BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boguszewicz-Kreft Monika (Uniwersytet Gdański), Złotowska Grażyna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Niematerialne czynniki sukcesu przedsiębiorstw usługowych
Non - Material Factors Affecting Success of the Companies Providing Services
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 4, s. 117-131, bibliogr. 45 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo usługowe, Sukces przedsiębiorstwa, Struktura przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Zasoby niematerialne, Przegląd literatury
Service enterprise, Success of the company, Structure of company, Corporation strategies, Employees in enterprise, Intangible assets, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zwrócono uwagę na specyfikę przedsiębiorstw usługowych, wynikającą z cech produktu przez nie produkowanych. Zaliczono do nich: niematerialność, nierozdzielność produkcji i konsumpcji, ulotność i różnorodność. W odniesieniu do tych przedsiębiorstw zaprezentowano pojęcie sukcesu i zwrócono uwagę na różnie przedstawiane w literaturze czynniki go warunkujące. W dalszej części opracowania skupiono się na charakterystyce czynników niematerialnych. Uwzględniono: strategię, strukturę, systemy, pracowników, styl działania, kwalifikacje i wspólne wartości. Trzy pierwsze noszą miano "twardych", a pozostałe to elementy "miękkie". (abstrakt oryginalny)

This article draws our attention to the specific character of the service companies arising out of the product qualities they produce. Here they are: non-material nature, inseparable link between production and consumption, transitory nature and diversity. As far as those companies are concerned the notion of success was presented and attention was focused on the success affecting factors which are described in various ways. The further part of the article focuses on the characteristics of the non-material factors. What was taken into consideration was the strategy, structure, systems, employees, way of operation, qualifications and common values. The first three ones are called "hard" elements, whereas the remaining ones are regarded "soft" ones. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bateson J.E.G. (1991), Managing Services Marketing. Text and Readings, The Dryden Press, Orlando.
 2. Bitner M. J. ( 1990), Evaluating Service Encounters: The Effects of Physical Surroundings and Employee Responses, "Journal of Marketing", vol. 54 (April).
 3. Bitner M.J., Booms B.H., Mohr L.A. (1994), Critical Service Encounters: The Employee's Viewpoint, "Journal of Marketing", vol. 58 (4).
 4. Bloom P.N. (1984), Effective marketing for professional services, "Harvard Business Review", September-October.
 5. Boguszewicz-Kreft M., Strumiłło J. (2007), Innowacje w usługach, w Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 2, (red.) Czubasiewicz H., Golnau W., Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 6. Booms B.H., Nyquist J.L. (1981): Analyzing the Customer/Firm Communication Component of the Services Marketing Mix, [w:] Marketing of Services, American Marketing Association, J. H. Donnelly, W.L. George (ed.), Orlando.
 7. Chase R.B. (1981), The Customer Contact Approach to Services: Theoretical Bases and Practical Extensions, [w:] Lovelock CH. (1991), Services Marketing, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 8. Chase R.B. (1978), Where does the customer fit in a service operation, "Harvard Business Review", November-December, Vol. 56, Issue 6.
 9. Czubasiewicz H., Grajewski P. (2005): Wizja sukcesu firmy a kryteria doboru menedżera - doświadczenia praktyczne, [w:] Sukces organizacji. Ujęcie zasobowe i procesowe, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 5, (red.) Kreft Z., Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 10. Deshpande R., Webster Jr. F.E. (1989), Organizational Culture and Marketing: Defining the Research Agenda, "Journal of Marketing", vol. 53, January.
 11. Enduring Ideas: The 7-S framework (2008), "McKinsey Quarterly", Issue 1.
 12. Furtak R. (2003), Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa.
 13. Grönroos Ch. (1978), A Service-Orientated Approach to Marketing of Services, "European Journal of Marketing", Vol. 12, No. 8.
 14. Grönroos Ch. (1990), Service Management and Marketing. Managing the Moments of Truth in Service Competition, Lexington Books, Singapore.
 15. Guseman D.S. (1998): Risk Perception and Risk Reduction in Consumer Services, w: Marketing of Services, J.H. Donnelly, W.L. George (ed.), American Marketing Association, Orlando.
 16. Heskett J.L. (1987), Lessons in the service sector, "Harvard Business Review", March-April, Vol. 65, Issue 2.
 17. Karwowski J. (1999), Indywidualnie do klienta, "Marketing w Praktyce" nr 4.
 18. Kopertyńska M.W. (2005), Satysfakcja pracowników jako istotny czynnik sukcesu organizacji, [w:] Sukces organizacji. Ujęcie zasobowe i procesowe, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 5, (red.) Kreft Z., Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 19. Kostera M., Chrostowski A.(1992), Polityka personalna, "Businessman Magazine", nr 1.
 20. Kotier Ph., Bloom P.N. (1984), Marketing Professional Services, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
 21. Krughoff R. (1981), Service Evaluation, w: Marketing of Services, Donnelly J.H., George W.L. (ed.), American Marketing Association, Orlando.
 22. Lichtarski J. (red.) (1997), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 23. Lings I. (2000), Developing the Domain of Internal Market Orientation and Its Consequences for Market Orientation and Performance, Aston Business School Research Papers, Birmingham, July.
 24. Litten L.H. (1981): Educational Essentials and the Marketing of Higher Education, [w:] Marketing of Services, Donnelly J.H., George W.L. (ed.), American Marketing Association, Orlando.
 25. Lovelock C.H. (1995): Managing Services: The Human Factor, w: Understanding Services Management. Integrating Marketing, Organizational Behavior, Operations and Human Resource Management, Glynn W.J., Barnes J.G. (ed.), John Wiley & Sons, Chichester.
 26. Lovelock C.H. (1991), Services Marketing, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 27. Lovelock C.H., Wirtz J. (2004), Service Marketing. People, Technology, Strategy, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 28. McCaskey M.B. (1979), The Hidden Messages Managers Send, "Harvard Business Review", November-December.
 29. Martyniak Z. (1992), Marketing wewnętrzny, "Businessman Magazine", nr 11.
 30. Mazur J. (2002), Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa.
 31. Mikołajczyk В. (1998), Segmentacja klientów przedsiębiorstw usługowych, [w:] Konsument. Przedsiębiorstwo. Przestrzeń, Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 32. Mitchel С (2003), Zapomniany wymiar komunikacji marki: marketing wewnętrzny, "Harward Business Review Polska", październik.
 33. Nicoulaud B. (1988), Problems and Strategies in the International Marketing of Services, "European Journal of Marketing", vol. 23 (6).
 34. Nizińska K. (1996), Tworzenie kultury organizacyjnej przez kadrę zarządcza jako niezbędny czynnik wprowadzania orientacji rynkowej w przedsiębiorstwie, [w:] Metody badań marketingowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 35. Normann R. (1991), Service Management. Strategy and Leadership in Service Business, John Wiley & Sons, Chichester.
 36. Obłój K. (2000), Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 37. Oracz T. (2001), Piramida rozwoju organizacji, "Marketing i Rynek", nr 3.
 38. Payne A. (1996), Marketing usług, PWE, Warszawa.
 39. Payne A., Clark M. (1995), Marketing Services to External Markets, [w:] Understanding Services Management. Integrating Marketing, Organizational Behavior, Operations and Human Resource Management, Glynn W.J., Barnes J.G. (ed.), John Wiley & Sons, Chichester.
 40. Pene J. (1997), Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa.
 41. Pluta-Olearnik M. (1993), Marketing usług. Idee - zastosowania, PWE, Warszawa.
 42. Schneider B. (1991), The Service Organization: Climate Is Crucial, [w:] Managing Services Marketing. Text and Reading, Bateson J.E.G., The Dryden Press, Orlando.
 43. Shostack G.L. (1984), Designing Services That Deliver, "Harvard Business Review", January-February, Vol. 62, Issue 1.
 44. Sztucki T. (1998), Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody, Agencja Wydawnicza "Placet" Warszawa.
 45. Voss С, Armistead С, Johnston В., Morris В. (1985), Operations Management in Service Industries and the Public Sector, John Wiley & Sons, Chichester.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu