BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzemińska Agnieszka (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Czy reguły fiskalne są potrzebne?
Are Fiscal Rules Necessary?
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2006, nr 19, s. 93-117, tab.
Słowa kluczowe
Polityka budżetowa, Polityka finansowa, Finanse publiczne, Dług publiczny, Europejski Pakt Stabilności i Wzrostu, Reguły fiskalne
Budgetary policy, Financial policy, Public finance, Public debt, Stability and Growth Pact (SGP), Fiscal rules
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy reguły fiskalne rozumiane jako kryteria konwergencji są potrzebne. W związku z tym szczególny nacisk położono na rolę i funkcjonowanie zasad budżetowych w strefie euro, ich uzasadnienie oraz wpływ na prowadzenie polityki budżetowej przez kraje członkowskie. W pierwszej części artykułu przedstawiono przyczyny sformułowania zasad dyscyplinujących politykę budżetową. Drugą część poświęcono temu, w jaki sposób zostały ukształtowane istniejące reguły polityki fiskalnej na szczeblu Unii oraz jaki jest ich podstawowy sens ekonomiczny. W trzeciej części skupiono uwagę na sytuacji finansów publicznych w krajach członkowskich w latach 1991-2005, aby zbadać skuteczność reguł fiskalnych w dyscyplinowaniu finansów publicznych. Analizie poddano również deficyt budżetowy i dług publiczny w nowych krajach członkowskich. Czwartą część poświęcono reformie Paktu Stabilności i Wzrostu oraz jej konsekwencjom dla dalszego prowadzenia polityki fiskalnej. Całość rozważań kończą wnioski dotyczące konieczności stosowania dyscypliny budżetowej na obszarze Unii Gospodarczej i Walutowej. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to answer the question whether fiscal rules, construed of as convergence criteria, are needed. Consequently, emphasis is placed on the role and functioning of budgetary principles across the Euro zone, the justification for having them, and their impact on budgetary policies pursued by EU Member States. The first chapter presents the reasons for laying down rules that enforce constraints on budget policy. The subsequent chapter discusses the existing principles of fiscal policy at the EU level and their fundamental economic rationale. The third chapter concentrates on the condition of public finances in the Member States over the period spanning from 1991 to 2005, with a view to examining the efficiency of fiscal rules in imposing restrictions on public finance. An overview of the budget deficit and public debt in the new Member States follows. The fourth chapter addresses the reform of the Stability and Growth Pact and its consequences for future fiscal policy. Finally, the paper brings forth some conclusions on the necessity to apply budget discipline throughout the Economic and Monetary Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Almunia J., Fiscal discipline and the reform of the Stability and Growth Pact, Materiały konferencji pt. "Polityka fiskalna a droga do euro", Narodowy Bank Polski, Warszawa 30 czerwca - 1 lipca 2005.
 2. Ciszak T., Nowe elementy Paktu Stabilności i Wzrostu, Materiały seminarium naukowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa 22 marca 2006.
 3. Oręziak L., Euro - nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 4. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 5. Orłowski W.M., Optymalna ścieżka do euro, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 6. Rada Unii Europejskiej, Konkluzje prezydencji, Bruksela, 23 marca 2005 r.
 7. Rokicki B., Reforma Paktu Stabilności i Wzrostu, "Gospodarka Narodowa" 2005, nr 10.
 8. Szeląg K., Wpływ wprowadzenia euro na politykę gospodarcza UE. Implikacje dla Polski, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk 2003.
 9. Traktat o Unii Europejskiej, Dz.U. z 2004 r. nr 90, poz. 864.
 10. Wernik A., Perspektywy wstąpienia Polski do Europejskiej Unii Monetarnej z punktu widzenia polityki fiskalnej, "Materiały i Studia", Narodowy Bank Polski, Warszawa 1997.
 11. Wilk E., Narodowe polityki fiskalne w trakcie tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2001.
 12. Żabińska J., Finanse publiczne a stabilność euro, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu