BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kęszycka Barbara
Tytuł
Prawne aspekty funkcjonowania ubezpieczeń : artykuł sprawozdawczy
Legal Aspects of the Functioning of Insurance - Current State of Affairs
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 181, s. 171-179, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Odpowiedzialność cywilna, Ubezpieczenia osobowe, Ubezpieczenia grupowe, Ubezpieczenia zdrowotne
Insurances, Civil liability, Personal lines insurance, Group insurance, Health care insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prawo ubezpieczeniowe jest prawem życia codziennego. Tym większa rola spoczywa na ustawodawcy w zakresie regulowania stosunków ubezpieczeniowych. Przedmiotem opracowań autorów jest analiza wybranych regulacji prawnych z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń grupowych, w tym zdrowotnych, bancassurance, funkcjonowania oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń, ubezpieczania jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy wskazują na niedostatki regulacji prawnych, wątpliwości związane ze stosowaniem prawa, wysuwają propozycje nowych rozwiązań. Wynikające z opracowań autorów wnioski w zakresie problemów związanych ze stosowaniem obowiązującego prawa i rozbieżności między postulowaną a obowiązującą regulacją prawną stanowią podstawę do doskonalenia prawnych podstaw funkcjonowania ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)

Insurance law is closely connected with our everyday life. Thus, the legislator's responsibility in the field of regulating insurance relationships is even greater. The authors have analysed selected legal regulations in the following areas: third-party liability insurance, group insurance (including health insurance), bancassurance, functioning of a foreign branch of an insurance company, and insurance of local government units. The authors point out to insufficient legislation and express their doubts about the application of the law; they also suggest new solutions. Conclusions from the authors' analysis in the areas of problems connected with the application of the law in force and the discrepancies between the regulations proposed and the ones in force are a sound foundation for improving the legal basis of the functioning of insurance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 listopada 2002 r. dotycząca ubezpieczeń na życie, Dz.Urz. WE L345 z 19.12.2002 r. z późn. zm.
  2. Kowalewski, E., 2002, Istota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Prawo Asekuracyjne, nr 3.
  3. Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1933 r. - kodeks zobowiązań, Dz.U., nr 29, poz. 249.
  4. Ustawa z dnia 22 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny, Dz.U., nr 16, poz. 93 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U., nr 124, poz. 1151 z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U., nr 124, poz. 1152 z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. nr 173, poz. 1807.
  8. Biuletyn Roczny KNF za 2009 r., [online], www.knf.gov.pl [dostęp: 08.05.2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu