BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrzykowska Monika (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Strategie zarządzania ryzykiem zmian kursu walutowego w działalności współczesnych przedsiębiorstw
Currency Risk Management Strategies in the Contemporary Companies
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2010, t. 7, s. 91-102, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami : uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe
Słowa kluczowe
Kurs walutowy, Zmienność kursu walutowego, Ryzyko kursowe, Ryzyko walutowe, Zabezpieczenie przed ryzykiem, Zabezpieczenie przed zmianą kursów walutowych
Exchange rates, Exchange rate variability, Exchange risk, Currency risk, Hedge against the risk, Hedge against changes in exchange rates
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ryzyko zmian kursu walutowego to zjawisko złożone i powszechnie występujące we współczesnej gospodarce, zwłaszcza w okresie kryzysu. Skuteczne zarządzanie ryzykiem kursowym oznacza znalezienie drogi prowadzącej do jego wyeliminowania lub zredukowania do akceptowanego poziomu. Wykorzystuje się w tym celu zarówno hedging wewnętrzny, jak również zewnętrzny. Działania osłonowe dla transakcji walutowych są uzasadnione tylko wtedy, gdy koszty zabezpieczenia nie przewyższają potencjalnych strat, jakie mogłyby powstać na skutek niekorzystnych zmian kursów walut w przyszłości. Użyteczność instrumentów zabezpieczających, ich zdolność eliminowania ryzyka walutowego nie przesądza o efektywności ich zastosowania. Jednak ryzyko kursowe jest wysokie i instrumenty zabezpieczające przed zmianami kursu walutowego powinny być stosowane. (abstrakt oryginalny)

The risk of currency fluctuations is a complex phenomenon and commonly found in today's economy, especially during the crisis. Effective management of the foreign exchange means finding the road leading to the elimination or its reduction to acceptable levels. Used for this purpose both the internal hedging, as well as external one. Protective actions are justified only if the security costs do not exceed potential losses. Utility of derivatives and their ability to eliminate foreign exchange risk do not prejudge their effectiveness. However, foreign exchange risk is so high that the hedging against exchange rate changes should be applied. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziawgo D., Credit-rating, PWN, Warszawa 1998.
 2. Holmes G., Sugden A., Interpreting Company Reporters&Accounts, Prenttice Hall, London 1999.
 3. IMF, Survey, February 2001.
 4. Kaczmarek T., Ryzyko w handlu międzynarodowym, ODDK, Gdańsk 2004.
 5. Lutkowski K., Finanse międzynarodowe. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 2007.
 6. Misztal P., Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa 2004.
 7. Rączkowski S. (red), Rozliczenia międzynarodowe, red. S. Rączkowski, PWN, Warszawa 1977.
 8. Shapiro A.C., Multinational Financial Management, Boston-London-Sydney-Toronto 1992.
 9. Sławiński A., Funkcjonowanie giełd futures, "Bank" nr 11, 1993.
 10. Szczepański R., Metody zabezpieczenia otwartej pozycji finansowej, [w:] Zabezpieczenie przedsiębiorstw przed ryzykiem kursu walutowego, red. Cieślak W., PROMOCJA, Poznań 1997.
 11. Świderski J., Finanse banku komercyjnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.
 12. Tymuła I., Rynek swapów finansowych, "Bankowe ABC", 2000.
 13. Zawadzka Z., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa 1996.
 14. http://waluty.onet.pl/ (z dn.05.11.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu