BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróblewski Ryszard (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Risk Management in the Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (17), 2011, nr 90, s. 9-31, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Ryzyko w przedsiębiorstwie, Normy ISO
Risk management, Enterprise risk, ISO International Standards
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niepewność i ryzyko - to zjawiska towarzyszące permanentnie działalności dowolnego podmiotu ukierunkowanej na osiąganie założonych celów. Są one odzwierciedleniem wpływu rozmaitych zagrożeń na tę działalność i dotyczą możliwości poniesienia straty. Ze względu na niebywałą dynamikę czynników, od których zależy efektywność działania podmiotu, we współczesnym świecie wzrasta zainteresowanie teoriami działania w warunkach zagrożeń, wskazującymi sposoby ograniczania niepewności i redukowania ryzyka. W szczególności dotyczy to zagrożeń nadzwyczajnych. W zależności od środowiska działania podmiotów są to teorie: niezawodności, dotyczące funkcjonowania urządzeń technicznych; ciągłości działania, odnoszące się do wszelkiego rodzaju organizacji, w tym i biznesowych oraz zarządzania kryzysowego, mające odniesienie do działania systemów społecznych wraz z ich infrastrukturą. W artykule prezentowane są problemy dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem w perspektywie zmieniających się koncepcji i standardów zarządzania ryzykiem, w szczególności - standardu ISO 31000. Jest to swoisty przegląd koncepcji, metodyk i norm zarządzania ryzykiem w ujęciu ewolucyjnym. (abstrakt oryginalny)

An uncertainty and a risk are adjuncts permanently of activity of the any entity oriented for achieving established purposes. They are reflecting the influence of various threats on this activity and possibilities concern making a loss. On account of unprecedented dynamics of factors on which the effectiveness of action of the subject depends, in contemporary world an interest in theories of acting in conditions of threats, indicating ways of limiting is growing of the uncertainty and reducing the risk. In particular it is regarding extraordinary threats. Depending on the environment action of subjects is theories: reliabilities, concerning functioning of technical devices; continuities of action, referring for the organization of all kinds, in it and business and of critical management, having relating social systems to action along and them with infrastructure. In the article problems concerning the business administration in the perspective of changing concepts and standards of managing the risk, in particular are being presented - of ISO 31000 standard. It is specific inspection of the concept, methodologies and norms of managing the risk in the gradual take. (original abstrakt)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allaire Y., Firsirotu M.E., Myślenie strategiczne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000.
 2. Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, Wyd. PWE, Warszawa 2003.
 3. Bressac A., Ramowa koncepcja ryzyka COSO: Czy jest odniesieniem dla kontroli wewnętrznej; www.mf.gov.pl/_files_/koordynacja_kontroli_finansowej_i_audytu_wewn etrznego/komunikaty/bressac.
 4. Business Impact Analysis, http://www.cpaccarolinas.orgdocs/Symposium06/moisoff- BIAlessons. pdf.
 5. Castels M., Siła tożsamości, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 6. Castels M., Społeczeństwo sieci, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007.
 7. Documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf.
 8. Enterprise Risk Management; http://searchcio.techtarget.com/definition/enterprise-risk-management
 9. Enterprise Risk Management-Integrted Framework. Executive Summmary; www. coso. org/
 10. ISO 31000 Plain English Introduction; www.praxiom.com/iso-31000-intro.htm
 11. Jak polskie firmy zarządzają ryzykiem? http://prnews.pl/analizy/jak-polskiefirmy- zarzadzaja-ryzykiem-41465.html.
 12. Kołodko G.W., Świat na wyciągnięcie myśli, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
 13. Kołodko G.W., Wędrujący świat, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
 14. Kotler P., Castione J.A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, Wyd. MTBiznes, Warszawa 2009.
 15. Kotter J., Jak przeprowadzić transformacje firmy, Wyd. Helion S.A., Warszawa 2009.
 16. New Risk Management Standard As/NZS ISO 31000; www.safetyrisk.com.au/ 2010/05/03/new-risk-management-standardasnzs- iso-31000.
 17. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 18. Nowyj standard ISO 31000 dla uprawlenija riskami; www.klubok.net/article2360.html.
 19. Raport Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach Polsce i globalnej edycji badania, Aon Polska. Warszawa 2009.
 20. Risk Management Background, http://archive.ermanz.govt.nz/about/riskmgm-bckground.html.
 21. Risk Management Software and KonTraG; www.noweco.com/risk/riske18.htm.
 22. Risk Management Software and PRINCE2, http://www.noweco.com/risk/riske17.htm.
 23. Risk Management. Developing & Implementing a Risk Management Framework. Guide. March 2010; www.vmia.vic.gov.au/~/media/Content- Documents/Risk-Management/Guides-and-Publications/Risk- Management-Guidelines/1-2-foreword-introduction-risk-guide.ashx.
 24. Standard Zarządzania Ryzykiem - 2003; www.polrisk.pl/index.php/pl/Zarzadzanie-ryzykiem/Standardy.
 25. The Sarbanes-Oxley Act ; www.soxlaw.com.
 26. Tutorial Notes: The Australian and New Zealand Standard on Risk Management, AS/NZS3460:2004, www.ucop.edu/riskmgt/erm/documents/asnzs4360_2004_tut_notes.pdf.
 27. Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance; www.kfp.org.pl.
 28. Zarządzanie ryzykiem/Bazylea II; http://it-portal.pl/baza-wiedzy/slownikkategorii- it/283-zarzadzanie-ryzykiem-bazylea-ii.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu