BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masłyk-Musiał Ewa (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Badanie wartości Politechniki Warszawskiej w kontekście strategicznym
Research into Warsaw University of Technology Values in the Strategic Context
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 2, s. 109-124, rys., tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Badania ankietowe, Szkolnictwo wyższe
Competitive advantage, Questionnaire survey, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Politechnika Warszawska
Abstrakt
Formułowaniu i wdrażaniu strategii towarzyszą procesy, w trakcie których Uczelnia zdobywa nową wiedzę o otoczeniu, określa sposoby zarządzania kompetencjami oraz skutecznego i efektywnego wykorzystywania posiadanych lub możliwych do zdobycia zasobów, tak aby wyprzedzać konkurentów. Musi więc wiedzieć więcej od rywali o trendach rozwojowych oraz o sektorze uczelni wyższych, a także posiadać większe od nich zasoby i kompetencje, zawarte na przykład w posiadanych bazach danych i w umysłach pracowników. Zasoby te decydują o wartości uczelni. W badaniach zastanawiano się nad tym, jak mierzyć posiadane przez uczelnię zasoby decydujące o jej atrakcyjności i przewadze konkurencyjnej. Ważnym źródłem tej ostatniej jest ciągłe uczenie się i wykorzystywanie w tym celu więzi z interesariuszami. Skoncentrowano się więc na poznaniu motywów studiowania oraz postrzeganiu czynników sukcesu przez uczestników badań. (abstrakt oryginalny)

The development and implementation of a strategy is accompanied by processes during which the university gains new knowledge about its environment, defines ways of managing competencies as well as effective and efficient utilization of actually held or potential resources so as to overtake the competition. For this reason it must know more about development trends and the college education sector than its rivals, as well as have greater resources and competencies as contained in databases and the minds of its staff. These resources define the value of a university. The research looks at how to measure resources in the hand of the university, resources that determine its attractiveness and competitive edge. An important source of the latter is continuous learning and using ties with stakeholders to this end. Thus, it is discovering motive for studying as well as perceiving success factors by study participant that is the main focus. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bratnicki B.M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
  2. Homans G.C. (1975), Zachowania społeczne jako wymiana dóbr, [w:] Elementy teorii socjologicznych, Warszawa.
  3. Kożusznik B. (2011), Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
  4. Krupińska G., Stobińska K. (1996), Inwestowanie w pracownika. Koncepcje i praktyka zachodnich przedsiębiorstw i uniwersytetów, Poltext, Warszawa.
  5. Łukaszewicz G. (2009), Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Nowak S. (1985), Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
  7. Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L. (2010), Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Robbins S. (2000), Zasady zachowania w organizacji, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.
  9. Sopińska A., Wachowiak P. (2005), Kluczowe czynniki sukcesu uczelni wyższych o profilu ekonomicznym w Polsce, [w:] J. Rybicki (red.), Sukces organizacji. Strategie i innowacje, "Prace i Materiały WZ Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4.
  10. Masłyk-Musiał E. (2011), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu