BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zasiewska Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koncepcja podatkowego rachunku zysków i strat : artykuł dyskusyjny
Proposal for Tax-oriented Income Statement : a Discussion Paper
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2011, t. 64, nr 120, s. 179-198, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek zysków i strat, Prawo podatkowe, Sprawozdanie finansowe
Profit and loss statement, Tax regulations, Financial statements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule został zaprezentowany autorski projekt podatkowego rachunku zysków i strat, który obrazuje funkcjonowanie jednostki gospodarczej w otoczeniu fiskalnym. Konstrukcja podatkowego rachunku wyników umożliwia z jednej strony szybkie i sprawne ustalenie dochodu i bieżącego zobowiązania podatkowego, z drugiej strony stanowi doskonałe narzędzie analityczne, pozwalające na szybkie ustalanie zarówno aktualnego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, jak i podatku odroczonego, a tym samym umożliwiające prowadzenie przez jednostkę optymalnej polityki podatkowej. Możliwe jest to dzięki wyodrębnieniu w przekroju segmentów działalności kategorii kształtujących księgowy wynik finansowy oraz podstawę opodatkowania, co umożliwia identyfikację i analizę obszarów rozbieżności w poszczególnych rodzajach działalności jednostki gospodarczej oraz pokazuje ich zakres i skalę. (abstrakt oryginalny)

The article presents the author’s proposal for tax-oriented profit and loss statement which shows the performance of an entity in the fiscal environment. The construction of such a statement allows, on the one hand, to make quick and efficient calculation of income and current income tax liability, and on the other hand – it is a useful analytical tool that assists the decision making process in a company. This is possible due to distinction between different sets of transactions that create ac-counting profit and taxable profit, which enables identification and analysis of relevant differences in particular types of a company’s activities and shows their range and extent. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Fedak Z. (2009), Rachunek zysków i strat, [w:] Rachunkowość - zamknięcie roku 2009, Wydawnictwo Rachunkowość Sp. z o.o., Warszawa.
 2. Gawart M., Jezierska E. (2003), Bilans w praktyce rachunkowości od średniowiecza do XIX wieku, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", tom 17 (73), SKwP, Warszawa.
 3. Gierusz J. (2006), Rachunek zysków i strat - propozycja nowej formuły, „Rachunkowość", nr 3.
 4. Gierusz J. (2007), Propozycje zmian w układzie i treści rachunku zysków i strat, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień, SKwP, Warszawa.
 5. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (2006), Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
 6. Karmańska A, Fluksik J., Rosiak H., Skórzewski A, Stępień K., Szewczuk H., Wala F. (2003), Sprawozdania finansowe według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Finans-Servis, Warszawa.
 7. Lisiecka-Zając B., Walińska E., Hryniuk J. (red.) (2002), Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 8. Micherda B. (2004), Rachunek kosztów i wyników, SKwP, Warszawa.
 9. MSR nr l Prezentacja sprawozdań finansowych, dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, http://www.mf.gov.pl/_files_/rachunkowosc/miedzynarodowe_standardy_rachunkowosci/ rozporzadzenie_1274.2008.pdf (data pobrania: 30.08.2011 r.).
 10. Nowak E. (2002), Rachunkowość - kurs podstawowy, PWE, Warszawa.
 11. Palowski M. (2001), Operatywny rachunek zysków i strat, „Rachunkowość", nr 9.
 12. Świderska G.K. (red.) (2003), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin, Warszawa.
 13. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654, z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
 15. Walińska E. (2004a), Bilans podatkowy i jego wpływ na bilans handlowy w polskiej szkole rachunkowości okresu międzywojennego - zarys problemu, [w:] Polska szkoła rachunkowości, M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska (red.). Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 16. Walińska E. (2004b), Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu