BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Formy opodatkowania i systemy ewidencyjne w cyklu życia małej firmy
Form of Taxation and Filing Systems in the Life Cycle of a Small Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2009, t. 4, s. 261-277, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu
Słowa kluczowe
Cykl życia organizacji, Opodatkowanie, Ewidencja księgowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Forma opodatkowania
Organisational life cycle, Taxation, Accounting records, Small business, Form of taxation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest prezentacja koncepcji wzorcowego modelu doboru form opodatkowania małego przedsiębiorstwa oraz stosowanego systemu ewidencyjnego. Główny wątek badawczy opiera się na hipotezie, że wybór opodatkowania oraz stosowanej przez przedsiębiorstwo ewidencji wynikać powinien nie tylko z rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, ale również z fazy cyklu życia, w której znajduje się firma. Pierwsza część opracowania zawiera charakterystykę form opodatkowania oraz wynikających z nich systemów ewidencyjnych stosowanych przez małe przedsiębiorstwa w Polsce. W części drugiej omówiono cykl życia małej firmy oraz sytuacje szczególne zagrażające kontynuacji działalności w poszczególnych jego fazach. Ostatni punkt, zawiera zaś prezentację wzorcowej ścieżki wyboru form opodatkowania w oparciu o wcześniej opisane uwarunkowania. (abstrakt oryginalny)

The aim of article is to present the concept of the selection form of taxation and the filing system in the small enterprise. The main research topic is based on the hypothesis that the choice of the taxation and used filing system should be the result not only from the type and size of their operations, but also from the phase of the life cycle, in which your business is located. The first part of the article consists of the characteristics of taxation forms and subsequent filing systems used by small enterprises in Poland. The second part describes the life cycle of a small company and the specific situations of activities in each of its phases. The last section contains the presentation of a selection path in the form of taxation based on the previously described conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Argenti J. (1976), Corporate Collapse: the causes and symptoms, McGraw-Hill, London.
 2. Block S.B., Hirt G.A. (1997), Fundations of Financial Management, IRWIN Homewood, Illinois.
 3. Czerny J. (2008), Rachunkowość w cyklu życia przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 4. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2007 r. (Raport GUS, 2009), www.stat.gov.pl
 5. Gościński J.W. (1989), Cykl życia orgaznizacji, PWE, Warszawa.
 6. Jaworski J. (2007), Zmiany w potrzebach informacyjnych a polityka uproszczeń w rachunkowości małych przedsiębiorstw w Polsce, w: Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, red. Sobańska I., Szychta A., Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 7. Jaworski J. (2008a), Kryteria wyboru uproszczeń ewidencyjnych w małym przedsiębiorstwie, "Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 1/2008.
 8. Jaworski J. (2008b), Cykl życia malej firmy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 1/2008 (696), Orgmasz, Warszawa.
 9. Jaworski J. (2008c), Wpływ ewidencyjnych odstępstw podatkowych na ocenę kondycji finansowej małego przedsiębiorstwa, w: Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 502, Szczecin.
 10. Jaworski J. (2008d), Jak wykorzystać podatkową księgę przychodów i rozchodów do zarządzania małym przedsiębiorstwem, "Rachunkowość" nr 9/2008.
 11. Martyniuk T. (2003), Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych, ODDK, Gdańsk.
 12. Pogodzińska-Mizdrak E. (2008), Przegląd ekonomicznych i pozaekonomicznych problemów małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 502, Szczecin.
 13. Quinn R.E., Cameron K. (1983), Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness Some Preliminary Evidence, "Management Science" no. 29/1983.
 14. Samuels J.M., Wilkes F.M., Brayshaw R.E. (1990), Management of Company finance: fifth edition, Chapman & Hall, London.
 15. Szopa A. (2008), Wycena aktywności mikroprzedsiębiorstw - próba empirycznej weryfikacji, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 492, Szczecin.
 16. Żołnierski A., Zadura-Lichota P. red. (2008), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, PARP, Warszawa.
 17. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF), Dz.U. 14/2000, poz. 176 z późniejszymi zmianami.
 18. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP), Dz.U. 54/2000, poz. 654 z późniejszymi zmianami.
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (UOR), Dz.U. 76/2000, poz. 694 z późniejszymi zmianami.
 20. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ZPDOF), Dz.U. 144/1998, poz. 930 z późniejszymi zmianami.
 21. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH), Dz.U. 94/2000, poz. 1037 z późniejszymi zmianami.
 22. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (UoSDG), Dz.U. 155/2007, poz. 1095 z późniejszymi zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu