BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotowska Beata (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Uziębło Aldona (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Płynność finansowa przez pryzmat wpływów i wydatków
Financial Liquidity by Incomes' and Spendings' Prism
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 4, s. 223-235, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu
Słowa kluczowe
Budżet przedsiębiorstwa, Dochody budżetowe, Wydatki budżetowe, Płynność finansowa, Przepływy pieniężne
Budgets of enterprises, Budget revenue, Budget expenditures, Financial liquidity, Cash flows
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przybliżenie pojęcia płynności finansowej w aspekcie przepływów pieniężnych, a dokładniej poprzez pryzmat wpływów i wydatków. W tym ujęciu płynność oznacza, że wydatki wynikające z aktualnych zobowiązań krótkoterminowych oraz niezbędne przyszłe wydatki znajdują swoje pokrycie w spodziewanych bieżących wpływach środków pieniężnych. To spojrzenie uzupełnia obraz zdolności płatniczej przedsiębiorstwa określony w wyniku obliczenia wskaźników płynności statycznej i dynamicznej. Przedstawione zostały ujęcia płynności finansowej prezentowane w literaturze przedmiotu. Opisano również sposoby zarządzania wpływami i wydatkami środków pieniężnych. Zaprezentowano dane statystyczne, wskazujące techniki i metody stosowane przez przedsiębiorstwa w zakresie ściągalności wierzytelności oraz płatności własnych zobowiązań. (abstrakt oryginalny)

The main goal of this study is describing a definition of liquidity in a money transferring aspect, especially by incomes' and spedings' prism. In this way liquidity means that expenses from current short-term liabilities and necessary future expenses have their funds in expecting current financial incomes. This look completes a view of a financial ability of a company specified in a result of counting of indications of a static and dynamic liquidity. There are shown views of liquidity presented in literature on the subject. There are also described ways to incomes and expenditures management. There are presented data showing techniques and methods used by companies in a range of exacting receivables and paying own liabilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym (BBOG), 03/2009. www.cigi.pl/download/infomonitor/raporty/barometr.bezpieczenstwa/cig.raport.barometr.bezpieczenstwa.090423.pdf
 2. Bień W. (2001), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 3. Ciołek M. (2007), Finanse przedsiębiorstw w zadaniach i przykładach, CeDeWu, Warszawa.
 4. Czekaj J., Dresler Z. (2002), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, PWN, Warszawa.
 5. Dudycz T., Wrzosek S. (2000), Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wroclaw.
 6. Dynus M., Kołosowska В., Prewysz-Kwinto P. (2005), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń.
 7. Jerzemowska M. (red.) (2006), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 8. Kotowska В., Uziębło A., Wyszkowska-Kaniewska O. (2009), Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Przykłady, zadania i rozwiązania, CeDeWu, Warszawa.
 9. Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych" (KRS), Dz.U. z 2003 roku, Nr 12, poz. 69.
 10. Kusak A. (2004), Płynność finansowa. Analiza i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 11. Michalski G. (2004), Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa.
 12. Michalski G., Prędkiewicz K. (2007), Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Ossowski M. (2005), Budżetowanie, WSFiR, Sopot.
 14. Pluta W., Michalski G. (2005), Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem. Jak zachować płynność finansową? C.H. Beck, Warszawa.
 15. Płocharz J. (2005), Jak przebiega proces tworzenia budżetu wpływów i wydatków, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 12.
 16. Sobańska I. (red.) (2003), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa.
 17. Karmańska A. (red.) (2006), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. nauk. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
 18. Sierpińska M., Jachna T. (2002), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 19. Sierpińska M., Wędzki D. (2002), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 20. Stępień K. (2008), Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 21. Targalski J. (2003), Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 22. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (UPU), Dz.U. z 2003 roku, Nr 60, poz. 535 z późniejszymi zmianami.
 23. Wędzki D. (2000), Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków, "Bank i Kredyt" nr 5.
 24. Wędzki D. (2002), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 25. Winiarska K. (2006), Analiza sytuacji ekonomicznej i finansowej, [w:] Rachunkowość w biznesie, red. nauk. K. Czubakowska, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu