BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goryńska-Goldmann Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Tendencje zmian w konsumpcji pieczywa w Polsce
Tendencies of Bread Consumption in Poland
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 1, s. 73-86, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Struktura konsumpcji żywności, Konsumpcja żywności, Gospodarstwa domowe
Structure of food consumption, Food consumption, Households
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Następuje upodabnianie się wzorca konsumpcji pieczywa i produktów zbożowych między krajami o przeciętnym i niskim spożyciu, tj. krajami UE-15 i UE-12. Pomimo pewnego ujednolicenia konsumpcji, warunki na rynku piekarskim powodują występowanie różnic w spożyciu pieczywa między poszczególnymi krajami UE. Rynek pieczywa w Polsce jest rynkiem nasyconym, jego ogólne spożycie nie będzie rosło. Następują zmiany w ilości i strukturze spożywanego pieczywa. W najbliższych latach może nastąpić stabilizacja spożycia pieczywa pszennego i wzrost spożycia pieczywa żytniego kosztem pieczywa mieszanego. Cechą charakterystyczną popytu na pieczywo jest jego zróżnicowanie. Przejawia się ono w różnych płaszczyznach: regionalnej, miejsca zamieszkania, wielkości dochodu, typu biologicznego gospodarstw domowych czy przynależności do określonej grupy społeczno-ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

The pattern of consumption of bread and cereal products in countries of average and low consumption that is in EU countries (15) and EU (12) is becoming similar. Despite a kind of the uniformity of consumption, conditions on the market of bread cause the appearance of differences in the consumption of bread among EU countries. The market of bread in Poland is saturated, the overall consumption will not increase. There are changes in the quality and the structure of consumed bread. In the coming years there may be a stabilization of consumption of wheat bread and the increase of consumption of rye bread at the expense of mixed bread. Diversity is a characteristic feature of the demand for bread. It is seen on different levels: regional, place of residence, income size, the biological type of households or membership in a particular socio-economic group. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. AIBI Market Reports, Country Reports 2003. AIBI Meeting of the Presidium, Luty 2004, Brussels.
 2. Borowska A., 2002. Wzorce konsumpcji żywności w krajach UE w Polsce w latach 1990-2000. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 1-2, 67-75.
 3. Kurzawa I., 2004. Ekonometryczna analiza kształtowania się wydatków na artykuły żywnościowe i ich spożycie w gospodarstwach domowych w Polsce. Rozprawa doktorska, AR Poznań.
 4. Kurzawa I., Wysocki E, 2003. Preferencje konsumpcyjne żywności w układzie wojewódzkim.
 5. Marek T., 1989. Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN, PWN, Warszawa. Wiadomości Statystyczne 3, GUS i PTS, Warszawa.
 6. Papuga J., 1999. Polscy piekarze walczą o miejsce na rynku. "Boss Rolnictwo" - raport.
 7. Poczta W., Pawlak K., 2005. Typologia wzorców konsumpcji podstawowych artykułów żywnościowych w krajach Unii Europejskiej, Roczniki Nauk. SERiA, tom VII, zeszyt 8, 195-203.
 8. Ranum P., Mustafarov R., Pena P.J, Abugalieva A., Margounov A., 2006. Wheat, Flour, and Bread in Central Asia. Cereal Food Word, July-August, vol. 51. No. 4, 166-172.
 9. Rejman K, 2004. Rozwój europejskiego rynku żywności odzwierciedleniem trendów zachowań i preferencji żywieniowych konsumentów, [w:] Problemy rolnictwa światowego, tom IX, Wyd. SGGW, Warszawa, 347-356.
 10. Stańko S., 1999. Prognozowanie w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.
 11. Wysocki R, Lira J., 2005. Statystyka opisowa. AR Poznań.
 12. Zeliaś A., 1997. Teoria prognozy. PWE, Warszawa.
 13. Raporty Rynkowe, Rynek zbóż - stan i perspektywy (2000-2009). MRiGŻ, ARR, IERiGŻ.
 14. Raporty Rynkowe, Popyt na żywność (2000-2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu