BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sheehan Maura (University of Brighton, United Kingdom)
Tytuł
Exploring the Link between Management Development and Perceived Performance in Multinational Corporations (MNCs) : an Analysis of Polish and UK Subsidiaries
Badanie związków pomiędzy rozwojem kadry kierowniczej a postrzeganymi wynikami ponadnarodowych korporacji : analiza polskich i brytyjskich filii
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 1, s. 117-134, tab., bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Kadra kierownicza, Kapitał ludzki, Rozwój kapitału ludzkiego, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Korporacje międzynarodowe
Managerial staff, Human capital, Development of human capital, Human Resources Management (HRM), International corporation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Niniejszy artykuł prezentuje zbadane relacje pomiędzy rozwojem kadry kierowniczej (RKK) a postrzeganymi wynikami ponadnarodowych korporacji (PK). Badania przeprowadzono unikalną metodą łącząc bazy danych obejmujące jednostki gospodarcze oraz respondentów; badano związki/relacje pomiędzy: 1) strategią zasobów ludzkich, 2) RKK oraz 3) postrzegane wyniki brytyjskich ponadnarodowych korporacji mających swoje filie w Polsce. W analizie RKK zbudowane jest jako indeks wieloczynnikowy i wielorespondentowy. Składa się on z: "najlepszych praktyk" RKK, etosu RKK określonego przez dyrektorów, kierowników i specjalistów w dziedzinie zasobów ludzkich z Zarządu Głównego oraz wagi nadanej RKK i zapewnienia RKK postrzeganych przez kierowników produkcyjnych. Dane pochodzą z filii aktywnych w Zjednoczonym Królestwie i w Polsce. Wyniki sugerują, iż istnieje dodatnia rentowność względem RKK. Związek pomiędzy zmiennymi RKK a postrzeganymi wynikami filii jest stale dodatni i silny we wszystkich opracowanych modelach. Jednocześnie odkryto, iż dopasowanie strategiczne pomiędzy zasobami ludzkimi a strategią organizacyjną jest dodatnie i zasadniczo powiązane z postrzeganymi wynikami filii. Związki pomiędzy RKK a postrzeganymi wynikami filii okazały się szczególnie znaczące w przypadku filii w Polsce. Jest to prawdopodobnie odbiciem ostatnich dobrych wyników ekonomicznych kraju oraz relatywnie wysokiej jakość kapitału ludzkiego Polski. Innymi słowy, inwestycje w RKK w Polsce najwyraźniej owocują znaczącą rentownością pod względem wydatnych postrzeganych wyników filii. (abstrakt oryginalny)

This paper addresses and examines the relationship between management development (MD) and the perceived performance of foreign and domestic subsidiaries within multi-national corporations (MNCs). Specifically, by utilizing a unique matched unit and respondent database, the relationship between HR strategy, MD and the perceived performance of UK-owned MNCs with subsidiaries in Poland is examined. In this analysis, MD is constructed as a multi-faceted and multi-respondent index. The index comprises the use of "best practice" MD, MD ethos, as reported by HQ HR Directors and HR managers/specialists, and the perceived importance given to MD and perceived provision of MD as reported by line managers. The data are obtained from subsidiaries operating in both the UK and Poland. The results suggest that there are positive returns on MD. The link between the MD variables and perceived subsidiary performance is consistently positive and robust in all of the models examined. It is also found that a strategic fit between HR and organizational strategy is positive and significantly associated with perceived subsidiary performance. The relationship between MD and perceived subsidiary performance was particularly significant for subsidiaries in Poland. This most probably reflects both the country's recent strong economic performance and its comparatively high level and quality of human capital. In other words, investment in MD in Poland appears to reap significant returns in terms of enhanced perceived subsidiary performance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akuratiyagamage, V. (2006), "Management Development Practices: Empirical Evidence from Sri Lanka", International Journal of Human Resource Management, Vol. 17, No. 9, pp. 1606-24.
 2. Barney, J. (1991), "Firm Resources and Sustained Competitive Advantage", Journal of Management, Vol. 17, No. 1, pp. 99-120.
 3. Barry, F. and Bradley, J. (1997), "FDI and Trade: The Irish Host-Country Experience", Economic Journal, Vol. 107, No. 445, pp. 1798-11.
 4. Becker, G. (1964), Human Capital, (1st Ed.), Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research, New York.
 5. Becker, B. and Huselid, M. (1998), "High Performance Work Systems and Firm Performance: A Synthesis of Research Managerial Implications", Research in Personnel and Human Resource Management, Ferris, G. (Editor), Vol. 16, No. 1, pp. 53-101.
 6. Blundell, R., Dearden, L., Meghir, C., and Sianesi, B. (1999), "Human Capital Investment: The Returns from Education and Training to the Individual, the Firm and the Economy", Fiscal Studies, Vol. 20, No. 1, pp. 1-23.
 7. Boselie, P., Dietz, G., and Boon, C. (2005), "Commonalities and Contradictions in HRM and Performance Research", Human Resource Management Journal, Vol. 15, No. 3, pp. 67-94.
 8. Buchelt, B. (2011), "Trends in the Labor Market", Human Resource Management in Transition: The Polish Case, Pocztowski, A. (Editor), Wolters Kluwer, Warsaw.
 9. Castanias, R.P. and Helfat, C.E. (1991), "Managerial Resources and Rents", Journal of Management, Vol. 17, No. 1, pp. 155-71.
 10. Chartered Management Institute (2004), Developing Managers: A European Perspective, Corby Chartered Management Institute.
 11. Collings, D. and Mellahi, K. (2009), "Strategic Talent Management: A Review and Research Agenda", Human Resource Management Review, Vol. 19, No. 4, pp. 304-313.
 12. D'Netto, B., Bakas, F., and Bordia, P. (2008), "Predictors of Management Development Effectiveness: An Australian Perspective", International Journal of Training and Development, Vol. 12, No. 1, pp. 2-23.
 13. Dragoni, L., Tesluk, P., and Oh, I.S. (2009), "Understanding Managerial Development: Integrating Development Assignment, Learning Orientation, and Access to Developmental Opportunities in Predicting Managerial Competences", Academy of Management, Vol. 52, No. 4, pp. 731-43.
 14. Eurostat, European Commission (2007), General and Regional Statistics, available at: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes (accessed July 2011).
 15. Flamholtz, E. and Lacey, J. (1981), Personnel Management: Human Capital Theory and Human Resource Accounting, Institute of Industrial Relations, Los Angeles, California.
 16. Garavan, T.N., Barnicle, B., and O'Suillebhain, F. (1999), "Management Development: Contemporary Trends, Issues and Strategies", Journal of European Industrial Training, Vol. 23, No. 4/5, pp. 191-07.
 17. Garavan, T.N. and Heraty, N. (2001), Training and Development in Ireland: Results of the 2001 National Survey, Chartered Institute of Personnel Development, Dublin.
 18. Garavan, T.N., Shanahan, V., and Carbery, R. (2008), Training and Development: National Employer Survey of Benchmarks 2007, Chartered Institute of Personnel Development, Dublin.
 19. Henriques, M. (2009), "UK Database, Global Linkage and Global Data Collection", Internal Dun and Bradstreet (D&B) report on the representativeness and reliability of the Global Reference Solutions (GRS) database, D&B UK Head Office, Marlow, Buckinghamshire.
 20. Heraty, N. and Morley, M. (2003), "Management Development in Ireland: A New Organizational Wealth", Journal of Management Development, Vol. 22, No. 1, pp. 60-82.
 21. Kamoche, K. (2000), "Developing Managers: The Functional, the Symbolic, the Sacred and the Profane", Organization Studies, Vol. 21, No. 4, pp. 747-74.
 22. Kuvas, B. and Dysvik, A. (2010), "Exploring Alternative Relationships between Perceived Investment in Employee development, Perceived Supervisor Support and Employee Outcomes", Human Resource Management Journal, Vol. 20, No. 2, pp. 138-56.
 23. Labor Force Survey (LFS) (2010), available at: http://www.statistics.gov.uk/Statbase/Source.asp?vlnk=358&More=Y (accessed July 2011).
 24. Lees, S. (1992), "Ten Faces of Management Development", Management Education and Development, Vol. 23, No. 2, pp. 89-105.
 25. Lewis, R.E. and Heckman, R.J. (2006), "Talent Management: A Critical Review", Human Resource Management Review, Vol. 16, 139-54.
 26. Losey, M.R. (1999), "Mastering the Competences of HR Management", Human Resource Management, Vol. 38, No. 2, pp. 99-11.
 27. Mabey, C. and Gooderham, P. (2005), "The impact of Management Development on Perceptions of Organizational Performance in European Firms", European Management Review, Vol. 2, No. 2, pp. 131-42.
 28. Mabey, C. and Ramirez, M. (2005), "Does Management Development Improve Organizational Productivity? A Six-Country Analysis of European Firms", International Journal of Human Resource Management, Vol. 16, No. 7, pp. 1067-82.
 29. Mabey, C. (2008), "Management Development and Firm Performance in Germany, Norway, Spain and the UK", Journal of International Business Studies, Vol. 39, pp. 1327-42.
 30. Management Development Council (2010), Management Development in Ireland: The Report of the Management Development Council, Management Development Council, Dublin, Ireland.
 31. Marchington, M. and Grugulis, I. (2000), "Best Practice Human Resource Management: Perfect Opportunity or Dangerous Illusion?", International Journal of Human Resource Management, Vol. 11, pp. 1104-24.
 32. McDonnell, A. (2008), "Outward Foreign Direct Investment and Human Capital Development: A Small Country Perspective", Journal of European Industrial Training, Vol. 32, No. 6, pp. 452-71.
 33. Miś, A. (2011), "Talent Management", Human Resource Management in Transition: The Polish Case, Pocztowski, A. (Editor), Wolters Kluwer, Warsaw.
 34. Morley, M., Heraty, N., and Michailova, S. (2009) (Editors), Managing Human Resources in Central and Eastern Europe, Routledge, London.
 35. Organization for Economic Cooperation and Development (2010), Statistics Portal, available at: http://www.oecd.org/statsportal/0,3352,en_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html (accessed July 2011).
 36. Osbaldeston, M. and Barham, K. (1992), "Using Management Development for Competitive Advantage", Long Range Planning, Vol. 25, pp. 18-24.
 37. Pocztowski, A. (Editor), (2011), Human Resource Management in Transition: The Polish Case, Wolters Kluwer, Warsaw.
 38. Pueblo, M. and Hazing, A. (2007), "Country-of-Origin, Localization, or Dominance Effect? An Empirical Investigation of HRM Practices on Foreign Subsidiaries", Human Resource Management, Vol. 46, No. 4, pp.535-59.
 39. Purcell, J. and Hutchinson, S. (2007), "Front-line Managers as Agents of the HRM-performance Causal Chain: Theory, Analysis and Evidence", Human Resource Management Journal, Vol. 17, No. 1, pp. 3-20.
 40. Romer, P. (1986), "Increasing Returns and Long-run Growth", Journal of Political Economy, Vol. 94, No. 5, pp. 1002-37.
 41. Solow, R. (1956), "A Contribution to the Theory of Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, No. 1, pp. 65-94.
 42. Ruth, D. (2007), "Management Development in New Zealand", Journal of European Industrial Training, Vol. 3, Issue 1, pp. 52-67.
 43. Snell, S.A. and Dean, J.W. (1992), "Integrated Manufacturing and Human Resource Management: A Human Capital Perspective", Academy of Management Journal, Vol. 35, No. 3, pp. 467-04.
 44. Storey, J. (1989), "Management Development: A Literature Review and Implications for Future Research Part I - Conceptualizations and Practices", Personnel Review, Vol. 18, No. 6, pp. 3-19.
 45. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2008), World Investment Report. Geneva: Switzerland.
 46. Wall, T., Michie, J., Patterson, M., Wood, S., Sheehan, M., Clegg, C., and West, M. (2004), "On the Validity of Subjective Measures of Company Performance", Personnel Psychology, Vol. 57, No. 1, pp. 95-118.
 47. World Bank (2011), available at: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG. (accessed, August 2011).
 48. Youndt, M.A., Subramaniam, M., and Snell, S.A. (2004), "Intellectual Capital Profiles: An Examination of Investment and Their Returns", Journal of Management Studies, Vol. 41, No. 2, pp. 335-61.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu