BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pomianek Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego
Socio-Economic Development Level of Rural Areas of Warmia and Mazury Province
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 227-239, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój lokalny, Obszary wiejskie
District, Social economic development, Local development, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono zastosowanie miernika rozwoju Hellwiga jako metody określania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych na przykładzie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Badane województwo charakteryzuje się wyraźnym zróżnicowaniem wewnętrznym w zakresie sytuacji społeczno-gospodarczej - zwłaszcza jego podregion olsztyński. Wyniki badań wskazują na istotną rolę przestrzennych czynników lokalizacyjnych, takich jak położenie w strefie bezpośredniego oddziaływania większych miast czy bliskość szlaków komunikacyjnych (w tym także sieci dróg lokalnych), w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a method of determining a socio-economic development level of territorial entities on the example of urban-rural and communes rural in Warmia and Mazury province. The region is internally diverse regarding socio-economic situation, especially in the case of Olsztyn subregion. The research results show essential role of spatial localization factors, including areas of direct influence of larger cities or access to communication routes (as well as local roads), in socio-economic development of communes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewska-Wejchert H., Wejchert K., 1986. Małe miasta: problemy urbanistyczne stale aktualne. Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
 2. Babuchowska K., Kisiel R., 2006. Wpływ samorządu gminnego na lokalny rozwój gospodarczy na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Acta Sei. Pol. Oeconomia, 5(2).
 3. Bagdziński S. L., 1994. Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji ustrojowej, UMK, Toruń.
 4. Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W., 2004. Ekonometria, wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Gralak A., 2005. Poziom konkurencyjności wschodnich regionów Polski na tle zróżnicowań międzyregionalnych. Acta Sei. Pol. Oeconomia, 4 (1).
 6. Grzebyk B., 2003. Szanse i ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości na obszarach prawnie chronionych (na przykładzie gminy Baligród), [w:] Czudec A. (red.): Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 7. Heffner K., 2002. Czynniki osadnicze wpływające na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 2 (115).
 8. Heffner K, 2007. Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 - rekomendacje dla KPZK. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach prac nad dokumentem "Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033", http://www.mrr.gov.pl/Rozwoj%20przestrzenny/Polska%20polityka%20przestrzenna/Prace%20nad%20KPZK%202008-2033/Docu-ments/Rekomendacjedlarnalychmiast.pdf (dostęp 03.04.2009).
 9. Heffner K., Rosner A., 2002. Czynniki specyficzne wywierające wpływ na potencjał rozwojowy obszarów wiejskich, [w:] Rosner A. (red.): Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. IRWiR PAN, Warszawa.
 10. Hellwig Z., 1968. Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę kwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, Nr 4.
 11. Kozłowski A.J., Czaplicka-Kozłowska I., 2004. Zasady wyboru i kompetencje wójta jako kierownika gminy, [w:] Niedzielski E. (red.): Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej. Problematyka zasobów ludzkich. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 12. Krzyżanowska K, 2006. Rola stowarzyszeń agroturystycznych i samorządów lokalnych w rozwoju turystyki wiejskiej, [w:] Adamowicz M. (red.): Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 13. Kwiatkowski E., 2005. Główne kategorie i pojęcia makroekonomiczne. Produkt i dochód narodowy, [w:] Milewski R., Kwiatkowski E.: Podstawy ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Nowacka D., 1998. Wybrane aspekty wspierania rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości w gminie w ocenie samorządu terytorialnego (na przykładzie gmin województwa poznańskiego), [w:] Dolata S. (red.): Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, tom II, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 15. Nowak E., 1990. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.
 16. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 14 listopada 2007 r.
 17. Rosner A. (red.), 1999. Typologia wiejskich obszarów problemowych. IRWiR PAN, Warszawa.
 18. Rosner A. (red.), 2002. Wiejskie obszary kumulacji barier rozwojowych. IRWiR PAN, Warszawa.
 19. Rosner A. (red.), 2007. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. IRWiR PAN, Warszawa.
 20. Sikorska-Wolak I., 2006. Rola samorządu terytorialnego w zarządzaniu rozwojem lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem gmin wiejskich, [w:] Adamowicz M. (red.): Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 21. Sobala-Gwosdz A., 2005. Ośrodki wzrostu i obszary stagnacji w województwie podkarpackim. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 22. Spychalski G., 2005. Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.
 23. Starzyńska W, 2005. Statystyka praktyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Ustawa z dn. 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (DzU z 1998 r. Nr 96, poz. 603 z późn. zm.).
 25. Wojewódzka A., 2007. Klasyfikacja gmin miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego według poziomu rozwoju, [w:] Strahl D. (red.): Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe AE Wrocław, nr 1161.
 26. Woźniak M., 2003. Rola samorządu w systemie kształtowania ekologicznego wizerunku gminy, [w:] Czudec A. (red.): Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 27. Zeliaś A. (red.), 2000. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu