BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Będzik Beata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Deficyt kapitału społecznego zwiastunem nadchodzących kłopotów
The Social Capital Shortage as a Herald of Future Troubles
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 1, s. 15-21, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Obywatelstwo, Trzeci sektor gospodarki, Kapitał społeczny, Ekonomia społeczna
Citizenship, Third sector of the economy, Social capital, Social economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dobie integracji i globalizacji rośnie znaczenie tzw. miękkich czynników dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się kapitał społeczny. W artykule wskazano na braki w podstawowych komponentach kapitału społecznego w Polsce, które utrudniają jego budowanie i pomnażanie. Kapitał społeczny nie jest generowany przez indywidualne działanie na własną korzyść, ale w drodze współdziałania różnych jednostek dla osiągnięcia wspólnych celów. W obliczu wyczerpywania się tanich zasobów i łatwych możliwości osiągania wzrostu gospodarczego rozwój społeczno--gospodarczy nie będzie możliwy bez zacieśniania więzi i zaufania członków społeczeństwa. Niestety badania pokazują, że słabnie jakość i "struktura" polskiego społeczeństwa, a bez odpowiednio wzmocnionego kapitału społecznego rozwój społeczno-gospodarczy w długim okresie nie będzie możliwy, a w najlepszym razie będzie znacznie utrudniony. (abstrakt oryginalny)

In the age of integration and globalization growing the meaning so-called soft factors for socio-economic development. Among them to the first plan advances the social capital. In the article indicated on lacks in basics components of the social capital in Poland, which makes difficult his building and increasing. Social capital is not generated across the individual activity on the own benefit, but in the cooperation way of different individuals for achievement commons aims. In fact of exhausting of cheap resources and easy possibilities of achieving economic growth, the socioeconomic development will not be possible without strengthen of the tie and confidence members of society. Unfortunately research showing that the quality and "structure" of the Polish society is getting weaker and without right enhance of social capital the socioeconomic development in long time will not be possible, or considerably hinder. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Będzik B., 2008. Bariery i możliwości generowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce. "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia" 7 (4) 2008, 27-34.
 2. Będzik B., 2008a. Kapitał społeczny jako ważny czynnik rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Nr 8, 40.
 3. Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. J. Czapiński, T. Panek (red.). Rada Monitoringu Społecznego. Warszawa 2007, 265.
 4. Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. J. Czapiński, T. Panek (red.). Rada Monitoringu Społecznego. Warszawa 2009, 272.
 5. Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego w Polsce 2005. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006.
 6. Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego 2007. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008.
 7. Kłodziński M., Dzun W., Aktywizacja wiejskich obszarów problemowych. IRWiR PAN, KRO-WiOGŻ AR, Szczecin, Warszawa 2003, 17-18.
 8. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Boni M. (red. nauk.), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, lipiec 2009. Dostępny na stronie internetowej: http://www.polska2030.pl/ (12.01.2010)
 9. Sektor nonprofit w Polsce. Wybrane wyniki badań statystycznych zrealizowanych przez GUS na formularzach SOF. GUS, Departament Badań Społecznych, Warszawa 2009.
 10. Swianiewicz P., Strategiczna analiza stanu spójności ekonomicznej i społecznej przeprowadzona na poziomie obszarów NUTS4 i NUTS5. Publikacja dostępna na stronie:http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwojupolski_wschodniej_do_2020/dokumenty/Documents/75a31326e6034163afc4c99b4cc 11 d9dSwianiewicz.pdf( 15.12.2009).
 11. Trigilia C, Social capital and Local Development. European Journal of Social Theory 2001, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu