyze social activity of Lodz citizens in the following dimensions: the participation in community activities and the participation in non-governmental organizations. The authors try to indicate the level of social activity of Lodz residents and the correlates of the analyzed dimensions of civic activity. Sex, age, profession and income are analyzed as independent variables. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran E., Koczerba A., 2006, "Społeczeństwo obywatelskie a aktywność obywatelska młodzieży. Omówienie wybranych inicjatyw i działań", w: M.S. Szczepański, A. Śliz (red.), Kapitały: ludzie i instytucje. Studia i szkice socjologiczne, Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 2. Bartkowski J., 2002, "Społeczne determinanty geograficznego rozmieszczenia organizacji pozarządowych w Polsce", w: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 3. Bieranowski A., 1998, "Zasada swobody umów a aktywność społeczna", w: R. Sztychmiler (red.), Aktywność społeczna. Warunki prawne i formy aktywności w społeczności świeckiej i kościelnej. Materiały z konferencji naukowej, Olsztyn 21-22 maja 1996 roku, Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 4. Bukraba-Rylska I., 2003, "Samoorganizacja - społeczeństwo obywatelskie - demokracja, czyli o sile stereotypów", w: I. Bukraba-Rylska, Stare i nowe dylematy socjologa i inne szkice, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 5. CBOS, 2008a, Polacy o swojej aktywności społecznej, Warszawa.
 6. CBOS, 2008b, Stowarzyszeniowo-obywatelski kapitał społeczny, Warszawa.
 7. CBOS, 2010a, Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich w latach 1998-2010, Warszawa.
 8. CBOS, 201 Ob, Bilans aktywności ekonomicznej, społecznej i kulturalnej Polaków, a także doświadczeń osobistych w roku 2009, Warszawa.
 9. CBOS, 2010c, Działalność społeczna Polaków, Warszawa.
 10. Chludziński M., 2004, "Organizacje pozarządowe a rozwój lokalny - krótkie wprowadzenie", w: K. Anuszkiewicz (red.), Organizacje pozarządowe powiatu augustowskiego, Augustów: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta.
 11. Czapiński J., Panek T. (red.), 2007, Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa: Vizja Press&IT.
 12. Davis L., 2000, Przedsiębiorstwa sektora pozarządowego. Czy to alternatywa dla filantropii?, Warszawa: Fundusz Współpracy Cooperation Fund.
 13. Dawidowski T., 2001, "Powołanie chrześcijańskie i jego realizacja w życiu publicznym", Prawica polska, nr 18 [dostęp 12.11.2011: http://www.prawicapolska.pl/pp/18/ pp!8_15.shtml].
 14. Domański H., 2009, Społeczeństwo europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 15. Dudkiewicz M., 2009, Technokraci dobroczynności. Samoświadomość społeczna pracowników organizacji pozarządowych, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 16. Gliński P., 2002, "Wprowadzenie", w: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 17. Gliński P., Palska H., 1997, "Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej", w: H. Domański, A. Rychard (red.), Elementy nowego ładu, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 18. Grewiński M., Kamiński S., 2007, Obywatelska polityka społeczna, Warszawa: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
 19. Gumkowska M., Herbst J., 2008, "Organizacje pozarządowe", w: J. Dąbrowska (red.), Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej: wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce, Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 20. Herbst J., 2008, "Wstęp. Pole przedsiębiorczości społecznej", w: J. Dąbrowska (red.), Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej: wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce, Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 21. Klimczuk Z., 1998, "Budzenie aktywności społecznej obywatela w świetle katolickiej nauki społecznej", w: R. Sztychmiler (red.), Aktywność społeczna. Warunki prawne i formy aktywności w społeczności świeckiej i kościelnej. Materiały z konferencji naukowej, Olsztyn 21-22 maja 1996 roku, Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 22. Kolarska-Bobińska L., 1998, "Jakość polskiej demokracji", w: J. Miklaszewska (red.), Polityka i świat wartości. Uczestnictwo obywateli w życiu społeczno-politycznym, Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji".
 23. Koperek A., 2008, Zaangażowanie społeczne obywateli, Łódź: Adam Koperek.
 24. Kulik E., 2009, "Samoorganizacja społeczna na przykładzie dzielnicy Zamysłów - studium socjologiczno-historyczne", w: R. Morawski, T. Jemczura (red.), W kierunku samoorganizacji społecznej. Społeczeństwo obywatelskie w działaniu, Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 25. Michalik M., 1998, "Aksjologiczne uwarunkowania aktywności społecznej", w: R. Sztychmiler (red.), Aktywność społeczna. Warunki prawne i formy aktywności w społeczności świeckiej i kościelnej. Materiały z konferencji naukowej, Olsztyn 21-22 maja 1996 roku, Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 26. Miklaszewska J., 1998, "Obecność wartości w życiu publicznym", w: J. Miklaszewska, (red.), Polityka i świat wartości. Uczestnictwo obywateli w życiu społeczno-politycznym, Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji".
 27. Morawski R., 2009, "Samoorganizacja i aktywność społeczna w świadomości mieszkańców Raciborza. Szansę i bariery", w: R. Morawski, T. Jemczura (red.), W kierunku samoorganizacji społecznej. Społeczeństwo obywatelskie w działaniu, Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 28. Pacześniak A., "Wpływ Unii Europejskiej na aktywność obywatelską w Polsce- dobrodziejstwo czy przekleństwo?" w: R. Morawski, T. Jemczura (red.), W kierunku samoorganizacji społecznej. Społeczeństwo obywatelskie w działaniu, Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 29. Raciborski J. (red.), 2010, Praktyki obywatelskie Polaków, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 30. Sadowski A., 2006, Białystok. Kapitał społeczny mieszkańców miasta, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 31. Schindler J., 2010, "Konteksty aktywizowania społeczności lokalnych", w: B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec (red.), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 32. Scott J., l991, Social network analysis. A handbook, London, Newbury Park, CA: SAGE.
 33. Sikora J., 2004, "Instytucje społeczeństwa obywatelskiego", w: H. Januszek (red.), Kapitał społeczny-aspekty teoretyczne i praktyczne, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 34. Skrzypiec B., Retmaniak S., 2010, "Centrum Aktywności Lokalnej - w poszukiwaniu modelu instytucji rozwoju społeczności lokalnej (1997-2009)", w: B. Lewenstein, J. Schindler, R. Skrzypiec (red.), Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 35. Sułek A., 2009, "Doświadczenie i kompetencje obywatelskie Polaków", w: J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 36. Sztompka P., 1991, Society in action: The theory of social becoming, Cambridge: Polity Press.
 37. Sztychmiler R., 1998, "Prawnokanoniczne podstawy aktywności społecznej", w: R. Sztychmiler (red.), Aktywność społeczna. Warunki prawne i formy aktywności w społeczności świeckiej i kościelnej. Materiały z konferencji naukowej, Olsztyn 21-22 maja 1996 roku, Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 38. Szuster A., 2009, Polski sektor społeczny, wyd. 2, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 39. Theiss M., 2007, Krewni, znajomi, obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 40. Zoll A., 1998, "Konstytucyjne aspekty udziału w życiu publicznym", w: J. Miklaszewska, (red.), Polityka i świat wartości. Uczestnictwo obywateli w życiu społeczno-politycznym, Kraków: Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu