BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojarszczuk Jolanta (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Księżak Jerzy (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Ocena zasobów czynników produkcji oraz efektywności ich wykorzystania w gospodarstwach mlecznych położonych w trzech rejonach województwa Lubelskiego
Evaluation of Production Factors and Their Efficiency in Dairy Farms Localized in Three Regions of Lubelskie Voivodeship
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2010, R. 9, nr 2, s. 29-39, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Przemysł mleczarski, Badania ankietowe
Arable farm, Dairy industry, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
W pracy przedstawiono ocenę zasobów czynników wytwórczych oraz efektywności ich wykorzystania będących w posiadaniu gospodarstw mlecznych zlokalizowanych w wybranych rejonach województwa lubelskiego. Metodą, którą posłużono się podczas przeprowadzania badań były badania ankietowe, a podstawowym narzędziem był kwestionariusz wywiadu, stanowiący podstawowe źródło pozyskanych danych. Analiza wykazała, że badane gospodarstwa, pomimo ograniczonych inwestycji dokonywanych w ostatnich latach, posiadały wystarczające wyposażenie w środki trwałe. Dysponowały większymi zasobami czynników pracy i kapitału jako głównymi czynnikami produkcji. Analizowane gospodarstwa w zależności od położenia różniły się zasobami czynników produkcji. Przeprowadzona analiza efektywności czynników produkcji wskazuje, że lepszym wykorzystaniem cechowały się gospodarstwa w rejonie Ryk. Świadczy o tym przede wszystkim wysoka wartość nadwyżki bezpośredniej uzyskanej z 1 ha UR oraz wysoka efektywność kapitału. (abstrakt oryginalny)

The paper presents evaluation of production factors and the efficiency of their use in selected dairy farms in Lubelskie voivodeship. The method, which was used during the research, was based on survey investigation. The analysis showed, that the analysed farms, despite limited investment, were sufficiently equipped. They had at disposal labour and capital resources as main factors of production. There were some differences in efficiency of production factors use in the farms, depending on a region. Farms in Ryki region had better results, regarding a direct surplus per 1 ha UAA and high capital effectiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J., 2000. Współczesne problemy użytkowania ziemi w Polsce, [w:] Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich. Instytut Geografii AŚ, Kieleckie Tow. Nauk., Kielce, 51-61.
 2. Hutnik E., 2002. Uwarunkowania determinujące efektywność produkcji mleka. Inż. Roln. 2, 59-66.
 3. Jarka S., 2007. Analiza czynników wpływających na efektywność gospodarstw mlecznych. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 6 (4), 13-18.
 4. Juszczyk S., 2005. Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne opłacalności produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych. Wyd. SGGW, Warszawa.
 5. Juszczyk S., Rękojarski M., 2007: Koszty bezpośrednie pasz łąkowo-pastwiskowych w gospodarstwach mlecznych województwa łódzkiego. Rocz. Nauk Roi., seria G, 94 (1), 35-45.
 6. Kałuża H., 2002. Potencjał produkcyjny polskiego rolnictwa w warunkach jednoczącej się Europy. Przegl. Hod. 5, 6.
 7. Kierul Z., 1986. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych. PWRiL, Warszawa.
 8. Klepacki B., 2005. Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizację i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Rocz. Nauk. SERIA VII, (1), 124-128.
 9. Matyka M., 2007. Przemiany wybranych gospodarstw o różnych kierunkach produkcji w okresie transformacji systemowej. Praca doktorska, IUNG-PIB, Puławy.
 10. Poczta W., 1994. Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (Studium komparatywne). Rocz. Nauk. AR 247, Poznań.
 11. Poczta W. Kołodziejczak M, 2004. Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską. AR Poznań.
 12. Praca zbiorowa, 2008. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. GUS, Warszawa.
 13. Runowski H., Maniecki F., 1997. Zmiany w technologiach chowu bydła mlecznego. Mat. konf. "Postęp technologiczny a organizacja gospodarstw rolniczych". SGGW, Warszawa, 18-34.
 14. Sych-Winiarek J., 2009. Krajowy rynek mleka 2009/2010. Biul. Inf. ARR, Warszawa, 11 (221), 23-35.
 15. Szymańska E., 2001. Efektywność gospodarki paszowej w gospodarstwach o różnych kierunkach produkcji rolniczej. SGGW, Warszawa.
 16. Wasilewski M., Mądra M., 2008. Zróżnicowane efektywności wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach rolniczych. Roczn. Nauk. SERiA, t. X, (3), 551-556.
 17. Wojciechowska-Ratajczak B., 2000. Uwarunkowania wzrostu efektywności ekonomicznej zasobów pracy na obszarach wiejskich w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 2, 21-30.
 18. Wołoszyn J., 2003. Przeobrażenia na wiejskim rynku pracy, [w:] Funkcje obszarów wiejskich w dobie transformacji gospodarki Polski. Akademia Świętokrzyska, Kielce, 25-28.
 19. Woś A., 2000. Mechanizmy restrukturyzacji rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa.
 20. Ziętara W., 1998. Metodyczne aspekty oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie. Zesz. Nauk. SGGW, 34, 17-31.
 21. Ziętara W. 1998. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego. FAPA, Warszawa.
 22. Ziętara W., 2000. Ekonomiczna i społeczna wydajność pracy w rolnictwie i w różnych typach gospodarstw rolniczych. Zesz. Nauk. SGGW, 41, 19-34.
 23. Ziętara W., Olko-Bagieńska T., 1986. Zadania z analizy działalności gospodarczej i planowania w gospodarstwie rolniczym. PWRiL, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu