BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarz Joanna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Poszukiwanie oszczędności w czasie współczesnego kryzysu gospodarczego na przykładzie optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem znaku towarowego przedsiębiorstwa
Looking for Savings at the Time of the Global Economic Crisis, Exemplified by Tax Optimization Using the Enterprise Trademark
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 180, s. 21-30, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Działalność gospodarcza, Cele przedsiębiorstwa, Polityka podatkowa, Znaki towarowe, Aport rzeczowy, Amortyzacja, Optymalizacja podatkowa
Economic crisis, Business activity, Corporate objectives, Tax policy, Trademarks, Real contribution, Amortization, Tax optimization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa funkcjonujące w realiach globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego musiały dostosować się do specyfiki nowych warunków rynkowych. Wiele z nich zmieniło cele prowadzenia działalności gospodarczej zarówno bieżącej, jak i w dłuższym okresie. Podmioty gospodarcze skoncentrowały swoją uwagę głównie na motywach kosztowych i rynkowych prowadzonej działalności, zaś drugorzędnego znaczenia nabrały motywy zaopatrzeniowe (zasobowe) oraz strategiczne (w tym polityczno-prawne). Przedsiębiorstwa zaczęły również szukać oszczędności w obszarze rozwiązań z zakresu optymalizacji podatkowej. Jedną z możliwości, którą opisano w artykule jest wykorzystanie tarczy podatkowej za pomocą znaku towarowego przedsiębiorstwa. Na mocy przepisów przejściowych ustawy nowelizującej przepisy ustaw o podatkach dochodowych przedsiębiorstwa, które są właścicielami znaków o znacznej wartości rynkowej, mogą je wycenić i wydzielić z dotychczasowych struktur, a następnie wnieść jako aport do innej spółki mającej charakter celowy. W tym momencie znak towarowy nabyty od podmiotu zewnętrznego lub wniesiony aportem może podlegać amortyzacji. (abstrakt oryginalny)

Enterprises functioning in the realities of the global financial and economic crisis had to adapt their business activity to the specificity of new market conditions. Many of them focused their attention mainly on the cost and market elements of their business, whereas the secondary meaning was ascribed to the supplies (resources) and strategic aspects (including political and legal ones). Enterprises have also begun looking for savings in the field of solutions concerning tax optimization. One of the possibilities described in the article is application of the tax shield, based on the enterprise trademark. Enterprises which possess trademarks of a considerable market value may carry out the valuation and isolate the trademarks from the existing structures and then put them as an in-kind contribution to another special purpose vehicle. Thus, a trademark acquired from an external entity or introduced as an in-kind contribution may be subject to depreciation as understood by accountancy rules. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anholt, S., 2007, Tożsamość konkurencyjna. Nowe spojrzenie na markę, Instytut Marki Polskiej, Warszawa.
 2. Antkiewicz, S., Pronobis, M. (red.), 2009, Gospodarka w warunkach kryzysu, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 3. Bednarz, J., 2009, Znaczenie ochrony znaków towarowych w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, w: Treder H. (red.), Problemy współczesnej gospodarki światowej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego UG nr 27, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 4. Berdnarczyk, J.L., Bukowski, S.L, Misala, J. (red.), 2009, Współczesny kryzys gospodarczy, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 5. Falkowski, A., Tyszka, T., 2001, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 6. Grzegorczyk, P., 2007, Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, Oficyna - a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 7. Kall, J., Kłeczek, R., Sagan, A., 2006, Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy [online], http://www.panfil.pl/page,2,id,52,s,optymalizacja_podatkowa.html [dostęp: 11 marca 2011].
 9. Liberska, B., 2010, Wpływ globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego na handel światowy, w: Oniszczuk-Jastrząbek A., Gutowski T., Żurek J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 10. Orłowski, W.M., 2010, Szanse zagranicznej ekspansji polskich przedsiębiorstw na tle wydarzeń w gospodarce światowej, w: Umiński S. (red.), Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego, PBS DGA Sp. z o.o. oraz Ośrodek Badań Integracji Europejskiej Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, Dz.U. z 2002 nr 115, poz. 998 oraz Dz.U. z 2005, nr 109, poz. 911.
 12. Szydłowska, K., Optymalizacja podatkowa lekarstwem na kryzys gospodarczy [online], http://www.podatki.egospodarka.pl/45883,Optymalizacja-podatkowa-lekarstwem-na-kryzys-gospodarczy,1,65,1.html [dostęp: 11 marca 2011].
 13. Szymanek, T., Woszczyk, M., 2004, Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej. Własność przemysłowa w działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw, Gazeta Sądowa, nr 5.
 14. Urbanek, G., 2002, Zarządzanie marką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku Ustawa o rachunkowości, Dz.U. z 2002 nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, Dz.U. z 2003 nr 119, poz. 1117 z późn. zm.
 17. Zorska, A., 2010, Przepływy zagranicznych inwestycji bezpośrednich w dobie obecnego kryzysu gospodarczego: aspekty empiryczne i teoretyczne, w: Oniszczuk-Jastrząbek, A., Gutowski, T., Żurek, J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu