BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burzyński Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Malaga Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Mechanizm kreatywnej destrukcji w neoschumpeterowskich modelach wzrostu
The Creative Destruction Mechanism in Neo-Schumpeterian Growth Models
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 176, s. 5-35, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Model wzrostu gospodarczego, Modele wzrostu, Innowacyjność, Postęp technologiczny, Teoria rozwoju gospodarczego J. Schumpetera
Economic growth, Economic growth model, Growth model, Innovative character, Technological progress, J. Schumpeter theory of economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja mechanizmu procesu kreatywnej destrukcji w neoschumpeterowskich modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego, ocena doboru narzędzi wykorzystanych do jego opisu oraz określenie ich poprawności w kontekście realnych procesów gospodarczych. W ramach krytycznej analizy modelowego ujęcia procesu kreatywnej destrukcji rozpatrzono także alternatywny sposób myślenia o innowacyjności, określany w literaturze jako proces kreatywnej konstrukcji. Rozważania są prowadzone na podstawie modeli wzrostu: Aghiona-Howitta [1992 i 1998], Aghiona [2004] oraz Aghiona-Harrisa-Howitta-Vickersa [2001]. Na tym tle przedstawiono sugestie dotyczące pożądanych rozszerzeń tej klasy modeli wzrostu z generowanymi losowo innowacjami. Przedstawiono również wyniki symulacji na podstawie zmodyfikowanego modelu wzrostu Aghiona-Howitta [1998]. Za najważniejszy kierunek badań uznano konstrukcję ogólniejszego modelu wzrostu, z rynkiem kapitałowym jako istotnym sektorem gospodarki, który decyduje o finansowaniu innowacji i postępie technologicznym. Zasady konstrukcji tego typu modelu wzrostu powinny uwzględniać dynamiczne ujęcie oczekiwanej harmonii między realną i nominalną sferą gospodarki. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the mechanisms of Creative Destruction process in neo-Schumpeterian models of endogenous economic growth and to evaluate both the selection of tools used to describe this model and its correctness according to real economic processes. Referring to a critical analysis framework, the authors also took into account an alternative point of view on innovativeness, which is defined in economics as Creative Construction process. The considerations are based on particular economic growth models: Aghion-Howitt (1992), Aghion-Howitt (1998), Aghion (2004) and Aghion-Harris-Howitt-Vickers (2001). Against this background, particular suggestions were made as to required extension of economic growth models of this genre: with random-generated innovations. Additionally, the results of simulation based on modified Aghion-Howitt (1998) economic growth model were presented. It is the construction of a more general economic growth model to be considered as the most important research trend. It should include the capital market as an important branch of the economy that decides on financing the technological progress and innovation. The principles of construction of such a model should take into account a dynamic depiction of the expected concord between real and nominal domains of the economy. Key words: economic growth, creative destruction, creative construction, neo-Schumpeterian economic growth models, innovativeness, technological progress, social learning, technology diffusion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aghion, P., 2004, Growth and development: A schumpeterian approach, Annals of Economics and Finance No. 5, s. 1-25.
  2. Aghion, P., Howitt, P., 1992, A model of growth through creative destruction, Econometrica vol. 60, No. 2, s. 323-351.
  3. Aghion, P., Howitt, P., 1998, On the macroeconomic effects of major technological change, Annales d'Economie et de Statistique No. 49/50, s. 53-75.
  4. Aghion, P., Howitt, P., 2009, The Economics of Growth, MIT, Press.
  5. Aghion P., Harris C., Howitt P., Vickers J., 2001, Competition, imitation and growth with step-by-step innovation, The Review of Economic Studies vol. 68, No. 3, s. 467-492.
  6. Cichy, K., 2008, Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
  7. Cichy, K., Malaga, K., 2007, Dyfuzja technologii w zagregowanych modelach wzrostu gospodarczego, w: P. Miłobędzki, M. Szreder (red.), Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 5, Gdańsk.
  8. Nelson, R., Phelps, E., 1966, Investment in humans, technological diffusion, and economic growth, The American Economic Review vol. 56, No. 1/2, s. 69-75.
  9. Schumpeter, J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu