BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zyznarska-Dworczak Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
W poszukiwaniu znaczenia terminu zarządzanie kosztami
In Search of the Meaning of the Term Cost Management
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 174, s. 189-199, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie kosztami, Koszty, Rachunkowość
Costs management, Costs, Accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przeprowadzono analizę wybranych definicji zarządzania kosztami prezentowanych w literaturze z obszaru rachunkowości. Dokonano analizy porównawczej definicji zarządzania kosztami według podejścia japońskiego, niemieckiego i angloamerykańskiego, a następnie przedstawiono podstawowe różnice między nimi. Na tym tle ukazano także zróżnicowanie określeń terminu zarządzanie kosztami prezentowanych w literaturze polskiej, wskazując w szczególności na różnorodność celów zarządzania kosztami. W zakończeniu przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy, proponując autorską definicję zarządzania kosztami. (abstrakt oryginalny)

In the face of the lack of a universal definitions of cost management, the author presents an analysis of the chosen definitions of this term offered in the literature in the accounting area. The paper presents a comparative analysis of three approaches to cost management - Japanese, German and Anglo-Saxon, concluded with the differences between these approaches. Moreover, the author presents a diversity of definitions of cost management found in the Polish literature, therein a variety of objectives of cost management indicated by the authors of the quoted definitions. The final part includes the author's findings from the conducted analysis of the essence of cost management, with the emphasis on the need for specification of this term in each entity or other ventures in order to optimize costs effectivelly. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brecht, U., 2005, Kostenmanagement: Neue Tools fur die Praxis, Gabler Verlag, Heilbronn.
 2. Gotze, U., 2004, Kostenrechnung und Kostenmanagement, Wydawnictwo Springer, Berlin.
 3. Hardt, R., 2002, Kostenmanagement: Methoden und Instrumente, 2 Auf verand., Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Muchen, Wien, Oldenbourg.
 4. Heis, M., 2004, Strategisches Kostenmanagement in der Praxis. Instrumente - Masnahmen - Umsetzung, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 5. Horngren, Ch.T., Foster, G., Datar, S.M., 2000, Cost Accounting: A Managerial Emphasis, vol. 1, 10th ed, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 6. Jarugowa, A., 2000, Zarządzanie kosztami a metody rachunkowości zarządczej, w: A. Jarugowa, W. A. Nowak, A. Szychta, Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk.
 7. Karmańska, A., 2007, Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa, w: A. Karmańska (red.), Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 8. Kinney, M.R., Raiborn, C. A., 2008, Cost Accounting: Foundations and Evolutions, 7th ed, South Western Educational Publishing, Texas.
 9. Kotapski, R., 2001 Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa, Controlling i Rachunkowość Zarządcza nr 12.
 10. Kotapski, R., 2003, Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa - aspekty teoretyczne, w: D. Misińska, M. Myszkowska (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 972, Finanse i Bankowość 11, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Lee, G.-Y., 2000, Japanese management style in achieving the cost reduction targets, w: Y. Monden (red.), Japanese Cost Management, World Scientific Publishing, Singapore.
 12. Moden, Y., Hamada, K., 2000, Target costing and kaizen costing in Japanese automobile companies, w: Y. Monden (red.), Japanese Cost Management, World Scientific Publishing, Singapore.
 13. Nowak, E., 2006, Geneza i istota strategicznego zarządzania kosztami, w: E. Nowak (red.), Strategiczne zarządzanie kosztami, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 14. Nowak, E., Piechota, R., Wierzbiński, M., 2004, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Polskie Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Rubik, J., 2003, Relacje między rachunkiem kosztów, rachunkowością zarządczą, zarządzaniem kosztami i controllingiem kosztów, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 13(69).
 16. Shank, J.K., 1989, Strategic cost management: new wine, or just new bottles?, Journal of Management Accounting Research no. 1.
 17. Sobańska, I., 1998, Rachunek kosztów celu (target costing) w strategicznym zarządzaniu kosztami, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 45.
 18. Szychta, A., 2007, Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 19. Turyna, J., 2003, Modelowa analiza założeń współczesnej rachunkowości, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 20. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu