BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafrańska Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Matysik-Pejas Renata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Determinanty gromadzenia oszczędności pieniężnych przez wiejskie gospodarstwa domowe
Determinants of Accumulating Money Savings by Rural Households
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 3, s. 265-274, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Studium przypadku, Oszczędności gospodarstw domowych, Gospodarstwa domowe
Case study, Household savings, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest charakterystyka i identyfikacja wybranych czynników determinujących skłonność wiejskich gospodarstw domowych do oszczędzania. Źródłem danych do analizy i wnioskowania były informacje uzyskane w badaniach przeprowadzonych w Małopolsce na grupie 554 gospodarstw domowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Jak wynika z badań, czynnikami decydującymi o skłonności do oszczędzania są wiek, wykształcenie, wysokość i rodzaj źródła dochodu, a także liczba osób w gospodarstwie domowym. Grupą najchętniej oszczędzającą były osoby lepiej wykształcone, o wyższym poziomie wiedzy finansowej, w wieku 45-54 lat, uzyskujące dochody z pracy najemnej oraz gospodarstwa domowe, w których dochód netto na osobę w rodzinie wynosił 1501-3000 PLN. Badania ujawniły także, że znaczna część oszczędności gromadzonych przez wiejskie gospodarstwa domowe występuje w postaci gotówki (40%). Co trzecie gospodarstwo domowe zaoszczędzone środki ulokowało w banku na lokatach lub kontach oszczędnościowych. Popularną formą gromadzenia oszczędności był także rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Z kolei mniejsze znaczenie miały inwestycje w jednostki funduszy inwestycyjnych, zakup produktów ubezpieczeniowych i papierów wartościowych. (abstrakt oryginalny)

The goal of the paper is an identification and characteristics of selected factors determining rural households' willingness for saving. The source of data used for the analysis and conclusions was information provided by the studies conducted in the Małopolska Region on a group of 554 households situated in rural areas. As results from the investigations, the factors determining the willingness for saving are age, education, the amount and the source of income but also the number of persons per rural household. The most willingly saving group consisted of better educated persons at the age of between 45 and 54, possessing better financial knowledge, drawing income from hired labour and the households where a net income per family member was between 1501 and 3000 PLN. The studies revealed also that rural households accumulate a considerable part of savings (40%) in cash, every third household kept saved means as bank deposits or in saving accounts. Also settlement savings accounts proved a popular form of accumulating savings, whereas, investment funds units, insurance product purchases or stock purchases were of lesser importance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bywalec Cz., 2009. Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Harasim J., 2007. Teoretyczne aspekty gromadzenia i inwestowania nadwyżek finansowych przez gospodarstwa domowe, [w:] Oszczędzanie i inwestowanie indywidualne w Polsce, praca zbiorowa pod red. J. Harasim. PTE, Katowice.
  3. Korenik D., 2003. Oszczędzanie indywidualne w Polsce. Produkty różnych pośredników i ich atrakcyjność. Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław.
  4. Koźliński T, 2009. Porównanie wyników badań ubankowienia Polaków przeprowadzonych przez NBP w 2006 i 2009 r. NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa.
  5. Owsiak S., 2002. Podstawy nauki finansów. PWE, Warszawa.
  6. Sobolewski P., Tymoczko Z. (red.), 2009: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., NBP, Warszawa.
  7. Stan wiedzy finansowej Polaków. Raport z badania ilościowego Fundacji Kronenberga. 2009. Dom Badawczy Maison, Warszawa.
  8. Wójcik E., 2007. Zmiany w poziomie i strukturze oszczędności w Polsce w świetle badań empirycznych, [w:] Oszczędzanie i inwestowanie indywidualne w Polsce, praca zbiorowa pod red. J. Harasim. PTE, Katowice.
  9. Żelazna K, 2002. Zarządzanie zasobami wiejskich gospodarstw domowych. SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu