BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
DePersis Dominic S. (State University of New York, USA), DePersis Matthew C. (State University of New York, USA)
Tytuł
Transition of the Human Resource Function from Support to a Legal Strategy Department on Behalf of the Company
Przekształcenia funkcji zasobów ludzkich : od jednostki wspierającej do działu strategii prawnej działającej na rzecz przedsiębiorstwa
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 6, s. 29-34, bibliogr. 12 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Polityka, Prawo, Zarządzanie personelem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dział personalny
Politics, Law, Personnel management, Human Resources Management (HRM), Human resources department
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dział zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie lub organie państwowym świadczy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, co obejmuje prowadzenie procesów rekrutacji i selekcji pracowników, klasyfikację i systemy wynagrodzeń, opracowywanie polityki i zarządzanie nią, programy szkoleń i rozwoju pracowników, programy wyrównywania szans oraz akcje afirmatywne, a także inne usługi, np. programy wspierania pracowników. Ponadto, od działów HR wymaga się obecnie, aby w odpowiednim terminie przyjmowały i zwalniały pracowników, aby zminimalizować wymagania w zakresie sprawozdawczości, a także obowiązki narzucone przez władze w odniesieniu do świadczeń pracowniczych. Także wiadomości z ostatniej chwili (zarówno dobre, jak i złe) często bywają ogłaszane pod nadzorem działu HR, by informacje były formułowane w sposób ograniczający narażenie firmy na odpowiedzialność. Zasoby ludzkie są funkcją w organizacji, której powierzono ogólną odpowiedzialność za realizację strategii i polityk odnoszących się do zarządzania ludźmi. Przedsiębiorstwa i władze oczekują strategicznego podejścia do zarządzania siłą roboczą, motywowania pracowników, optymalnego wykorzystania siły roboczej, a także ograniczania negatywnych skutków odpowiedzialności prawnej wynikającej z interakcji z pracownikami. Poprzednie pokolenia specjalistów w dziedzinie HR mogły otrzymać minimalne wykształcenie i powierzano im zadanie zarządzania ewidencją pracowników. Dzisiejsi specjaliści ds. zasobów ludzkich mają gruntowne wykształcenie i przeszkolenie w dziedzinie psychologii, strategii i prawa. (abstrakt oryginalny)

The human resource department of a company or government agency provides comprehensive human resource management services, including recruitment and selection processes, classification and pay systems, policy development and management, employee training and development programs, equal employment opportunity and affirmative action programming, and services such as employee assistance programs. Additionally, today the HR department is relied upon to time hiring, firing, and layoffs to minimize reporting requirements and government mandated duties to provide benefits for employees. Also, breaking news (good or bad) is likely to be released with the oversight of HR to couch the Information in a manner that lessens the company's exposure to liability. HR are the function within an organization charged with the overall responsibility for implementing strategies and policies relating to the management of individuals. Companies and governments expect a strategic approach to workforce management, motivating workers, optimally utilizing workforce, and limiting exposure to liability from interaction with employees. Prior generations of HR professionals might have had a minimum of academic credentials and been tasked with managing employee records. Today, HR professionals are highly educated and trained in psychology, strategy, and law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Americans with Disabilities Act, 42 U.S.C.A. §12112.
 2. Age Discrimination in Employment Act, Section 630(b).
 3. Argyris Ch., (1964), Integrating the Individual and the Organization, New York, John Wiley & Sons, Inc.
 4. Black's Law Dictionary, 6th edition (1990), St. Paul, Minnesota, West Publishing Co.
 5. Blake and Mouton (1964).
 6. Family Medical Leave Act, http://www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs28.pdf, last checked June 20, 2010, 2:52 P.M.
 7. Fair Labor Standards Act, Section 203 (s) (1)(a)(ii).
 8. Gellerman S.W. (1968), Management by Motivation, United States, Vail-Ballou Press, Inc.
 9. Hill L.H. (1947), Pattern for Good Labor Relations, New York, McGraw-Hill Book Company, Inc.
 10. McGregor D. (1960), The Human Side of Enterprise New York McGraw-Hill.
 11. Pieper R. (1990), Human Resource Management: An International Comparison, Berlin, Walter de Gruyter & Co.
 12. Pace A. (2007), Human Resource Management in a Business Context, Cengage.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu