BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikorski Czesław (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Authoritarianism and Partnership
Autorytaryzm i partnerstwo
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 6, s. 99-112, bibliogr. 26 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Autorytaryzm, Kultura organizacyjna, Systemy organizacyjne w zarządzaniu, Kontrola
Authoritarianism, Organisational culture, Organizational systems in management, Control
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono psychologiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania dwóch przeciwstawnych systemów organizacyjnych: autorytarnego i partnerskiego. Punktem wyjścia do ich rozróżnienia jest różnica w poczuciu umiejscowienia kontroli nad własnym działaniem wśród członków organizacji. Zewnętrzne lub wewnętrzne poczucie umiejscowienia kontroli jako cecha psychologiczna decyduje o stosunku do hierarchii władzy, jej stabilności i przedmiotowym lub podmiotowym traktowaniu podwładnych przez przełożonego oraz związanych z tym wzorach kulturowych. Chociaż w artykule nie usiłowano formułować jednoznacznych ocen wartościujących, to jego treść wyraźnie wskazuje na potrzebę rozwijania organizacji partnerskich i eliminowania systemów autorytarnych. Tendencja ta wynikać powinna nie tylko z powodu technicznych i ekonomicznych warunków funkcjonowania współczesnych organizacji, ale także, a może przede wszystkim, ze względów moralnych. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the psychological and socio-cultural conditions of two contrasting organizational systems-authoritarianism and partnership. The starting point for differentiating them is the difference in sense of location of control over one's actions amidst members of the organization. An external or internal sense of location of control as a psychological quality determines the relationship to the hierarchy of authority, its stability, and the objective or subjective treatment of subordinates by the superior as well as related cultural models. Although this article makes no attempt to formulate unequivocal valuations, its contents clearly points to a need to develop partnership organizations and eliminate authoritarian systems. This tendency should not only be the result of technical reasons and economic conditions under which today's organizations function, but also, or perhaps primarily, for moral reasons. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barber B. (2007), Dżihad kontra McŚwiat [The jihad against McWorld], Muza, Warsaw.
 2. Barnard C. (1946), "Functions and Pathology of Status in Formal Organizations", in Industry and Society, McGraw-Hill, New York.
 3. Bolesta-Kukułka K. (1992), Gra o władzę a gospodarka polska 1944-1991 [The game for authority and the Polish economy 1944-1991], PWE, Warsaw.
 4. Dahl R.A. (1970), After the Revolution? Authority in a Good Society, Yale University Press, New Haven.
 5. Franklin B. (1861), "Zasady poczciwego Ryszarda" [The poor Richard principle], in K. Forster (Editor), Dla każdego kto z pracy żyje [For everyone who works for a living], Berlin.
 6. Fromm E. (2002), Anatomia ludzkiej destrukcyjności [The anatomy of human destructiveness], Rebis Publishing House, Poznań.
 7. Hedlund G. (1986), "The Hypermodern MNC: A Heterarchy?", Human Resource Management, No. 25.
 8. Hofstede G. (1984), Cultural Consequences: International Differences in Work-Related Values, Sage, Beverly Hills - London - New Delhi.
 9. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje [Cultures and organizations], PWE, Warsaw.
 10. Isakiewicz E. (2007), "Nazywam się Jan Pokorny" [My name is John Humble], Newsweek, May 27 [3June], 2007.
 11. Jay A. (1996), Machiavelli i zarządzanie [Machiavelli and management], PWE, Warsaw.
 12. Kępiński A. (1978), Rytm życia [The rhythm of life], Wydawnictwo Literackie [Literary Publishers], Cracow 1978.
 13. Kipnis D. (1972), "Does Power Corrupt?", Journal of Personality and Social Psychology, No. 24.
 14. Kuc B.R. (2004), Od zarządzania do przywództwa [From management to leadership], Wydawnictwo Menedżerskie PTM [PTM Management Publishers], Warsaw.
 15. Manent P. (1994), Intelektualna historia liberalizmu [An intellectual history of liberalism], Arcana, Cracow.
 16. Mikuła B. and Nasierowski W. (1995), "Szkic do kultury organizacyjnej w Polsce" [A sketch of organizational culture in Poland], Humanizacja Pracy [Humanization of Labor], No. 4.
 17. Montesquieu C.L. (1957), O duchu praw [On the spirit of the law], Chapter XI, KiW, Warsaw.
 18. Mulder M. (1977), The Daily Power Game, M. Nijhoff, Leyden.
 19. Ossowski S. (1983), O osobliwościach nauk społecznych [The oddities of the social sciences], PWN, Warsaw.
 20. Pateman C. (1975), "A Contribution to the Political Theory of Organizational Democracy", Administration and Society, No. 7.
 21. Peters T. (1993), Liberation Management, Pan Book, London.
 22. Popper K.R. (1993), Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie [An open society and its enemies], Vol. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN [PWN Scientific Publishers], Warsaw.
 23. Senne P.M. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się [The fifth discipline: The theory and practice of learning organizations], Dom Wydawniczy ABC [ABC Publishing House], Warsaw.
 24. Sims H.P. and Manz C.C. (1996), Company of Heroes: Unleashing the Power of Self-Leadership, J. Wiley, New York.
 25. Stachowicz-Stanusch A. (2004), Zarządzanie poprzez wartości. Perspektywa rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa [Management through values: Perspectives of the development of the modern company], Wydawnictwo Politechniki Śląskiej [Silesian University of Technology Publishing House], Gliwice.
 26. Wang K.Y. and Clegg S. (2002), "Trust and Decision Making: Are Managers Different in the People's Republic of China and in Australia?", Cross Cultural Management, No. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu