BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurkiewicz Anna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Paradygmaty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : wybrane aspekty
Management Paradigms in Contemporary Enterprise : Selected Aspects
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 19, s. 408-418, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Organizacja i zarządzanie, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Menedżer, Kreatywność w zarządzaniu
Management, Organisation and management, Human Capital Management, Manager, Creativity in management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wśród wyzwań, jakie pojawiają się przed przedsiębiorstwami ery wiedzy wymienić należy przede wszystkim różnorodność, złożoność i zmienność otoczenia. Sprawne działanie w takich warunkach wymaga wdrożenia nowych rozwiązań w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw. Znane i skuteczne dotychczas sposoby działania nie zapewniają współcześnie podmiotom gospodarczym powodzenia. Zmianom w otoczeniu towarzyszą zmiany związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami. Modyfikacji ulegają kluczowe wartości. Wzrasta rola czynników niematerialnych, co związane jest z koniecznością odmiennego od dotychczasowego podejścia do zarządzania ludźmi. Coraz większe wymagania klientów związane są ze wzrostem roli kreatywności w przedsiębiorstwach. Podstawą działania staje się informacja, której wykorzystanie umożliwia technologia informacyjna. Powszechność sieci i wirtualizacja działalności implikują konieczność wdrożenia nowych rozwiązań organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Among challenges, which Knowledge Era enterprises arise, we should specify environment diversity, complexity and fluidity, most of all. Effectiveness in such conditions requires inculcation of new resolutions in many areas of enterprises' working. Until now noted and effective modus operandi has not assured prosperity to economic subjects. Changes in environment mean enterprises' management changes. Core values are subject to modification. The increasing role of intangible assets is connected with necessity of variant approach to human resources management. The increasing customers' expectations are connected with creativity growth. The activity basis has been information. Its using is enabled by IT. The network's commonness and activity virtualization implicate the need of new organizational forms implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I., 1985, Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 2. Ashkenas R., 1998, Nowe szaty organizacji [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Bechard, Business Press, Warszawa.
 3. Avery G.C., 2009, Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, PWE, Warszawa.
 4. Bolesta-Kukułka K., 1993, Jak patrzeć na świat organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Brzeziński M., 2004, Inżynieria kreatywnej organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8.
 6. Brzeziński M., 2003, Kreatywność w nowoczesnej organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8.
 7. Castells M., 2007, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Ciuk S., 2008, Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu, red. M. Kostera, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 9. Crozier M., 1993, Przedsiębiorstwo na podsłuchu: jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa.
 10. Daniecki W., 1983, Poczucie podmiotowości i jego uwarunkowania organizacyjne [w:] Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, K. Korzeniowski, R. Zieliński, W. Daniecki, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków- Gdańsk-Łódź.
 11. Drucker P.F., 1998, Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 12. Grajewski P., 2003, Koncepcja struktury organizacji procesowej, Dom Organizatora, Toruń.
 13. Grudzewski W., Hejduk I.K., 2001, Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 14. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2008, Zmiany paradygmatów kształtujących systemy zarządzania [w:] W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 15. Hales С. (red.), 2008, Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Wydawnictwo UR, Rzeszów.
 16. Jamali D., 2005, Changing management paradigms: implications for educational institutions, "Journal of Management Development", vol. 24, no. 2.
 17. Kopycińska D., 2002, Wpływ aktualnej "wyceny" norm etycznych w Polsce na poglądy przyszłych menedżerów [w:] Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Gasparski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Krupski R., 2005, Elastyczność struktur i zasobów [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa.
 19. Kuhn T.S., 1968, Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa.
 20. Lichtarski J., 1999, Cele stakeholders a cele przedsiębiorstwa [w:] Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa, red. K. Jaremczuk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 21. Lipiec J., 1997, Wolność i podmiotowość człowieka, Fali, Kraków.
 22. Mikuła В., Ziębicki В., 2000, Organizacja inteligentna a organizacja ucząca się, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 23. Nogalski В., Śniadecki J., 2001, Etyka zarządzania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego sp. z o.o., Bydgoszcz.
 24. Penc J., 2002, Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu. Procesy adaptacji i współpracy, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 25. Penc J., 2001, Zarządzanie w Nowej Ekonomii, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 26. Rybak M., 1992, Uwarunkowania efektywności pracy w przedsiębiorstwie w gospodarce rynkowej, SGH, Warszawa.
 27. Senge P.M., 2002, Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 28. Sokołowska A., 2005, Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, K. Perechuda, PWN, Warszawa.
 29. Sosnowski A., 1996, Ocena cech osobowości i etosu zawodowego menedżerów z perspektywy nastawienia na wprowadzenie zmian i efektywności w firmie, "Prakseologia", nr 1-4.
 30. Sternberg E., 1998, Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 31. Sudoł S., 2002, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 32. Tadusiewicz R., Morbitzer J., 2000, Możliwości wykorzystania Internetu w edukacji [w:] Społeczeństwo informacyjne przyjazne dla osób specjalnej troski, red. A. Szewczyk, Materiały III Konferencji z cyklu Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji, PAN, Szczecin.
 33. Toffler A., 1997, Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 34. Zimniewicz K., 2009, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu