BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romanowski Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Znaczenie innowacji w gospodarce opartej na wiedzy
Relevance of Innovation in Knowledge-Based Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2011, nr 184, s. 9-30, rys., tab., bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Innowacje, Kapitał intelektualny, Kapitał ludzki, Kapitał strukturalny, Wiedza, Zarządzanie wiedzą
Knowledge-based economy, Innovations, Intellectual capital, Human capital, Structural capital, Knowledge, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie znaczenia kapitału intelektualnego w mikroperspektywie gospodarki opartej na wiedzy. W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i typy innowacji, które stanowią zarówno przyczynę, jak i skutek gospodarki opartej na wiedzy. Perspektywa mikro opiera się na umiejętności danego przedsiębiorstwa wprowadzania innowacji opartej na kapitale intelektualnym, czyli umiejętnym połączeniu kapitału ludzkiego z kapitałem strukturalnym. Obniżenie ryzyka innowacji polega w dużej mierze na umiejętności zbierania i przetwarzania informacji jawnych i ukrytych, przechowywania ich i udostępniania przy wykorzystaniu zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania oraz umiejętnym włączaniu w procesy przedsiębiorstwa podmiotów zewnętrznych, głównie dostawców i nabywców. (abstrakt oryginalny)

The goal of the paper is to define the role of intellectual capital in the micro perspective of knowledge-based economy (KBE). After presenting the main definitions and types of innovations, regarded as either cause or effect of KBE, the idea of intellectual capital was commented on as a basis of the innovation system of knowledge-based entrepreneurship. A smart combination of human and structural capital enables companies to reduce the risk of innovation because of the ability to gather and process explicit and tacit information (knowledge), keep and present it in a proper way by using integrated management systems (such as EPR, CRM, SCM or other) as well as by including external entities, especially clients and suppliers, in enterprise-related processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk, J., 2006, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 2. Bell, D., 1974, The Coming of Post-industrial Society, Harper Colophon Books, New York.
 3. Błaszczuk, A., Brdulak, J.J., Guzik, M., Pawluczuk, A., 2004, Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, SGH, Warszawa.
 4. Boisot, M., 1995, Information Space: a Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture, Routledge, London.
 5. Czechowska-Świtaj, T., 2005, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji, Warszawa.
 6. Domański, B., 1992, Postfordowski elastyczny model produkcji a jej przestrzenna organizacja, Biuletyn KPZK PAN, 159, Warszawa.
 7. Drucker P.F., 1985, From Capitalism to Knowledge Society, w: Neef, D. (ed.), The Knowledge Economy, Massachusetts Worburn.
 8. Drucker P.F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość - praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 9. Drucker, P.F., 1999, Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
 10. Edvinsson, L., 1997, Developing a Model for Managing Intellectual Capital at Skandia, Long Range Planning, vol. 3 no. 3, http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V6K-4B38653-6&_user=10&_coverDate=06%2F30%2F1997&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=aa9e34b16051d5f66f408fd1bca7b6f6&searchtype=a.
 11. Edvinsson, L., Malone, M., 2001, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 12. Fiedor, R., 1979, Teoria innowacji, Warszawa, PWN.
 13. Florczak, W., 2007, Mikro- i makroekonomiczne korzyści związane z kapitałem ludzkim, Ekonomista, nr 5.
 14. Freeman, Ch., 1982, The Economics of Industrial Innovation, F. Pinter, London.
 15. Galar, R., 2001, Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe, w: Kukliński, A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa.
 16. Haanes, K., Lowendahl, B.R., 1997, The Unit of Activity: a New Way to Understand Competence Building and Leveraging', w: Sanchez, R., Heene, A. (red.), Strategic Learning and Knowledge Management, John Wiley & Sons, Chichester.
 17. Hippel, E., 1988, The Sources of Innovation, Oxford University Press, New York and Oxford.
 18. Hisrich, R.D., Peters, M.P., 1978, Marketing a New Product. Its Planning, Development and Control, Benjamin, California.
 19. Jarugowa, A., Fijałkowska, J., 2002, Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 20. Kamińska, T., Frycy, J., Majecka, B. (red.), 2007, Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 21. Kogut, B., Zander, U., 1993, Knowledge of the Firm and the Evolutionary Theory of the Multinational Corporation, Journal of International Business Studies, no. 24 (4).
 22. Kogut, B., Zander, U., 1996, What Firms Do? Coordination, Identity, and Learning, Organization Science, no. 7 (5).
 23. Kotler, P., 1994, Marketing. Zarządzanie, analiza, planowanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa.
 24. Kotler, P., Jatusripitak, S., Maesincee, S., 1999, Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 25. Kukliński, A. (red.), 2001, Gospodarka oparta na wiedzy wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa.
 26. Kukliński, A., 2007, Trajektoria dla Polski, w: Kamińska, T., Frycy, J., Majecka, B. (red.), Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 27. Lowendahl, B.R., 1997, Strategic Management of Professional Service Firms, Copenhagen, Handelshojskolens Forlag.
 28. Lundvall, B., 1988, Innovation as an Interactive Process - from User - Producer Interaction to the National System of Innovation, w: Dsi, G. (ed.), Technical Change and Economics Theory, Printer Publishers, London.
 29. Madej, Z., 2006, Gospodarka oparta na wiedzy wkracza w świat paradygmatów, w: Freitag-Mika, E. (red.), Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, Difin, Warszawa.
 30. Mansfield, E., 1968, Industrial Research and Technological Innovation, W.W. Norton, New York.
 31. Martin, H.P., Schuman H., 1999, Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt. Wydawnictwa Dolnośląskie, Wrocław.
 32. McAdam, R., McCreedy, S., 1999, A Critical Review of Knowledge Management Models, The Learning Organization, no. 3.
 33. Nonaka, I., Takeuchi, H., 1995, The Knowledge Creating Company, Oxford University Press, New York.
 34. Nonaka, I., Takeuchi, H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 35. Parvi, A., 1993, Strategia innowacyjna przedsiębiorstwa w liberalnej gospodarki rynkowej, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Opole.
 36. Pawłowski, K., 2004, Społeczeństwo wiedzy szansa dla Polski, Wydawnictwo Znak, Warszawa.
 37. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2008, wyd. 3, Wspólna publikacja OECD i Eurostatu.
 38. Podręcznik projektodawcy Sektorowego Programu Operacyjnego, Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006, 2004, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 39. Pomykalski, A., 2001, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa.
 40. Robinson, J., 1983, Economic Philosophy, London.
 41. Rocznik statystyczny przemysłu, 2002, GUS, Warszawa.
 42. Ross, J., Ross, G., Dragonett, N.C., Edvinsson, L., 1998, Intellectual Capital. Navigating the New Business Landscape, Macmillan Business, London.
 43. Rothwell, R., 1977, The Characteristics of Succesful Innovators and Technically Progressive Firms, RDManagement, vol. 7, no 3.
 44. Rothwell, R., Gardiner, P., 1983, The Role of Design in Product and Progress Change, Design Studies, no. 3.
 45. Rothwell, R., Zegveld, W., 1985, Reindustrialization and Technology, Longan, London.
 46. Schumpeter, J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego., PWN, Warszawa.
 47. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich, 2004, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 48. Skrzypek, E., 2006, Intellectual Capital: Development Opportunity for Small and Medium-sized Enterprises, w: Vliw malych a serednich podniku na socjalno-ekonomickie prostredi regionu, Karvina.
 49. Skrzypek, E., 2007, Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu organizacji w społeczeństwie wiedzy, referat z konferencji Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery, http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/3c/Skrzypek.pdf [dostęp: 11.01.2007].
 50. Skrzypek, E., Grela, G., 2006, Knowledge-Based Economy Determinas - a Comparative Analysis of the Economies of Poland and Other EU Countries, referat na MIC'06 Management Internationale Conference: Advancing Business and Management in Knowledge based Society 7th International Conference of the Faculty of Management Koper, University of Primoska, Congres Center Berhardin Portoro, Slovenia.
 51. Spender, J.C., 1996, Making Knowledge the Basis of a Dynamic Theory of the Firm, Strategic Management Journal, no. 17 (S2).
 52. Stasiak, A., 2000, Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej na początku XXI w. - zróżnicowania regionalne, w: Stasiak, A. (red.), Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską, Studia KPZK PAN, Tom CX, Warszawa.
 53. Stasiak, A. (red.), 2000, Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską, Studia KPZK PAN, t. CX, Warszawa.
 54. Steward, T.A., 1997, Intellectual Capital, Bantam Doubleday Dell Publishing Group, New York.
 55. Strojny, M., 2000, Zarządzanie wiedzą - ogólny zarys koncepcji, Przegląd Organizacji, nr 2.
 56. Tapscott, D., 1998, Gospodarka cyfrowa, Business Press, Warszawa.
 57. Toffler, A., 2006, Trzecia fala, wyd. 2, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 58. Toffler, A., Toffler, H., 1996, Budowa Nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Zysk i S-ka, Poznań.
 59. Wierzbicki, A.P., 2002, Rola technik informacyjnych i infrastruktury telefoniczne w procesie integracji Polski z Unią Europejską, w: Strategia Polski na lata 2004-2015 po akcesji do Unii Europejskiej, Polska 2000 Plus, Warszawa.
 60. Woroniecki, J., 2001, Nowa gospodarka miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD, w: Kukliński, A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa.
 61. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD 2000.
 62. Zienkowski, L. (red.), 2003, Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu