BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Holly Romuald (Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Szkoła Główna Handlowa), Chmielewska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem sportów ekstremalnych (na przykładzie paralotniarstwa)
Theoretical and Practical Aspects of Extreme Sports Risk Management on the Basis of Paragliding
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 182, s. 35-49, bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Sport, Ryzyko
Risk management, Sport, Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zakres i skala społecznych oraz gospodarczych (bezpośrednich i pośrednich) skutków uprawiania sportów nadają szczególną, coraz większą rangę problematyce zarządzania ryzykiem związanym z uprawianiem sportów, szczególnie ekstremalnych. Dzięki rozpoznaniu przyczyn i mechanizmu ryzyka związanego z uprawianiem sportów ekstremalnych będą mogły - w przekonaniu autorów artykułu - powstawać programy efektywnego przeciwdziałania niepożądanym w tej dziedzinie zdarzeniom oraz neutralizowania ich skutków (głównie poprzez ubezpieczenie). Proponowane podejście badawcze koncentruje się na identyfikowaniu zdarzeń układających się w łańcuchy przyczynowo--skutkowe, w których wyniku powstaje stan niepożądany - urzeczywistnia się ryzyko. Celem opisywanego przedsięwzięcia badawczego jest określenie możliwości stymulowania tego procesu poprzez oddziaływanie na główne ogniwa owego łańcucha i - na tej podstawie - opracowanie algorytmów efektywnego zarządzania ryzykiem uprawiania sportów ekstremalnych. Swój zamysł autorzy artykułu prezentują na przykładzie typowego, obecnie szczególnie intensywnie rozwijającego się sportu ekstremalnego - paralotniarstwa. (abstrakt oryginalny)

The scope and scale of social and economic (direct and indirect) consequences caused by sports causes questions concerning sport-risk management to become the highest ranking issues. The authors of the article presume that the recognition of the causes and mechanism of sport-risk realization will create the basis for neutralization of their results (mainly thanks to insurance). The following research attempts to focus on identification of occurrences that create cause-and-effect chains leading to losses. The aim of the research is to define the possibility of stimulating the key links of this chain and - on the basis of that - creating algorithms of effective extreme sport-risks management. The research is designed to present the case of a typical extreme sport currently rising in popularity - paragliding. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewska, H., 2007, Ryzyko - Nieodłączny element sportów ekstremalnych, w: Dziubiński, Z. (red.), Drogi i bezdroża sportu i turystyki, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 2. Andrzejewska, H., 2007, Sporty ekstremalne - szansę na nową formę turystyki "nadaktywnej"?, w: Kazimierczak, M. (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań.
 3. Bołdak, A., Szeligiewicz, W., 2007, Możliwości uprawiania paralotniarstwa jako formy turystyki, w: Gajewski, A.K. (red.), Turystyka i rekreacja, t. 3, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawa.
 4. Chmielewska, A., 2008, Czynniki ryzyka w uprawianiu turystyki paralotniowej, w: Stasiak, A. (red.), Turystyka i hotelarstwo, nr 14, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, Łódź.
 5. Chmielewska, A., 2010, Czynniki psychiczne jako drivery ryzyka w uprawianiu paralotniarstwa, w: Muszkieta, R., Żukow, W., Napierała, M., Saks, E. (red.), Stan i rozwój regionalnego sportu i rekreacji, Unia Akademicka Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 6. Chmielewska, A., 2009, Zjawiska pogodowe jako obiektywne czynniki ryzyka w uprawianiu paralotniarstwa, w: Ćwiklak, J. (red.), Bezpieczeństwo lotów w aspekcie ryzyka kolizji statków powietrznych z ptakami, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin.
 7. Coxo, G. (red.), 2004, Leksykon sportu: dyscypliny, reguły gry, słownictwo, Świat Książki, Warszawa.
 8. Dąbrowska, B., 2008, Paralotniarstwo - sport dla wszystkich, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, nr 8.
 9. Dąbrowski, A., 2003, Rekreacyjne sporty ekstremalne - w świetle badań, w: Siwiński, W., Tauber, R.D., Muchy-Szajek, E. (red.), Czas wolny. Rekreacja. Turystyka. Hotelarstwo. Żywienie, WSHiG w Poznaniu, Poznań.
 10. DHV [online], http://www.dhv.de/ [dostęp: 7.02.2010].
 11. Duncan, J.D., 2004, Sport in American Culture. From Ali to X-Games, ABC Clio, Santa Barbara-Denver-Oxford.
 12. Drzewiecki, D., 2010, Burze na wybrzeżu w okresie chłodnym jako zjawisko niebezpieczne dla turystyki powietrznej [online], http://www.meteo.wop.pl/edukacja/burze.html [dostęp: 7.02.2010].
 13. Gałczyńska, M., 2005, Skrzydlate limuzyny szefów, Forbes, nr 4.
 14. Genereaux, B., Allen, P.C., 2002, Beyond the Comfort Zone: Confessions of on Extreme Sports Junkie, Class Five Press, Hanover.
 15. Gębarowski, M., 2009, Drivery szkód osobowych na przykładzie wybranych krajów UE, praca podyplomowa napisana pod kierunkiem R. Holly w Szkole Głównej Handlowej, Warszawa.
 16. Goldsmith, B., 2004, Ikarystyka: Spirala śmierci, w: Włodarski, Z. (red.), Cross Country Polska: międzynarodowy magazyn lotniowo-paralotniowy, tłum. J. Jaxa-Rożen, nr 11, s. 22-23.
 17. Gotkiewicz, Z., Latanie w chmurach [online], http://www.psp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=316&Itemid=43&lang=polish [dostęp: 7.02.2010].
 18. Gruchała, P., Akrobacja paralotniowa [online], http://lotniczapolska.pl/Akrobacja-paralotniowa,4720 [dostęp: 7.02.2010].
 19. Holly, R., 2002, Strategia zarządzania ryzykiem - podstawy wobec ryzyka, Zeszyty Naukowe, nr 11, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa; ponadto: http://www.kiu.pl/kiu/usernles/file/Strat_zarz_ryz.doc [dostęp: 24.010.2010].
 20. Holly, R., 2003, Ubezpieczenie w strategii bezpieczeństwa i zarządzania ryzykami banku, w: Polityka bezpieczeństwa banku - zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Związku Banków Polskich, Warszawa.
 21. Holly, R., 2003, Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykami banku komercyjnego, Zeszyty Naukowe, nr 5, Warszawa.
 22. Holly, R., 2008, Poszukiwanie wyznaczników cen ubezpieczeń komunikacyjnych, w: Ortyński, K. (red.), Cena ubezpieczenia komunikacyjnego. Czynniki, trendy, strategie, Wydawnictwo Polskiej Izby Ubezpieczeń, Warszawa.
 23. Helikopter [online], http://www.samibora.com/paralotnie/Helikopter.html [dostęp: 11.02. 2010].
 24. Informacja o stanie bezpieczeństwa lotów i skoków spadochronowych w lotnictwie cywilnym RP w 2006 r. [online], http://www.ulc.gov.pl/_download/bezpieczenstow_lotow/konferencje/2007/infob1230507.pdf [dostęp: 7.02.2010].
 25. Kaganek, K., 1999, Aktywne formy turystyki powietrznej, w: Łobożewski, T., Kogut, R. (red.), Turystyka aktywna - Turystyka kwalifikowana, Warszawa.
 26. Kalina, R.M., Chodała, A., Tomczak, A., 2003, O sportach ekstremalnych z perspektywy kryteriów współczesnego treningu militarnego i antyterrorystycznego oraz efektywnego funkcjonowania służb ratowniczych, w: Rakowski, A. (red.), Sporty ekstremalne w przygotowaniu żołnierzy i formacji antyterrorystycznych, PTNKFSKFwW, Warszawa.
 27. Kamiński, J., 2002, Hardcore akrobacje paralotniowe, Połomski, Ł. (red.), LOOP: Magazyn Paralotniowy, nr 2.
 28. Lipoński, W., 2008, Encyklopedia sportów świata - ponad 3000 historycznych, regionalnych, narodowych i międzynarodowych dziedzin sportu, Wydawnictwo Atena, Poznań.
 29. Makarowski, R., 2008, Granice ryzyka: paradygmat psychologiczny, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 30. Muszkieta, R., Gembiak, M., 2004, Uwarunkowania i motywy uprawiania sportów ekstremalnych, w: Dziubinski, Z. (red.), Edukacja poprzez sport, Wydawnictwo Salezjańskiej Organizacji Sportowej, Warszawa.
 31. Pawłucki, A., 2004, Turysta ekstremalny. Między indoktrynowanym ryzykiem a bezpiecznym sensem, w: Dziubiński, Z. (red.), Edukacja poprzez sport, Wydawnictwo Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP, Warszawa.
 32. Prończuk, A., 2008, Ubezpieczenie jako forma zarządzania ryzykiem w sporcie kwalifikowanym, praca podyplomowa napisana pod kierunkiem R. Holly w Szkole Głównej Handlowej, Warszawa.
 33. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych, Dz.U. z 2007 r. nr 89 poz. 592.
 34. Sahaj, T., Homo transgressivus, czyli o sportach ekstremalnych [online], http://www.cos.pl/sw/1112_05/65.pdf [dostęp: 7.02. 2010].
 35. Sahaj, T., 2010, Wpływ techniki na rozwój sportu [online], http://www.cos.pl/sw/56_05/16.pdf [dostęp: 11.04.2010].
 36. Slezak K., (tłum.) Z. Stankiewicz, Spirala [online], http://glajty.w.interia.pl/spirala.htm [dostęp: 24.01.2010].
 37. Spin (negatywka) [online], http://www.samibora.com/paralotnie/Spin_%28negatywka%29.html.html [dostęp: 11.02.2010].
 38. Suchanowski, A., 2001, Paralotnie. Sztuka żeglowania w przestrzeni, Wydawnictwo PIR, Warszawa.
 39. Suchanowski, A., 1995, Paralotnie. Uniesienie i odlot, Wydawnictwo PIR, Dąbrowa Górnicza.
 40. Tomlinson, J., 1997, Encyklopedia ekstremalnych sportów: sporty, które mrożą krew w żyłach - ilustrowany przewodnik, tłum. K. Czechowski, B. Stawski, Wydawnictwo Oficyny Panda, Warszawa.
 41. Weiss, K., 2003, Estreme sports and the search for experience in nature, w: Hatmann-Tews, J., Rudolfs, B., Leutkens, S.A. (eds.), Sport and Social Order, Proceeding, Koln.
 42. Wingover [online], http://www.samibora.com/paralotnie/Wingover.html [dostęp: 11.02. 2010].
 43. Wiśniewska, A., 2002, Paralotniarstwo, w: Dedo, E., Żywczak, K. (red.), Polska dla aktywnych. Poradnik i przewodnik praktyczny, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała.
 44. Wójcicki, W., 2002, Co każdy paralotniarz o chmurach wiedzieć powinien, a wstydzi się zapytać, w: Połomski, Ł. (red.), LOOP: Magazyn Paralotniowy, nr 3.
 45. Wrześniewska-Wal, I., 2003, Wypadki i incydenty lotnicze, Kizer, K.E. (red.), Wiadomości Turystyczne, nr 48.
 46. Wstępna informacja o stanie bezpieczeństwa lotów polskiego lotnictwa cywilnego w 2007 r. [online], http://www.ulc.gov.pl/_download/bezpieczenstow_lotow/stan_bezpieczenstwa/2007/infb1260208.pdf [dostęp: 15.11.2010].
 47. Wykaz certyfikowanych ośrodków szkolenia lotniczego [online], http://www.ulc.gov.pl/_download/osrodki_szkolenia/Wykaz_certyfikowanych_Osrodkow_Szkolenia_Lotniczego.pdf [dostęp: 13.07.2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu