BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosnowski Jacek (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland), Ciepiela Grażyna A. (University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Poland)
Tytuł
Financial Result Analysis of Agrotouristic Farms Activities in Siedlce Region
Analiza wyniku finansowego z działalności agroturystycznej gospodarstw rolnych regionu siedleckiego
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2011, R. 10, nr 1, s. 97-108, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Zaplecze noclegowe turystyki, Wynik finansowy
Agrotourism, Tourism accommodation facilities, Financial performance
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region siedlecki
Abstrakt
W celu oszacowania wyniku finansowego z działalności agroturystycznej w 2006 i 2007 roku przebadano 87 gospodarstwach rolnych świadczących usługi turystyczne na terenie regionu siedleckiego. Do właścicieli skierowano ankietę zawierającą 27 pytań, dotyczących rozmiarów bazy noclegowej i aspektów ekonomicznych działalności turystycznej. Uzyskane dane opracowano graficznie i tabelarycznie, a także wykorzystano je do obliczenia następujących wskaźników i wielkości ekonomicznych: wskaźnik wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej, wskaźnik przeciętnej liczby udzielonych noclegów oraz wskaźniki analizujące przychód na tle popytu (POR) i podaży (Yield). Obliczono także wartość kosztów bezpośrednich, przychodów i nadwyżkę bezpośrednią. Dokonano również analizy statystycznej, wyliczając współczynnik korelacji Pearsona (r) i współczynnik determinacji (R2). Przeprowadzone badania wykazały, że w gospodarstwach agroturystycznych regionu siedleckiego w 256 pokojach, najczęściej 2- i 3-osobowych, znajdowały się 673 miejsca noclegowe. Średnia roczna nadwyżka bezpośrednia z działalności turystycznej kształtowała się w przedziale od 2383,1 zł do 12878,96 zł i jej wartość była istotnie skorelowana ze wskaźnikiem atrakcyjności wiejskiej przestrzeni rekreacyjnej. (abstrakt oryginalny)

In order to estimate the financial result of tourism activities in 2006 and 2007, 87 farms providing touristic services in the region of Siedlce were examined. Questionnaire, consisting of 27 questions regarding the size of the accommodation and the economic aspects of touristic activities, was sent to the farms owners. The obtained data were analyzed graphically and in form of tables as well as used them to calculate the following economic indicators: the economic size and the rate of rural recreational space, the index of the average number of nights and indicators analyzing the income compared to the demand (POR) and the supply (Yield). The value of direct costs, revenue and gross margin were also calculated. Statistical analysis was conducted by calculating the Pearson correlation coefficient (r) and coefficient of determination (R2). The study showed that in touristic farms in the Siedlce region in 256 rooms, mostly 2- and 3-beds, there are 673 beds. The average annual gross margin of touristic activities amounts to the value in the range of 2,383.1 to 12,878.96 PLN z and this value proved to be significantly correlated with the attractiveness rate of the particular rural recreational space. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balińska A., Sikorska-Wolak I., 2001. Agroturystyka w Dolinie Bugu i uwarunkowania jej rozwoju. Wyd. SGGW, Warszawa.
 2. Brelik A. 2004. Agroturystyka jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, t. 6, z. 4, 22-26.
 3. Ciepiela GA., Jankowska J., Jankowski K., 2007. Wpływ działalności agroturystycznej na dochodowość gospodarstw rolnych północno-wschodniego Mazowsza, [w]: Rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Red. M. Jalinik. Wyd. Politechnika Białostocka, 196-205.
 4. Dębniewska M., Szydłowski K., 2007. Ekonomiczny aspekt działalności agroturystycznej na terenie powiatu olsztyńskiego, [w]: Rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Red. M. Jalinik. Wyd. Politechnika Białostocka, 187-195.
 5. Dubel K., 2002. Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki, [w]: Agroturystyka w teorii i praktyce. Red. K. Młynarczyk. Wyd. UWM w Olsztynie, 139-146.
 6. Firlej K., 2000. Możliwości rozwoju przedsiębiorczości w polskim agrobiznesie. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, t. 2, z. 8, 84-87.
 7. Gąsiorowska B., Zarzecka K., 2006. Produkty regionalne i tradycyjne - wpis na listę, promocja i ochrona produktów, sprzedaż bezpośrednia z gospodarstw agroturystycznych, [w]: Produkt regionalny i tradycyjny a agroturystyka. Mat. konferencyjne, 15-17.
 8. Gradziuk R, 2001. Ekonomiczna analiza wykorzystania słomy na cele energetyczne, [w]: Słoma - energetyczne paliwo. Red. A. Grzybek, Gradziuk R, Kowalczyk K. Wyd. Wieś Jutra, 54-61.
 9. Jalinik M., 2002. Rozwój gospodarstw agroturystycznych w województwie podlaskim. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, t. 4, z. 6, 68-72.
 10. Karczewska M., 2003. Wykorzystanie potencjału obszarów wiejskich w tworzeniu regionalnych produktów turystycznych, [w]: Wybrane zasoby i produktu w gospodarstwie agroturystycznym. Red. K. Łęczycki. Wyd. AP w Siedlcach, 133-141.
 11. Kobyłecki J., 2003. Czynnik ludzki w organizacji i rozwoju gospodarstwa agroturystyczneg. [w]: Wybrane zasoby i produkty w gospodarstwie agroturystycznym. Red. K. Łęczycki. Wyd. AP w Siedlcach, 23-34.
 12. Kotas R., Sojka S., 1999. Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii. PWN, Warszawa, 42-56.
 13. Kur-Kowalska M., Ciepiela GA., 2007. Rynek usług agroturystycznych w gminie Białowieża, [w]: Rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Red. M. Jalinik. Wyd. Politechnika Białostocka, 324-332.
 14. Kutkowska B., 2003. Podstawy rozwoju agroturystyki. Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 455, 16.
 15. Makarski S., 1999. Uwarunkowania i metody rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, t. 1, z. 3, 41-43.
 16. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie 2005. Informator: Mazowsze - Agroturystyka, 11.
 17. Migdal M., 1999. Turystyka. Szczyt Gospodarczy Pomorza Zachodniego. Wyd. WEiOGŻ, AR Szczecin, 69-73.
 18. Osek M., Milczarek A., 2005. Wynik tuczu, wartość rzeźna oraz jakość mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszankami z udziałem nasion bobiku i rzepaku. Rocz. Nauk. Zoot. T. 32, z. 2, 103-113.
 19. Osek M., Milczarek A., Janocha A., Klocek B., 2007. Wpływ czasu podawania zwiększonej dawki witaminy E w mieszankach z olejem lnianym na wskaźnik odchowu i wartości rzeźnej Kurcząt brojlerów. Rośliny oleiste - Oilseed crops, T. XXVIII, 298-299.
 20. Rocznik Statystyczny Rolnictwo i Obszary Wiejskie 2008. GUS, Warszawa, 247-249; 264-266; 350-355.
 21. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2008. GUS, Warszawa, 241-256.
 22. Strzembicki L., Kmita E., 1994. Agroturystyka - forma przedsiębiorczości ludności w Polsce, [w]: Alternatywne źródła dochodu ludności wiejskiej. Biuletyn Regionalnego Zakładu Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Kraków, 17-21.
 23. Szarek S., 2006. Zarys ekonomiki i organizacji gospodarstwa agroturystycznego. Wyd. AP w Siedlcach, 57-58.
 24. Turystyka rekreacyjna i specjalna. 2003, Materiały szkoleniowe, FAPA, 18-23.
 25. Ustawa z 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268.
 26. Woźniak M., 2002. Agroturystyka w procesie integracji polskiej wsi z Unią Europejską. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, t. 4, z. 6, 195-198.
 27. www.stat.gov.pl/warsz. 12.08.2009.
 28. Żbikowski J., Kozak A., Cybulska A., 2006. Motywy podejmowania działalności agroturystycznej w wybranych gminach województwa lubelskiego, [w]: Marketing w agroturystyce. Red. M. Plichta, J. Sosnowski. Monografie nr 75. Wyd. AP w Siedlcach, 117-125.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu